Skip to content

Tributary Ceremony and National Security: A Reassessment of Wokou Diplomacy between China and Japan during the Early Ming Dynasty


Pages 27 - 54

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.51.1.0027
1 Aishin Imaeda 今枝愛眞 (ed.): Zenshū no shomondai 禅宗の諸問題. Tōkyō: Yūzankaku, 1979.

2 Arrighi, Giovanni / Hamashita, Takeshi / Selden, Mark (eds.): The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 Year Perspectives. New York: Routledge, 2003.

3 Chen Shangsheng 陳尚勝: Biguan yu kaifang: Zhongguo fengjian wanqi duiwai guanxi yanjiu 閉關與開放: 中國封建晚期對外關係研究. Ji'nan: Shandong renmin, 1993.

4 Chen Shangsheng 陳尚勝 (ed.): Rujia wenming yu Zhongguo chuantong duiwai guanxi 儒家文明與中國傳統 對外關係. Ji'nan: Shandong daxue, 2008.

5 Chen Wenyun 陳文運: “Gudai shige zhong shuzi de dute yishu jiazhi” 古代詩歌中數字的 獨特藝術價值, Wenshizhe 文史哲 3 (2000), 61–64.

6 Chen Xiaofa 陳小法: Mingdai Zhong-Ri wenhua jiaoliushi yanjiu 明代中日文化交流史研究. Beijing: Shangwu, 2011.

7 Chen Zhigang 陳志剛: “Guanyu fenggong tixi yanjiu de jige lilun wenti” 關於封貢體系研究的幾個理論問題, Qinghua daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 清華大學學報(哲學社會科學版) 6 (2010), 59–69.

8 Chen Zhigang 陳志剛: “Lun zhongyuan wangchao dui fenggong tixi de junshi fangyuxing: Yi diyuan zhengzhi, junshi guanxi wei zhongxin de tantao” 論中原王朝封貢體系的軍事防禦性:以地緣政治、軍事關係為中心的探討, Dongyue luntan 東岳論壇 32:5 (2011), 54–65.

9 Chen Zhigang 陳志剛: “Jiaolin youdao, shiwei baotu zhi fang: Lun Mingdai fenggong tixi de zhongxin yu benzhi” 交鄰有道,實為保土之方: 論明代封貢體系的重心與本質, Xueshu yanjiu 學術研究 2012:1, 105–117.

10 Chika Fumyō kokushi goroku 智覺普明國師語錄, by Shun'oku Myōha 春屋妙葩. 1705 edn. Collection of the Komazawa University Library, Japan.

11 Chouhai tubian 籌海圖編, by Zheng Ruozeng 鄭若曾. 1562 edition, rprt. Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成 (Beijing: Jiefangjun, 1990), vol. 15.

12 Chun Hae-jong 全海宗: Zhong Han guanxi shi lunji 中韓關係史論集, tr. by Quan Shanji 全善姬. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1997.

13 Chung Yong-Hwa 鄭容和: “Cong zhoubian shijiao laikan chaogong guanxi: Chaoxian wangchao dui chaogong tixi de renshi he liyong” 從周邊視角來看朝貢關係: 朝鮮王朝對朝貢體系的認識和利用, Guoji zhengzhi yanjiu 國際政治研究 2006:1, 72–87.

14 Chuoyou shu 輟耰述, by Chen Quanzhi 陳全之. 1532 edition, rprt. Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書 (Shanghai: Shanghai guji, 1996), vol. 1125.

15 Dainihon shiryō 大日本史料, ed. by Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo 東京大學史料編纂所, vol. 6, part 37. Tōkyō: Tōkyō Daigaku, 1976.

16 Dainihon shiryō 大日本史料, ed. vol. 6, part 38. Tōkyō: Tōkyō Daigaku, 1980.

17 Dainihon shiryō 大日本史料, ed. vol. 6, part 40. Tōkyō: Tōkyō Daigaku, 1987.

18 Fairbank, John K. / Teng, Ssu-Yü [Deng Siyu 鄧嗣禹]: “On the Ch'ing Tributary System”, Harvard Journal of Asiatic Studies 6:2 (1941), 135–246.

19 Fairbank, John K. / Teng Ssu-Yü [Deng Siyu 鄧嗣禹]: “Tributary Trade and China's Relations with the West”, Far Eastern Quarterly 1:2 (1942), 129–149.

20 Fairbank, John K. / Teng Ssu-Yü [Deng Siyu 鄧嗣禹]: Trade and Diplomacy on the China Coast. Stanford: Stanford University, 1953.

