Skip to content

History of Aristocratic Families in Tang China, Part 2: The Ultimate Demise

Ng Pak-sheung


Pages 217 - 250

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.55.2.0217
In this study consisting of two parts, Tang dynasty (618-907) aristocratic families and their strenuous efforts to preserve prestige and prosperity are the subject of inquiry. Whereas Part I was dedicated to exploring two outstanding patterns in these efforts: adjusting traditional burial practices and conceding to assuming roles in the bureaucracy, Part II subsequently investigates the causes of why in the late Tang era, aristocratic families, despite making remarkable strides, ultimately could not avoid their fate of fading from the stage of history.

1 Azuma, Jūji 吾妻重二. “Sōdai no kabyō to sosen saishi” 宋代の家廟と祖先祭祀, in: Kominami 2001, 505–575.

2 Barenghi, Maddalena. “Representations of Descent: Origin and Migration Stories of the Ninth- and Tenth-Century Turkic Shatuo”, Asia Major 3d ser. 32:1 (2019), 53-86.

3 Beimeng suoyan 北夢瑣言, by Sun Guangxian 孫光憲. Shanghai: Shanghai guji, 1981.

4 Bossler, Beverly J. Powerful Relations: Kinship, Status, and the State in Sung China (960–1279). Cambridge, MA: Harvard University, 1998.

5 Cefu yuangui 冊府元龜, comp. by Wang Qinruo 王欽若 et al. Critical edition [jiaodingben 校訂本] by Zhou Xunchu 周勛初. Nanjing: Fenghuang, 2006.

6 Chan, Hok-lam 陳學霖. Legitimation in Imperial China: Discussions under the Jurchen-Chin Dynasty (1115–1234). Seattle: University of Washington, 1984.

7 Chen Ruoshui 陳弱水. Tangdai wenshi yu Zhongguo sixiang de zhuanxing 唐代文士與中國思想的轉型. Guilin: Guangxi shifan daxue, 2009 [rpt. Taipei: Guoli Taiwan daxue chuban zhongxin, 2016].

8 Cheung, Hiu Yu 張曉宇. “Inventing a New Tradition: The Revival of the Discourses of Family Shrines in the Northern Song”, Journal of Song-Yuan Studies 47 (2017–2018), 85–136.

9 Clark, Hugh R. “The Southern Kingdom between the T’ang and the Sung”, in: Twitchett and Smith 2009, 133–205.

10 Clark, Hugh R. “Scoundrels, Rogues, and Refugees: The Founders of the Ten Kingdoms in the Late Ninth Century”, in: Lorge 2011, 47–77.

11 Clark, Hugh R. “Why does the Tang-Song Interregnum Matter? A Focus on the Economies of the South”, Journal of Song-Yuan Studies 46 (2016), 1–28.

12 Clark, Hugh R. “Why does the Tang-Song Interregnum Matter? Part Two: The Social and Cultural Initiatives of the South”, Journal of Song-Yuan Studies 47 (2017–2018), 1–31.

13 Dai Weihua 戴偉華. Tang fangzhen wenzhi liaozuo kao 唐方鎮文職僚佐考. Tianjin: Tianjin guji, 1994

14 Dai Weihua 戴偉華. “Tang fangzhen wenzhi liaozuo kao dingbu” 唐方鎮文職僚佐考訂補, in: id., Tangdai wenxue yanjiu conggao 唐代文學研究叢稿, Taipei: Taiwan xuesheng, 1999, 131–147.

15 Ebrey, Patricia Buckley. The Aristocratic Families of Early Imperial China: A Case Study of the Po-ling Ts’ui Family. Cambridge: Cambridge University, 1978.

16 Ebrey, Patricia Buckley and Watson, James L. (eds.). Kinship Organization in Late Imperial China, 1000–1940. Berkeley: University of California, 1986.

17 Ebrey, Patricia Buckley and Watson, James L. “The Early Stages in the Development of Descent Group Organization”, in: Ebrey and Watson 1986, 16–61.

18 Ebrey, Patricia Buckley and Watson, James L. Confucianism and Family Rituals in Imperial China: A Social History of Writing about Rites. Princeton: Princeton University, 1991.

19 Fan Wenli 樊文禮. Li Keyong pingzhuan 李克用評傳. Jinan: Shandong daxue, 2005.

20 Fang Yue 房悅. “Cong Wang Duo siyin kan wan Tang fanzhen zhi huo ji luodi shiren de xintai” 從王鐸死因看晚唐藩鎮之禍及落第士人的心態, Tianjin daxue xuebao (shehui kexue ban) 天津大學學報 (社會科學版) 2002.1, 52–56.

