Skip to content

Becoming the Ruler of the Central Realm: How the Northern Wei Dynasty Established its Political Legitimacy


Pages 83 - 117

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.52.1.0083
1 Allan, Sarah. The Heir and the Sage: Dynastic Legend in Early China. San Francisco: Chinese Materials Center, 1981.

2 Arbuckle, Gary. “Inevitable Treason: Dong Zhongshu's Theory of Historical Cycles and Early Attempts to Invalidate the Han Mandate”, Journal of the American Oriental Society 115 (1995), 585–597.

3 Chan, Alan Kam-leung [Chen Jinliang 陳金樑] / Tan, Sor-hoon [Chen Sufen 陳素芬] (eds.). Filial Piety in Chinese Thought and History. London: Psychology, 2004.

4 Chan, Hok-lam [Chen Xuelin 陳學霖]. Legitimation in Imperial China: Discussions under the Jurchen-Chin Dynasty (1115—1234). Seattle: University of Washington, 1984.

5 Culai Shi xiansheng wenji 徂徠石先生文集, by Shi Jie 石介. Beijing: Zhonghua, 1984.

6 Dai Yulin 戴雨林. “Bei Wei Xiao Wendi qiandu Luoyang wenti yanjiu zongshu” 北魏孝文帝遷都洛陽問題研究綜述, Luoyang daxue xuebao 洛陽大學學報 20 (2005.1), 96–99.

7 Davis, Richard. “Historiography as Politics in Yang Wei-chen's Polemic on Legitimate Succession”, Toung Pao 69 (1983), 33–72.

8 Di Cosmo, Nicola / Wyatt, Don J. (eds.). Political Frontiers, Ethnic Boundaries and Human Geographies in Chinese History. London: RoutledgeCurzon, 2003.

9 Ding Linghua 丁淩華. Zhongguo sangfu zhidu shi 中國喪服制度史. Shanghai: Shanghai renmin, 2000.

10 Eccles, Lance. “The Seizure of the Mandate: Establishment of the Legitimacy of the Liang Dynasty (502—557)”, Journal of Asian History 23 (1989), 169–180.

11 Elliott, Marc C.: The Manchu Way: the Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford: Stanford University, 2001.

12 Fairbank, John K. “Tributary Trade and China's Relations with the West”, The Far Eastern Quarterly 1.2 (1942), 129–149.

13 Gu Zhengmei 古正美. Cong Tianwang chuantong dao Fowang chuantong: Zhongguo zhongshiji fojiao zhiguo yishi xingtai yanjiu 從天王傳統到佛王傳統—中國中世佛教治國意識形態研究. Taibei: Shangzhou, 2003.

14 He Dezhang 何德章. “Bei Wei Guohao yu zhengtong wenti” 北魏國號與正統問題, Lishi yanjiu 歷史研究 1992.3, 113–125.

15 He Dezhang 何德章. “Lun Bei Wei Xiao Wendi qiandu shijian” 論北魏孝文帝遷都事件, Wei Jin Nan Beichao Sui Tangshi ziliao 魏晉南北朝隋唐史資料 15 (1997), 72–83.

16 Ho, Ping-ti [He Bingdi 何炳棣]: “Lo-Yang, A.D. 495–534, A Study of Physical and Socioeconomic Planning of A Metropolitan Area”, Harvard Journal of Asiatic Studies 26 (1966), 52–101.

17 Holcombe, Charles. “The Xianbei in Chinese History”, Early Medieval China 19 (2013), 1–38.

18 Holmgren, Jennifer. Annals of Tai: Early T'o-pa History According to the first Chapter of the Wei-shu. Canberra: Australian National University, 1982

19 Hou Deren 侯德仁. “Jin sanshi nianlai de zhongguo shixue zhengtonglun yanjiu zongshu” 近三十年來的中國史學正統論研究綜述, Lanzhou xuekan 蘭州學刊 2009.7, 203–206.

20 Jinshu 晉書, by Fang Xuanlin 房玄齡. Beijing: Zhonghua, 1974.

21 Kane, Daniel. “The Great Central Liao Kitan State”, Journal of Song-Yuan Studies 43.1 (2013), 27–50.

22 Kang Le 康樂. Cong xijiao dao nanjiao: guojia jidian yu Bei Wei zhengzhi 從西郊到南郊: 國家祭典與北魏政治. Taibei: Daohe, 1995.

23 Klein, Kenneth Douglas. “The Contributions of the Fourth Century Xianbei States to the Reunification of the Chinese Empire”. Ph.D. diss., University of California, 1980.

24 Kutcher, Norman. Mourning in Late Imperial China. Cambridge: Cambridge University, 2006.

25 Lagerwey, John / Lü, Pengzhi [呂鵬志] (eds.). Early Chinese Religion, Pt. 2: The Period of Division (220—589). Leiden: Brill, 2010.

