Skip to content

Economic Development and the Urbanization Process in China during the Southern Song (1127–1279): A Study on the Role of Primary Markets in the Area of Zhejiang

Wu Yeguo


Pages 107 - 130

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.54.1.0107
In the Southern Song, the prosperity of the commercial economy caused many grassroots markets to grow into towns, thus the grassroots market and the town constitute the primary markets. In the core area of Jiangnan 江南, the towns of Liangzhe 兩浙 Province boomed, forming a nationwide market network. The resulting emergence of urban residents and their distinction as fangguohu 坊郭戶 from the rural residents strongly indicates that there was an increasing separation of urban and rural society. The development of the commodity economy and the increase of the urban population shaped this early urbanization in China. Meanwhile, the growth and prosperity of towns undergoing the process of urbanization had a strong and positive impact on the development of rural areas. However, we cannot overestimate the urbanization of Jiangnan. The reason is that urban residents in the Southern Song were particularly keen to buy land and become landlords. This is different from the process of urbanization that took place in the modern European and American countries, which was based on the development of industrial production, the growth of the citizen class and the prosperity of community organizations.

1 Chen Guocan 陈国灿. Zhejiang Gudai Chengzhen Shi 浙江古代城镇史. Hefei: Anhui daxue, 2000.

2 Chen Guocan 陈国灿. “Songdai Jiangnan shizhen de gongji yu xiaofei” 宋代江南市镇的供给与消费, Zhongguo Shehui Jingji Shi Yanjiu 中国社会经济史研究 2003.1, 85-94.

3 Chen Guocan 陈国灿. “Nan-Song Taihu liuyu shizhen de shequ jiegou yu shehui shenghuo” 南宋太湖流域市镇的社区结构与社会生活, Xuchang xueyuan xuebao 许昌学院学报 26.1 (2006), 84-88.

4 Chen Guocan 陈国灿. Nan-Song Chengzhen Shi 南宋城镇史. Beijing: Renmin, 2009.

5 Chengzhai ji 誠齋集, by Yang Wanli 楊萬里 (1127-1206). [Wenyuange] Siku quanshu [文淵閣]四庫全書, vol. 1151-1160 [Taibei: Shangwu, 1983-1984; reprint: Shanghai: Shanghai guji, 1992].

6 Davies, Wendy. People and Space in the Middle Ages, 300-1300. Turnhout: Brepols, 2006.

7 Elvin, Mark, and G. William. Skinner. The Chinese City between Two Worlds. Stanford, CA: Stanford University, 1974.

8 Epstein, S. R. European Towns and Villages, 1300-1800. Cambridge: Cambridge University, 2001.

9 Fu Yiling 傅衣凌 (1911-1988). “Ming Qing shidai Jiangnan shizhen jingji de fenxi” 明清時代江南市镇经济的分析, in: Ming Qing shehui jingji shilun wenji 明清社会经济史论文集, edited by Fu Yiling. Beijing: Renmin, 1982, 229-240 [orig. published in Lishi jiaoxue 1964.5].

10 Fu Zongwen 傅宗文. Songdai caoshi zhen yanjiu 宋代草市镇研究. Fuzhou: Fujian renmin, 1989.

11 Ganshui zhi 澉水志, by Chang Tang 常棠 (early 13th cent.). 1839 ed. [rpt. in Song Yuan fangzhi congkan 宋元方志叢刊 (Beijing: Zhonghua, 1990), vol. 5.

12 Gantner, Eszter, and Heidi Hein-Kircher. “‘Emerging Cities’: Knowledge and Urbanization in Europe's Borderlands, 1880-1945”, Journal of Urban History 43.4 (2017), 575-586.

13 Ge Jinfang 葛金芳. Nan-Song quanshi 南宋全史, vol. 5-6: Shehui jingji yu duiwai maoyi 社会经济与对外贸易. Shanghai: Shanghai guji, 2012.