21 Guo Yongji 郭永吉. “Wang Can Denglou fu jiegou fenxi ji chuangzuo jiqiao tansuo” 王粲登樓賦結構分析及創作技巧探索, Danjiang Zhongwen xuebao 淡江中文學報 21 (2009), 57-88.

22 Han Sheng 韓昇. “Nanbeichao Sui Tang shizu xiang chengshi de qianxi yu shehui bianqian” 南北朝隋唐士族向城市的遷徙與社會變遷, Lishi yanjiu 歷史研究 2003.4, 49–67. [Han Sheng 2003a]

23 Han Sheng 韓昇. “Zhonggu shehuishi yanjiu de shuli tongji yu shizu wenti: ping Mao Hanguang xiansheng Zhongguo zhonggu shehuishi lun” 中古社會史研究的數理統計與士族問 題—評毛漢光先生《中國中古社會史論》, Fudan xuebao (shehui kexue ban) 復旦 學報 (社會科學版) 2003.5, 91–98. [Han Sheng 2003b]

24 Hartwell, Robert M. “Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750–1550”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 42.2 (1982), 365–442.

25 Hori Toshikazu 堀敏一. “Tomatsu sho hanran no seikaku: Chugoku ni okeru kizoku seiji no botsuraku ni tsuite” 唐末諸叛乱の性格—中国における貴族政治の没落について, Tōyō Bunka 東洋文化 1951.7, 52–94.

26 Huang Tingshuo 黃庭碩. “Tang Song zhiji de dongnan shiren yu zhengzhi: yi Yang Wu Nan Tang wei zhongxin” 唐宋之際的東南士人與政治—以楊吳、南唐為中心. Master thesis, National Taiwan University, 2013.

27 Huang Yunhe 黄雲鶴. “Zhongwan Tang shiqi luodi shiren rumu wenti tanjiu” 中晚唐時期落第士人入幕問題探究, Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫 2012.7, 79–83.

28 Hymes, Robert P. Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-chou, Chiang-hsi, in Northern and Southern Sung. Cambridge: Cambridge University, 1986.

29 Huizhu lu 揮麈錄, by Wang Mingqing 王明清. Beijing: Zhonghua, 1961.

30 Jia Fayi 賈發義 and Wang Yang 王洋. “Baimayi zhihuo yu Tangmo mufu wenren xinli” 白馬驛之禍與唐末幕府文人心理, Zhongzhou xuekan 中州學刊 230 (2016), 117–120.

31 Jin Xin 金鑫 and Cao Jiaqi 曹家齊. “Shuo Ouyang xiu de zhengtonglun sixiang” 說歐陽修的正統論思想, Shixue shi yanjiu 史學史研究 2005.2, 33–38.

32 Jinhuazi 金華子, by Liu Chongyuan 劉崇遠. Shanghai: Zhonghua, 1958.

33 Jiu Tangshu 舊唐書, by Liu Xu 劉昫. Beijing: Zhonghua, 1975.

34 Jiu Wudai shi 舊五代史, by Xue Juzheng 薛居正. Beijing: Zhonghua, 1976.

35 Johnson, David G. The Medieval Chinese Oligarchy. Boulder: Westview, 1977. [Johnson 1977a]

36 Johnson, David G. “The Last Years of a Great Clan: The Li Family of Chao Chun in Late T’ang and Early Sung”, Harvard Journal of Asiatic Studies 37.1 (1977), 5–102. [Johnson 1977b]

37 Jutan lu 劇談錄, by Kang Pian 康駢. Edn. Xuejin taoyuan 學津討原.

38 Knechtges, David R. Wen xuan or Selections of Refined Literature. Volume Two: Rhapsodies on Sacrifices, Hunting, Travel, Sightseeing, Palaces and Halls, Rivers and Seas. Princeton: Princeton University Press, 1987.

39 Kominami Ichirō 小南一郎 (ed.). Chūgoku no reisei to reigaku 中國の禮制と禮學. Kyoto: Hōyū, 2001.

40 Kurz, Johannes. “A Survey of the Historical Sources for the Five Dynasties and Ten States in Song Times”, Journal of Song-Yuan Studies 33 (2003), 187–224.