21 Fairbank, John K. / Teng Ssu-Yü [Deng Siyu 鄧嗣禹]: The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations. Cambridge: Harvard University, 1970.

22 Fan Yongcong 范永聰: Shida yu baoguo: Yuan Ming zhiji de Zhong Han guanxi 事大與保國:元明之際的中韓關係. Hong Kong: Hong Kong jiaoyu tushu, 2009.

23 Fudan daxue wenshi yanjiuyuan 復旦大學文史研究院 (ed.): Cong zhoubian kan Zhongguo 從周邊看中國. Beijing: Zhonghua, 2009.

24 Ge Zhaoguang 葛兆光: Xiangxiang yiyu 想象異域. Beijing: Zhonghua, 2014.

25 Gujin tushu jicheng 古今圖書集成, ed. by Chen Menglei 陳夢雷 (et al.). 1726 edition, rprt. Shanghai: Zhonghua, 1934.

26 Guochao dianhui 國朝典彙, by Xu Xueju 徐學聚. 1624 edition, rprt. Siku quanshu cunmu congshu 四庫全書存目叢書 (Ji'nan: Qilu, 1996), shibu 史部, vol. 266.

27 Guochao wugong jisheng tongkao 國朝武功紀勝通考, by Yan Jiheng 顔季亨. Late Ming edition, rprt. Siku jinhuishu congkan 四庫禁燬書叢刊 (Beijing: Beijing chubanshe, 2000), shibu, vol. 70.

28 Haifang zuanyao 海防纂要, by Wang Zaijin 王在晋. 1562 edition, rprt. Siku jinhuishu congkan, shibu, vol. 17.

29 Hamashita Takeshi 濱下武志: Jindai Zhongguo de guoji qiji 近代中國的國際契機, tr. by Zhu Yingui 朱蔭貴, Ouyang Fei 歐陽菲. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1999.

30 Hamashita Takeshi 濱下武志: “Cong zhoubian kan chaogong tixi: Lidai baoan yu Liuqiu haiyang wangluo” 從周邊看朝貢體系:《歷代寶案》與琉球海洋網絡, in: Chen Shangsheng 2008, 237–259.

31 Hevia, James L.: “Tribute, Asymmetry, and Imperial Formations: Rethinking Relations of Power in East Asia”, in: Wills 2010, 61–76.

32 Hongyou lu 鴻猷録, by Gao Dai 高岱. 1565 edition, rprt. Siku quanshu cunmu congshu, shibu, vol. 19.

33 Hu zhongzi ji 胡仲子集, by Hu Han 胡翰. Edn. Jingyin Wenyuange siku quanshu 景印文淵閣四庫全書 (Taibei: Taiwan shangwu, 1983–1986), vol. 1229.

34 Huang Ming congxin lu 皇明從信錄, by Chen Jian 陳建. Late Ming edition. Harvard Library collection [online: iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:21560021$1i].

35 Huang Ming zizhi tongji 皇明資治通紀, by Chen Jian. Late Ming edition. Harvard Harvard Library collection [online: iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:21562982$1i].

36 Huangming xiangxu lu 皇明象胥録, by Mao Ruizheng 茅瑞徵. Chongzhen edition, rprt. Zhonghua wenshi congshu 中華文史叢書 (Taibei: Taiwan huawen, 1969), vol. 17.

37 Huangming yuwo lu 皇明馭倭錄, by Wang Shiqi 王士騏. Wanli edition, rprt. Siku quanshu cunmu congshu, shibu, vol. 53.

38 Kaei sandaiki 花營三代記. Edn. Gunsho ruijū 群書類從 (Tōkyō: Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1939) vol. 26 [online: archive.org/details/gunshoruij26hana].

39 Kawazoe, Shōji 川添昭二: “Japan and East Asia”, translated by G. Cameron Hurst III, in: Yamamura 2006, 396–446.

40 Kinomiya Yasuhiko 木宮泰彥: Ri Zhong wenhua jiaoliushi 日中文化交流史, tr. by Hu Xi'nian 胡錫年. Beijing: Shangwu, 1980.

41 Kinomiya Yasuhiko 木宮泰彥: Zhong-Ri jiaotongshi 中日交通史, tr. by Chen Jie 陳捷. Shanghai: Shangwu, 1932.

42 Koryŏsa 高麗史, by Chŏng In-ji 鄭麟趾 (et al.). 1451 Kyujanggak 奎章閣 edition.

43 Li Yuanhui 李元暉, Li Dalong 李大龍: “Shi ‘fanshu tixi’ haishi ‘chaogong tixi’: Yi Tang wangchao weili” 是 “藩屬體系” 還是 “朝貢體系”: 以唐王朝為例, Zhongguo bianjiang shidi yanjiu 中國邊疆史地研究 24:2 (2014), 11–17.