14 Gong Yanming 龚延明. Songdai guanzhi cidian 宋代官制辞典. Beijing: Zhonghua, 2007.

15 Haeger, John Winthrop: Crisis and Prosperity in Sung China. Tucson: University of Arizona, 1975.

16 Hanshu 漢書, by Ban Gu 班固 (AD 32-92). Beijing: Zhonghua, 2016.

17 Hongqing jushi ji 鴻慶居士集, by Sun Wei 孫覿 (1081-1169). Siku quanshu, vol. 1135.

18 Hongzhi Shanghai zhi 弘治上海志, by Tang Jin 唐錦 (fl. 1500). Tianyige cang Mingdai fangzhi xuankan xubian 天一閣藏明代方志選刊續編, vol. 7 [Shanghai: Shanghai shudian, 1990-1991].

19 Hui'an xiansheng Zhu Wengong wen ji 晦庵先生朱文公文集 [Collected Works of Zhu Xi 朱熹 (1130-1200)]. Zhuzi quanshu, vol. 20-25.

20 Hucker, Charles O., A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1985.

21 Jiading Chicheng zhi 嘉定赤城志, by Chen Qiqing 陳耆卿 (1180-1236). Taizhou congshu 台州叢書 (1818) [rpt. in Song Yuan fangzhi congkan, vol. 7].

22 Jiannan shigao 劍南詩稿, by Lu You 陸游 (1125-1210), edited by Qian Zhonglian 錢仲聯 (1908-2003, jiaozhu 錢仲聯). Shanghai: Shanghai guji, 2005.

23 Jianyan yilai xinian yaolu 建炎以來繫年要錄, by Li Xinchuan 李心傳 (1166-1243). Siku quanshu 四庫全書, vol. 325-327.

24 Jiaqing Songjiang fu zhi 嘉慶松江府志, by Song Rulin 宋如林 (fl. 1812). Zhongguo fangzhi congshu 中國方志叢書 [Taipei: Wenhai, 1970], vol. 10.

25 Jiatai Kuaiji zhi 嘉泰會稽志, by Shi Su 施宿 (1164-1222). 1808 ed. [rpt. in Song Yuan fangzhi congkan, vol. 7].

26 Jiatai Wuxing zhi 嘉泰會稽志, by Tan Yao 談鑰 (fl. 1200). Wuxing congshu 吳興叢書 (1914) [rpt. in Song Yuan fangzhi congkan, vol. 5].

27 Jilei bian 雞肋編, by Zhuang Yu 莊綽 (1079-ca. 1145). Beijing: Zhonghua, 1997.

28 Katō Shigeshi 加藤繁. Shina keizaishi 支那經濟史. Tōkyō: Nihon Hyōronsha, 1943.

29 Li Bozhong 李伯重. Duo shi jiao kan Jiangnan jingji shi, 1250-1850 多视角看江南经济史 1250-1850. Beijing: Sanlian, 2003.

30 Ma, Laurence, J. C. “Commercial Development and Urban Change in Sung China”. PhD diss. University of Michigan, 1971.

31 Mantang ji 漫塘集 [Collected Works of Liu Zai 劉宰 (1167-1240)]. Siku quanshu, vol. 1170.

32 Meng Liang lu 夢粱錄, by Wu Zimu 吳自牧 (late 13th cent.). Edition in Dongjing meng hua lu (wai si zhong) 東京夢華錄. Shanghai: Gudian wenxue, 1956 [rpt. Beijing: Zhonghua, 1962].

33 Quan Tangshi 全唐詩, edited by Peng Dingqiu 彭定求 (1645-1719) et al. Beijing: Zhonghua, 1960.

34 Shiwu jiyuan 事物紀原, by Gao Cheng 高承 (late 11th cent.), edited by Li Guo 李果 (ding 訂) Jin Yuan 金圓, and Xu Peizao 許沛藻 (dianjiao 許沛藻). Beijing: Zhonghua, 1989.

35 Ye Shi ji 葉適集 [Collected Works of Ye Shi (1150-1223)], edited by Liu Gongchun 劉公純, Wang Xiaoyu 王孝魚 and Li Zhefu 李哲夫 (dianjiao 李哲夫). Beijing: Zhonghua, 1961.

36 Shiba Yoshinobu [Chin. Sibo Yixin 斯波義信]. “Urbanization and the Development of Markets in the Lower Yangtze Valley”, in: Haeger 1975, 13-48.