41 Lai Ruihe 賴瑞和. Tangdai jiceng wenguan 唐代基層文官. Taipei: Lianjing, 2004.

42 Lai Ruihe 賴瑞和. Tangdai zhongceng wenguan 唐代中層文官. Taipei: Lianjing, 2008.

43 Liang Gengyao 梁庚堯. Zhongguo shehui shi 中國社會史. Taipei: Guoli Taiwan daxue chuban zhongxin, 2014.

44 Lorge, Peter Allan. Five Dynasties and Ten Kingdoms. Hong Kong: Chinese University, 2011.

45 Mao Hanguang 毛漢光. Zhongguo zhonggu zhengzhi shilun 中國中古政治史論. Taipei: Lianjing, 1990.

46 Mao Hanguang 毛漢光. “Weibo erbainian shilun” 魏博二百年史論, in: Mao 1990, 323–390 [first published in: Lishi yuyan yanjiusuo jikan 歷史語言研究所集刊 50.2 (1979), 301-360.]. [Mao 1990a]

47 Matsumoto Hajime 松本肇 and Kawai Kozo Hen 川合康三 (eds.). Chuto bungaku no shikaku 中唐文学の視角. Tokyo: Sobunsha, 1998.

48 McDermott, Joseph. The Making of a New Rural Order in South China, vol. 1: Village, Land, and Lineage in Huizhou, 900–1600. Cambridge: Cambridge University, 2013.

49 Moriyasu, Takao 森安孝夫. Shiruku Rōdo to Tō teikoku シルクロードと唐帝国. Tōkyō: Kōdansha, 2007.

50 Ng Pak-sheung 伍伯常. “The Continuity of China’s Cultural Heritage during the Tang-Song Era: The Socio-Political Significance and Cultural Impact of the Civil Administration of the Southern Tang”. PhD diss., University of Arizona, 1997. [Ng 1997a]

51 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Nan Tang jinshike kaoshu” 南唐進士科考述, Hanxue yanjiu 漢學研究 15.1 (1997), 133–149. [Ng 1997b]

52 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Bei Song xuanren peichen de yuanze: lun caifang zhengce xia de Nan Tang peichen” 北宋選任陪臣的原則—論猜防政策下的南唐陪臣, Zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao 中國文化研究所學報 NS 10 (2001), 1–31.

53 Ng Pak-sheung 伍伯常. “‘Jie erzhi babai zi’ yu Fan Zhi shengping kaoshu: lun Bei Song jiaxunshi de shehui gongneng ji shiliao jiazhi” 「誡兒姪八百字」與范質生平考述—論北宋家訓詩的社會功能及史料價值, Zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao NS 11 (2002), 151–196.

54 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Cuichu jingji: congbian Zhaoling gongchen jiazu qianju kaoshu” 萃處京畿—從窆昭陵功臣家族遷居考述, Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 91.3 (2008), 309–343. [Ng 2008a]

55 Ng Pak-sheung 伍伯常. “‘Qinggui shenzhou’ yu ‘suoye weiguan’—lun Tangdai jiazu de qianxi yu shihuan” 「情貴神州」與「所業惟官」—論唐代家族的遷徙與仕宦, Dongwu lishi xuebao 東吳歷史學報 20 (2008), 1–74. [Ng 2008b]

56 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Sui Tang zhiji de geju shili: yi guizhou chushen de Li Yuan he Li Mi wei zhongxin” 隋唐之際的割據勢力—以貴冑出身的李淵和李密為中心, Dongwu daxue lishi xuebao 25 (2011), 1–56.

57 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Li Yuan Taiyuan qibing de yuancong gongchen: jianlun Yang Sui zhi shi de Guanlong Jituan” 李淵太原起兵的元從功臣—兼論楊隋之世的關隴集團, Taida wenshizhe xuebao 臺大文史哲學報 76 (2012), 121–170.

58 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Upsetting the Establishment: The Conglong Gongchen and Their Role in Founding the Tang dynasty”, Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies 65.2 (2017), 285– 320.

59 Ng Pak-sheung 伍伯常. “History of Aristocratic Families in Tang China, Part 1: The Struggle to Adapt”, Journal of Asian History 54.2 (2020), 211-259.

60 Ng Pak-sheung 伍伯常. “On Yang Xingmi’s Bloc—With an Emphasis on Socio-political Setting, Subjugation, and Subordination”, T’oung Pao 107 (2021), 40-94.

61 Nishimura, Yōko 西村陽子. Tōdai Sada Tokketsushi no kenkyū 唐代沙陀突厥史の研究. Tōkyō: Kyūko Shoin, 2018.

62 Owen, Stephen. The Late Tang: Chinese Poetry of the Mid-Ninth Century (827–860). Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006.

