Skip to content

Meaning Behind Maps: Some Remarks on Wei Yuan and His Contribution to Chinese Cartography


Pages 119 - 145

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.52.1.0119
1 Bowu zhi 博物志, by Zhang Hua 張華. Congshu jicheng chubian, vol. 1342. Shanghai: Shangwu, 1939 [rpt. Beijing: Zhonghua, 1985].

2 Cao Wanru 曹婉如 et al. (ed.). Zhongguo gudai dituji: Zhanguo-Yuan 中国古代地理图集, 战国—元 / An Atlas of Ancient Maps in China: From the Warring States Period to the Yuan Dynasty (476 B.C. - A.D. 1368). Beijing: Wenwu, 1990.

3 Chen Qiaoyi 陳橋驛 (ed.). Shuijing zhu jiaozheng 水經注校證, Beijing: Zhonghua, 2007.

4 Diwang jingshi tupu 帝王經世圖譜, by Tang Zhongyou 唐仲友. Song edition housed by the Beijing tushuguan 北京圖書館 [online: Zhongguo jiben guji ku 中國基本古籍庫].: Zhongguo jiben guji ku 中國基本古籍庫].

5 Harley, John Brian, and David Woodward (eds.). Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. The History of Cartography, vol. 2, bk. 2. Chicago: University of Chicago, 1994.

6 Haiguo tuzhi 海國圖志, by Wei Yuan 魏源 (1794 − 1857). Wei Yuan quanji, vols. 4–7.

7 He Ning 何寧 (ed.). Huainanzi jishi 淮南子集釋. Xinbian zhuzi jicheng 新編諸子集成. Beijing: Zhonghua, 1998.

8 Hsu, Mei-ling [Xu Meiling 徐美玲]. “The Han Maps and Early Chinese Cartography”, Annals of the Association of American Geographers 68 (1978), 45–60.

9 Huaibei piaoyan zhilüe 淮北票鹽志略, by Wei Yuan. Wei Yuan quanji, vol. 20, 11–34.

10 Huainanzi 淮南子. See He Ning 1998; Sun Fengyi 1935. Huang-Qing jingjie 皇淸經解, ed. by Ruan Yuan 阮元, Yan Jie 嚴杰 et al. Guangzhou: Xuehai tang 學海堂, 1829.

11 Jacob, Christian. The Sovereign Map: Theoretical Approaches in Cartography through History. Chicago: University of Chicago, 2006.

12 Jinshu 晉書, by Fang Xuanling 房玄齡 et al. Beijing: Zhonghua, 1974.

13 Leonard, Jane Kate. Wei Yuan and China's Rediscovery of the Maritime World. Cambridge: Harvard University, 1984.

14 Li, Man [李漫]. “Untold New Boundary Between Yi and Xia: A Study on Wei Yuan's Three Arteries Theory and the Haiguo Tuzhi”, Orientierungen: Zeitschrift zur Kultur Asiens 29 (2017), forthcoming.

15 Mitchell, Peter M. “The Limits of Reformism: Wei Yuan's Reaction to Western Intrusion”, Modern Asian Studies, 6.2 (1972), 175–204.

16 Murray, Hugh, assisted by William Wallace, Robert Jameson, William Jackson Hooker and William Swainson. The Encyclopædia of Geography: Comprising a Complete Description of the Earth, Physical, Statistical, Civil, and Political, Exhibiting Its Relation to the Heavenly Bodies, Its Physical Structure, the Natural History of Each Country, and the Industry, Commerce, Political Institutions, and Civil and Social State of All Nations. London: Longman, 1834 [online: archive.org/details/bub_gb_ZW1FAQAAMAAJ].

17 Park, Hyunhee. “Cross-Cultural Exchange and Geographic Knowledge of the World in Yuan China”, in: Rossabi 2013, 125–158.

18 Rossabi, Morris (ed.). Eurasian Influences on Yuan China. Singapore: ISEAS Publishing, 2013.

19 Shu guwei 書古微, by Wei Yuan. Wei Yuan quanji, vol. 2.

20 Shuijing zhu 水經注. See Chen Qiaoyi 2007.

21 Sun Fengyi 孫馮翼 (ed.). Xu Shen Huainanzi zhu 許愼淮南子注. Congshu jicheng chubian, vol. 588. Shanghai: Shangwu, 1935 [rpt. Beijing: Zhonghua, 1985].

22 Wang Jiajian 王家儉. Wei Yuan dui xifang de renshi jiqi haifang sixiang 魏源對西方的認識 及其海防思想. Taipei: Dali, 1964.

23 Wei Yuan quanji 魏源全集, ed. by Xia Jianqin 夏剑钦. 20 vols. Changsha: Yuelu, 2004.

24 Yan, Ping [阎平]. China in Ancient and Modern Maps. London: Sotheby's, 1998.

25 Yee, Cordell D. K. [Yu Dingguo 余定國] (ed.). “Cartography in China”, in: Harley and Woodward 1994, 33–231.

26 Yuanshi xinbian 元史新編, by Wei Yuan, Wei Yuan quanji, vol. 8–11.

27 Yugong shuo 禹貢說, by Wei Yuan. Guangzhou: Biling longguan 碧玲瓏館, 1867 [rpt. Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書, jingbu 經部, vol. 55, 257–291].

28 Yugong zhuizhi 禹貢錐指, by, Hu Wei 胡渭 (bzw. Hu Mingjing 胡明經). Edition: Shuliu xuan keben 漱六軒刻本, 1705 [also in: Huang-Qing jingjie 皇淸經解, vols. 27–47].

29 Yunji qiqian 雲笈七籤, by Zhang Junfang 張君房. Beijing: Zhonghua, 2003.

30 Zhu, Weizheng 朱维铮. “Wei Yuan: chenmeng xingfou” 魏源—尘夢醒否?, in his Yindiao weiding de chuantong 音调未定的传统 (Shenyang: Liaoning jiaoyu, 1995), 192–210.

Share


Export Citation