37 Ma, Laurence, J. C. Songdai Jiangnan jingji shi yanjiu 宋代江南经济史研究. Nanjing: Jiangsu renmin, 2001 [trans. of: Sōdai Kōnan keizaishi no kenkyū 宋代江南経済史の研究 by Fang Jian 方健 and He Zhongli 何忠礼. Tōkyō: Tōkyō Daigaku, 1988].

38 Ma, Laurence, J. C. Zhongguo dushi shi 中国都市史. Beijing: Beijing daxue, 2013, 20-36; [trans. of: Chūgoku toshishi 中国都市史 by Bu He 布和. Tōkyō: Tōkyō Daigaku, 2002]. [Shiba 2013a]

39 Ma, Laurence, J. C. “On the Emergence and Intensification of the Pattern of Rural-Urban Continuum in Late Imperial Jiangnan Society”, in: So 2013, 296-352. [Shiba 2013b]

40 Skinner, G. William. Marketing and Social Structure in Rural China. Ann Arbor, MI: Association for Asian Studies, 2001.

41 So, Billy K. L. (ed.). The Economy of Lower Yangzi Delta in Late Imperial China: Connecting Money, Markets, and Institutions. New York: Routledge, 2013.

42 Song huiyao jigao 宋會要輯稿, edited by Xu Song 徐松 (1781-1848) et al. Beijing: Zhonghua, 1957 [rpt. 2014].

43 Songshi 宋史 by Tuo Tuo 脫脫 (1314-1356). Beijing: Zhonghua, 1985.

44 Tan Qixiang 谭其骧 (1911-1992). Zhongguo lishi dituji 中国历史地图集, vol.6: Song Liao Jin shiqi 宋辽金时期. Beijing: Zhongguo ditu, 1982.

45 Wanling ji 宛陵集, by Mei Yaochen 梅堯臣 (1002-1060). Siku quanshu, vol. 1099.

46 Wenzhong ji 宛陵集, by Zhou Bida 周必大 (1126-1204). Siku quanshu, vols. 1147-1149.

47 Wu Yeguo 吴业国. “Nan-Song Liangzhe lu de shizhen fazhan” 南宋两浙路的市镇发展, Shilin 南宋两浙路的市镇发展 2010.1, 1-10.

48 Wu Yeguo 吴业国. “Lüe bu jiang qu: Songchu xianji xingzheng dulixing jiangou” 略不降屈—宋初县级行政独立性建构, Zhejiang shehui kexue 浙江社会科学 2020.2, 144-150.

49 Xianchun Lin'an zhi 咸淳臨安志, by Qian Shuoyou 潛說友 (1216-1277). 1830 edn. [rpt. in Song Yuan fangzhi congkan, vol. 4].

50 Xu guogong zouyi 許國公奏議, by Wu Qian 吳潛 (1195-1262). Congshu jicheng chubian, vol. 906.

51 Xujiang ji 旴江集 [Collected Writings of Li Gou 李覯 (1009-1059). Siku quanshu, vol. 1095.

52 Yijian zhi 夷堅志, by Hong Mai 洪邁 (1123-1202). Congshu jicheng chubian, vol. 2707-2715.

53 Yongle dadian 永樂大典, edited by Xie Jin 解縉 (1369-1415). Beijing: Zhonghua, 1986 [size-reduced facsimile of surviving parts].

54 Zhiyuan Jiahe zhi 至元嘉禾志, by Xu Shuo 徐碩 (late 13th cent.). 1839 ed. [rpt. in Song Yuan fangzhi congkan, vol. 5].

55 Zhou Baozhu 周宝珠. “Shilun caoshi zai Songdai chengshi jingji fazhanzhong de zuoyong” 试论草市在宋代城市经济发展中的作用, Shixue yuekan 史学月刊 1998.2, 79-87.

56 Zhuzi quanshu 朱子全書, edited by Zhu Jieren 朱傑人, Yan Zuozhi 嚴佐之, and Liu Yongxiang 劉永翔. Shanghai: Shanghai guji, 2002.

Share


Export Citation