63 Rao Zongyi 饒宗頤. Zhongguo shixue shang zhi zhengtonglun 中國史學上之正統論. 1st edn. Hong Kong 1977; rprnt. Shanghai: Shanghai yuandong chubanshe, 1996.

64 Robson, James. Power of Place: The Religious Landscape of the Southern Sacred Peak (Nanyue 南嶽) in Medieval China. Cambridge: Harvard University Asia Center, 2009.

65 Rongzhai suibi 容齋隨筆, by Hung Mai 洪邁. Shanghai: Shanghai guji, 1978.

66 Shaoshi wenjian lu 邵氏聞見錄, by Shao Bowen 邵伯温. Beijing: Zhonghua, 1983.

67 Songshi 宋史, by Tuotuo 脫脫. Beijing: Zhonghua shuju, 1977.

68 Standen, Naomi. “The Five Dynasties”, in: Twitchett and Smith 2009, 38–132.

69 Su Shi wenji 蘇軾文集, by Su Shi 蘇軾. Beijing: Zhonghua, 1986.

70 Sui Tang jiahua 隋唐嘉話, by Liu Su 劉餗. Beijing: Zhonghua, 1979.

71 Sun Guodong 孫國棟. Tang Song shi luncong 唐宋史論叢. Hong Kong: Shangwu, 2000.

72 Tackett, Nicolas. “Great Clansmen, Bureaucrats, and Local Magnates: The Structure and Circulation of the Elite in Late-Tang China”, Asia Major 3rd ser. 21.2 (2008), 101–152.

73 Tackett, Nicolas. The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2014.

74 Taiping guangji 太平廣記, by Li Fang 李昉. Beijing: Zhonghua, 1986.

75 Tang caizi zhuan 唐才子傳, by Xin Wenfang 辛文房. Zhongzhou: Zhongzhou guji, 1987.

76 Tang Chengye 湯承業. Li Deyu yanjiu 李德裕研究. Taipei: Guoli zhengzhi daxue, 1972.

77 Tang Chengye 湯承業. Tang Wuzong zhi annei rangwai 唐武宗之安內攘外. Taipei: Pami’er shudian, 1973.

78 Tang guoshi bu 唐國史補, by Li Zhao 李肇. Shanghai: Shanghai guji, 1979.

79 Tang yulin 唐語林, by Wang Dang 王讜. Edn. Tang yulin jiaozheng 唐語林校證 by Zhou Xunchu 周勛初. Beijing: Zhonghua, 1987.

80 Tang zhiyan 唐摭言, by Wang Dingbao 王定保. Shanghai: Shanghai guji, 1978.

81 Tangdai muzhi huibian 唐代墓志匯編, edited by Zhou Shaoliang 周紹良 and Zhao Chao 趙超. Shanghai: Shanghai guji, 1992.

82 Tao Jinsheng 陶晉生. Bei Song shizu: jiazu, hunyin, shenghuo 北宋士族—家族・婚姻・生活. Taipei: Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo, 2001.

83 Tonami Mamoru 礪波護. “Chūsei kizokusei no hōkai to hekishōsei: Gyū Ri no tōsō o tegakari ni” 中世貴族制の崩懷と辟召制—牛李の黨争を手がかりに, Tōyōshi kenkyū 東洋史研究 21.3 (1962), 245–270.

84 Tsukiyama Jisaburo 築山治三郎. “Tomatsu no seiji to minshu hanran” 唐末の政治と民衆叛乱, in: Sakai Tadao sensei koki shukuga kinen no kai 酒井忠夫先生古稀祝賀記念の会 (ed.), Rekishi ni okeru minshu to bunka: Sakai Tadao sensei koki shukuga kinen ronshū 歴史における民衆と文化—酒井忠夫先生古稀祝賀記念論集, Tokyo: Kokusho kankokai, 267–284.

85 Twitchett, Denis and Smith, Paul Jakov (eds.). The Cambridge History of China, vol. 5, pt. 1, The Sung Dynasty and Its Precursors. Cambridge: Cambridge University, 2009.