26 Lau, D. C. [Lau Din Cheuk, Liu Dianjue 劉殿爵] (trans.). The Analects (Lun Yu). Hong Kong: Chinese University, 1992.

27 Lewis, Mark Edward. China Between Empires: the Northern and Southern Dynasties. Cambridge: Harvard University, 2009.

28 Li, Dalong [李大龍]. “'The Central Kingdom’ and 'the Realm Under Heaven’ Coming to Mean the Same: The Process of the Formation of Territory in Ancient China”, Frontiers of History in China 3.3 (2008), 323–352.

29 Li Ping 李憑. Bei Wei Pingcheng shidai 北魏平城時代. Shanghai: Shanghai guji, 2011.

30 Lippiello, Tiziana. Auspicious Omens and Miracles in Ancient China: Han, Three Kingdoms, and Six Dynasties. Sankt Augustin: Monumenta Serica Institute, 2001.

31 Liu, Li [劉莉] / Chen, Xingcan [陳星燦]. The Archaeology of China: From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age. Cambridge: Cambridge University, 2012.

32 Liu, Xinru [劉欣如]. The Silk Road in World History. New York: Oxford University, 2010.

33 Liu Pujiang 劉浦江. “Nan Beichao de lishi yichan yu Sui Tang shidai de zhengtong lun” 南北朝的歷史遺產與隋唐時代的正統論, Wenshi 文史 70 (2013.2), 127–152.

34 Liu Pujiang 劉浦江. “The End of the Five Virtues Theory: Changes of Traditional Political Culture in China since the Song Dynasty,” Frontiers of History in China 2 (2007), 513–554.

35 Luo Xin 羅新. “Lun Tuoba Xianbei zhi deming” 論拓跋鮮卑之得名“, Lishi yanjiu 歷史研究 2006.6, 32–48.

36 Luo Xin 羅新. “Shiliuguo Beichao de wude liyun wenti” 十六國北朝的五德曆運問題, Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2005.3, 47–56.

37 Loewe, Michael. The Men who Governed Han China: Companion to A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods. Leiden: Brill, 2004.

38 Lunyu 論語. See Lau 1992.

39 Luoyang qielan ji 洛陽珈藍記, by Yang Xuanzhi 楊衒之. Beijing: Zhonghua, 2006.

40 Mansvelt Beck, Burchard Jan. The Treatises of Later Han: Their Author, Sources, Contents, and Place in Chinese Historiography. Leiden: Brill, 1990.

41 McNair, Amy. Donors of Longmen: Faith, Politics, and Patronage in Medieval Chinese Buddhist Sculpture. Voorkant: University of Hawaii, 2007.

42 Mi Wenping 米文平. “Xianbei shishi de faxian yu chubu yanjiu” 鮮卑石室的發現與初步研究, Wenwu 文物 1981.2, 1–7.

43 Nan Qi shu 南齊書, by Xiao Zixian 蕭子顯. Beijing: Zhonghua, 1972.

44 Needham, Joseph / Wang, Ling [王鈴]. Science and Civilization in China. Vol. 2: History of Scientific Thought. Cambridge: Cambridge University, 1956.

45 Perdue, Peter: “Erasing the Empire, Re-racing the Nation: Racialism and Culturalism in Imperial China”, in Stoler et al. 2007, 141–169.

46 Pines, Yuri. “Beasts or Humans: Pre-Imperial Origins of Sino-Barbarian Dichotomy”, in: Amitai and Biran 2005, 59–102.

47 Qian Mu 錢穆. Zhongguo wenhuashi daolun 中國文化史導論. Shanghai: Sanlian, 1988.

48 Rao Zongyi 饒宗頤. Zhongguo shixue shang zhi zhengtong lun 中國史學上之正統論. Shanghai: Yuandong, 1996.

49 Rosemont, Henry / Ames, Roger T. The Chinese Classic of Family Reverence: A Philosophical Translation of the Xiaojing. Honolulu: University of Hawai'i, 2009.

50 Sanguo zhi 三國志, by Chen Shou 陳壽. Beijing: Zhonghua, 1959.

51 Seidel, Anna. “Imperial Treasures and Taoist Sacraments: Taoist Roots in the Apocrypha”, in: Strickmann 1983, 291–371.

52 Shiji 史記, by Sima Qian 司馬遷. Beijing: Zhonghua, 1959.

53 Songshu 宋書, by Shen Yue 沈約. Beijing: Zhonghua, 1974.

54 Stoler, Ann Laura / McGranahan, Carole / Perdue, Peter C. (eds.). Imperial Formations. Oxford: Currey, 2007.

55 Strickmann, Michel (ed.). Tantric and Taoist Studies in Honour of R. A. Stein, Vol. 2. Bruxelles: Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises, 1983.