44 Li Yunquan 李雲泉: Chaogong zhidu shilun: Zhongguo gudai duiwai guanxi tizhi yanjiu 朝 貢制度史論: 中國古代對外關係體制研究. Beijing: Xinhua, 2004.

45 Liangchao pingrang lu 兩朝平攘録, by Zhuge Yuansheng 諸葛元聲. 1606 edition, rprt. Siku quanshu cunmu congshu, shibu, vol. 54.

46 Longfei jilue 龍飛紀略, by Wu Pu 吳朴. 1544 edition, rprt. Siku quanshu cunmu congshu, shibu, vol. 9.

47 Ming Taizu shilu 明太祖實錄. Taibei: Taiwan zhongyang yanjiu yuan, 1962–1968.

48 Ming Taizu yuzhi wenji 明太祖御製文集, by Zhu Yuanzhang 朱元璋. Taibei: Xuesheng, 1965.

49 Mingshi gao 明史藁, by Wang Hongxu 王鴻緒. 1723 edition. Harvard Library Collection [online: pds.lib.harvard.edu/pds/view/24136494].

50 Mingshi jishi benmo 明史紀事本末, by Gu Yingtai 谷應泰. Beijing: Zhonghua, 1977.

51 Mingshi 明史, by Wan Sitong 萬斯同. Qing manuscript edition, rprt. Xuxiu siku quanshu, vol. 323–331.

52 Mingshi 明史, by Zhang Tingyu 張廷玉 (et al.). Beijing: Zhonghua, 1974.

53 Minoru Yutani 湯谷稔 (ed.): Nichi-Min kangω bωeki shiryω 日明勘合貿易史料. Tωkyω: Kokusho Kankωkai, 1983.

54 Monyoki 門葉記, by Son'en Hωshinnω 尊圓法親王. Edn. Taishω shinshū Daizωkyω 大正新 修大藏經, zuzω 圖像, vol. 12. Tωkyω: Daizω, 1934.

55 Nian Xu 年旭: “Hongwu chao Ming Ri jiaosheshi yanjiu” 洪武朝明日交涉史研究. MA thesis, Northeast Normal University 東北師範大學, 2013.

56 Nian Xu 年旭: “Yunmen yiqu zhong Zhao Zhi qianshi neirong zai tantao” 雲門一曲中趙秩遣使 內容再探討, Dongbei shida xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 東北師大學報 (哲學社會 科學版) 2014:2, 64–68.

57 Ωunki 櫻雲記. Tωkyω: Shiseidω, 1911.

58 Perdue, Peter C: “A Frontier View of Chineseness”, in: Arrighi / Hamashita / Selden 2003, 51–77.

59 Riben guo kaolue 日本國考略, by Xue Jun 薛俊. 1565 edition, rprt. Riben shiliao huibian 日本史料彙編, vol. 1. Beijing: Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin, 2004.

60 Riben guozhi 日本國志, by Huang Zunxian 黄遵憲. Guangzhou: Yangcheng fuwenzhai, 1890.

61 Riben kao 日本考, by Li Yangong 李言恭 and Hao Jie 郝傑. Beijing: Zhonghua, 1983.

62 Rinkω chωsho 鄰交徵書, by Shω Itω 伊藤松. Shanghai: Shanghai cishu, 2007.

63 Rossabi, Morris: China and Inner Asia: From 1368 to the Present Day. New York: Pica, 1975.

64 Rossabi, Morris: (ed.): China among Equals: the Middle Kingdom and its Neighbors, 10th–14th Centuries. Berkely: University of California, 1983.

65 Sakuma Shigeo 佐久間重男: “Mei hatsu no nichi chū kankei o meguru ni, san no mondai: Hiroshi take mikado no taigai seisaku o chūshin toshite” 明初の日中関係をめぐる 二,三の問題: 洪武帝の対外政策を中心として, Hokkaidω Daigaku jinbun kagaku ronshū 北海道大学人文科学論集 4 (1965), 1–46.

66 Shi Weixuan 史瑋璇 / Wang Lijing 王麗靜 / Zhang Liyan 張立豔: “Jiedu gudian shici zhong shuci de mohuxing” 解讀古典詩詞中數詞的模糊性, Shidai wenxue (shangbanyue) 時代文學 (上半月) 6 (2011), 191–192.