86 Wang Gungwu. The Structure of Power in North China during the Five Dynasties. Stanford: Stanford University, 1967.

87 Wang Jinlong 王金龍. “Wang Can yanjiu” 王粲研究. Ph.D. Diss. Central China Normal University, 2017.

88 Wang Runhua 王潤華. “Sikong Tu de jiashi yu zaonian shenghuo kaozheng” 司空圖的家世與早年生活考證, Youshi xuezhi 幼獅學誌 20.3 (1989), 87–110. [Wang 1989a]

89 Wang Runhua 王潤華. “Zai wan Tang zhengzhi dongdang zhong Sikong Tu de shihuan shengya kao” 在晚唐政治動盪中司空圖的仕宦生涯考, Hanxue yanjiu 漢學研究 7.2 (1989), 83–97. [Wang 1989b].

90 Wang, Hongjie. “The Civil Pursuits of a Military Man in Tenth-century China”, Journal of Song-Yuan Studies 40 (2010), 7–37.

91 Wang Jilu 王記錄 and Yan Mingshu 閏明恕. “Zhengtonglun yu Ouyang Xiu de shixue sixiang” 正統論與歐陽修的史學思想, Guizhou shehui kexue 貴州社會科學 1996.1, 92–95.

92 Watanabe Takashi 渡辺孝. “Chūban-Tō ni okeru kannin no maku shoku-kan iri shi to sono haikei” 中晚唐期における官人の幕職官入仕とその背景, in: Matsumoto and Kawai 1998, 357–392.

93 Watanabe Takashi 渡辺孝. “Tō kōhan ki no hanchin heki shōsei ni tsuite no sai kento: Wainan, Senishi hanchin ni okeru maku shoku–kan no jin teki kōsei nado o tegakari ni” 唐後半期の藩鎮辟召制についての再檢討—淮南・浙西潘鎮における幕職官の人的構成などを手がかりに, Toyo shi kenkyu 東洋史研究 60.1 (2001), 30–68.

94 Wong, Kwok-yiu 王國堯. “The White Horse Massacre and Changing Literati Culture in Late Tang and Five Dynasties China”, Asia Major 3rd ser. 23.2 (2010), 33–75.

95 Wudai shi quewen 五代史闕文, by Wang Yucheng 王禹偁. Edn. Siku quanshu 四庫全書, vol. 407.

96 Xin Tangshu 新唐書, by Ouyang Xiu 歐陽修 and Song Qi 宋祁. Beijing: Zhonghua, 1975.

97 Xin Wudai shi 新五代史, by Ouyang Xiu 歐陽修. Beijing: Zhonghua, 1974.

98 Yan Gengwang 嚴耕望. “Tangdai fangzhen shifu liaozuo kao” 唐代方镇使府僚佐考, in: Yan 1969a, 177–236.

99 Yan Gengwang 嚴耕望. Tangshi yanjiu conggao 唐史研究叢稿. Hong Kong: Xinya yanjiusuo, 1969. [Yan 1969a]

100 Yang Mengrong 楊孟蓉. “Huaigu yu wanggui—Wei Jin shifu zhong de liangzhong denglan qinghuai” 懷古與望歸—魏晉詩賦中的兩種登覽情懷, Renwen yu shehui xuebao 人文與社會學報 3.4 (2015), 125–151.

101 Yanyi yimou lu 燕翼詒謀錄, by Wang Yong 王栐. Beijing: Zhonghua, 1981.

102 You, Biao 游彪. “Clan, Ancestral Hall, and Clan Sacrifice in the Song Dynasty”. Frontiers of History in China 2.2 (2007), 166–180.

103 Yuquanzi 玉泉子. Beijing: Zhonghua, 1958.

104 Zhao Chao 趙超. Xin Tangshu zaixiang shixibiao jijiao 新唐書宰相世系表集校. Beijing: Zhonghua, 1998.

105 Zhao Xu 趙旭. “Tang Song shiqi sijia zukao jisi lizhi kaolun” 唐宋時期私家祖考祭祀禮制考論, Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2008.3, 17–44.

106 Zheng Yaru 鄭雅如. “‘Zhongyanghua’ zhihou: Tangdai Fanyang Lushi Dafang Baosuxi de juzhu xingtai yu qianyi” 「中央化」之後—唐代范陽盧氏大房寶素系的居住形態與遷移, Zaoqi zhonggushi yanjiu 早期中古史研究 2.2 (2010), 1–65.

107 Zhu Yi 朱溢. “Tang zhi Bei Song shiqi taimiao jisi zhong sijia yinsu de chengzhang” 唐至北宋時期太廟祭祀中私家因素的成長, Taida lishi xuebao 臺大歷史學報 46 (2010), 35–83.

108 Zizhi tongjian 資治通鑑, by Sima Guang 司馬光. Beijing: Zhonghua, 1976.

Share


Export Citation