56 Su Bai 宿白. “Shengle, Pingcheng yidai de Tuoba Xianbei: Bei Wei yiji, Xianbei yiji jilu zhi er” 盛樂, 平城一帶的拓跋鮮卑―北魏遺跡―鮮卑遺跡輯錄之二, Wenwu 1977.11, 38–46.

57 Suishu 隋書, by Wei Zhen 魏徵. Beijing: Zhonghua, 1973.

58 Taiping yuanyu ji 太平寰宇記, by Yue Shi 樂史. Beijing: Zhonghua, 2007.

59 Tian Yuqing 田餘慶. “Daige, Daiji he Bei Wei guoshi, guoshi zhiyu de shixue kaochao” 《代歌》,《代記》和北魏國史—國史之獄的史學史考察, Lishi yanjiu 2001.1, 51–64.

60 Tsiang, Katherine R. [Jiang Renhe 蔣人和]. “Changing Patterns of Divinity and Reform in the Late Northern Wei,” The Art Bulletin 84 (2002), 222–245.

61 Wan Shengnan 萬繩楠 (ed.). Chen Yinke: Wei Jin Nan Beichao shi jiangyan lu 陳寅恪: 魏晉南北朝史講演錄. Hefei: Huangshan, 1987.

62 Wang, Aihe [王爱和]. Cosmology and Political Culture in Early China. Cambridge: Cambridge University, 2006.

63 Wang, Mingming [王銘銘]. “'All under heaven’ (tianxia): Cosmological Perspectives and Political Ontologies in Pre-modern China”, Journal of Ethnographic Theory 2.1 (2013), 337–383.

64 Wang Chaohai 王朝海. Bei Wei zhengquan zhengtong zhizheng yanjiu 北魏政權正統之爭研究. Beijing Zhongguo shehui kexue, 2014.

65 Wang Zhongluo 王仲犖. Wei Jin Nan Beichao shi 魏晉南北朝史. Shanghai: Shanghai renmin, 2003.

66 Ware, James R. “Notes on the History of the Wei Shu”, Journal of the American Oriental Society 52.1(1932), 35–45.

67 Weishu 魏書, by Wei Shou 魏收. Beijing: Zhonghua, 1974.

68 Wong, Dorothy [Wang Jingfen 王靜芬]. “Ethnicity and Identity: Northern Nomads as Buddhist Art Patrons during the Period of Northern and Southern Dynasties”, in: Di Cosmo and Wyatt 2003, 80–118.

69 Xin Tangshu 新唐書, by Ouyang Xiu 歐陽修. Beijing: Zhonghua, 1975.

70 Xu Jun 徐俊. Zhongguo gudai wangchao he zhengquan minghao tanyuan 中國古代王朝和政權名號探源. Wuhan: Huazhong shifan daxue, 2000.

71 Yang Lien-sheng [Yang Liansheng 楊聯陞]. “Hostages in Chinese History”, Harvard Journal of Asiatic Studies 15 (1952), 507–521.

72 Yang Shaoyun [楊劭允]. “Reinventing the Barbarian: Rhetorical and Philosophical Uses of the Yi-Di in Mid-Imperial China, 600–1300”. Ph.D. diss., University of California, 2014 [S. Yang 2014a].

73 Yang Shaoyun [楊劭允]. “Fan and Han: The Origins and Uses of a Conceptual Dichotomy in Mid-Imperial China, ca. 500–1200”, in: Fiaschetti and Schneider 2014, 9–35. [S. Yang 2014b]

74 Yao Dali 姚大力. “Lun Tuoba Xianbei bu de zaoqi lishi” 論拓跋鮮卑部的早期歷史, Fudan xuebao 復旦學報 2005.2, 19–27.

75 Ye Xiaojun 葉驍軍. Zhongguo ducheng fazhan shi 中國都城發展史. Xi'an: Shanxi renmin, 1988.

76 Zhang, Xunliao [張勳燎]. “Daoist stelae of the Northern Dynasties”, in: Lagerwey and Lü 2010, 437–544.

77 Zhou Zhenhe 周振鶴.. “Dongxi paihuai yu nanbei wangfu: Zhongguo lishi shang wuda ducheng dingwei de zhengzhi dili yinsu” 東西徘徊與南北往復—中國歷史上五大都城定位的政治地理因素, Huadong shifan daxue xuebao 華東師範大學學報 41 (2009.1), 32–39.

78 Zhou Yiliang 周一良. Wei Jin Nan Beichao shi zhaji 魏晉南北朝史劄記. Beijing: Zhonghua, 1985.

79 Zizhi tongjian 資治通鑑, by Sima Guang 司馬光. Beijing: Zhonghua, 1956.

Share


Export Citation