67 Shωsuke Murai 村井章介: Ajia no naka no chūsei nihon アジアのなかの中世日本. Tωkyω: Azekura, 1988.

68 Shuyu zhouzi lu 殊域周咨錄, by Yan Congjian 嚴從簡. Beijing: Zhonghua, 1993.

69 Song xueshi wenji 宋學士文集, by Song Lian 宋濂. Ming edition, rprt. Sibu congkan chubian 四部叢刊初编, vols. 1502–1515. Shanghai: Shangwu, 1929.

70 Ta Ume 田梅 / Aramaki Daisetsu 荒巻大拙: “Mei shi Zhao Zhi to sono Yamaguchi jū sakai shi” 明使趙秩とその山口十境詩, Ajia no rekishi to bunka アジアの歴史と文化 14 (2010), 95–120.

71 Tian Jiuchuan 田久川: Gudai Zhong-Ri guanxi shi 古代中日關係史. Dalian: Dalian gongxueyuan, 1987.

72 Tsiang, Ting-Fu [Jiang Tingfu] 蔣廷黻: “China and European Expansion”, Politica 2:5 (1936), 1–18.

73 Von Verschuer, Charlotte: “Japan's Foreign Relations 1200 to 1392 A.D.: A Translation from Zenrin Kokuhωki“, Monumenta Nipponica 57:4 (2002), 413–445.

74 Wade, Geoff (tr.). Southeast Asia in the Ming Shilu: An Open Access Resource. Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, epress.nus.edu.sg/msl/entry/1 (last access 2014-08-02).

75 Wan Ming 萬明: “Mingdai waijiao moshi jiqi tezheng kaolun: Jianlun waijiao tezheng xingcheng yu beifang youmu minzu de guanxi” 明代外交模式及其特征考論: 兼論外交特 征形成與北方遊牧民族的關係, Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2010: 4, 27–57.

76 Wang Danrong 王丹榮 / Wen Ming 聞鳴: “Shuci zai gudai shige zhong de xiuci tese jiqi wenhua yunhan” 數詞在古代詩歌中的修辭特色及其文化蘊涵, Xiandai yuwen (yuyan yanjiu) 現代語文 (語言研究) 2009:9, 63–64

77 Wang, Gungwu [Wang Gengwu 王賡武]: “Early Ming Relations with Southeast Asia: A Background Essay”, in: Fairbank 1970, 34–62.

78 Wang, Gungwu [Wang Gengwu 王賡武]: “The Rhetoric of a Lesser Empire: Early Sung Relations with Its Neighbors”, in: Rossabi 1983, 47–65.

79 Wang, Gungwu [Wang Gengwu 王賡武]: “China and the Chinese Overseas. Singapore: Times Academic Press, 1991.

80 Wang, Yi-t'ung [Wang Yitong 王伊同]: Official Relations between China and Japan, 1368–1549. Cambridge: Harvard University, 1953.

81 Wenzhi xingshu: Wenxuan 文直行書: 文選, by Xiong Mingyu 熊明遇. 1660 edition, rprt. Siku jinhuishu congkan 四庫禁燬書叢刊 (Beijing: Beijing chubanshe, 2000), jibu 集部, vol. 106.

82 Wills, John E, Jr.: Pepper, Guns, and Parleys: The Dutch East India Company and China, 1662–1681. Cambridge: Harvard University, 1974.

83 Wills, John E, Jr.: Embassies and Illusions: Dutch and Portuguese Envoys to Kang-si, 1666–1687. Cambridge: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1984.

84 Wills, John E, Jr.: “Tribute, Defensiveness, and Dependency: Uses and Limits of Some Basic Ideas about Mid-Qing Dynasty Foreign Relations”, American Neptune 48 (1988), 225–229.

85 Wills, John E, Jr. (ed.): Past and Present in China's Foreign Policy from “Tribute System” to “Peaceful Rise”. Portland: MerwinAsia, 2010.

86 Wuxi ji 梧溪集, by Wang Feng 王逢. 1823 edition. Zhi buzu zhai congshu 知不足齋叢書 (orig. publ. in 1450–1456), vol. 29.

87 Xinke Ming zhengtong zong 新刻明政統宗, by Tu Shan 涂山. Wanli edition, rprt. Siku jinhuishu congkan, shibu, vol. 2–3.

88 Yamamura, Kωzω 山村耕造 (ed.): The Cambridge History of Japan, vol. 3. Cambridge: Cambridge University, 2006.

89 Ye Quanhong 葉泉宏: Mingdai qianqi Zhong-Han guojiao zhi yanjiu, 1368–1488 明代前 期中韓國交之研究 (1368–1488). Taibei: Taiwan shangwu, 1991.

90 Yuzhi dagao sanbian 御製大誥三編, by Zhu Yuanzhang. Early Ming edition, rprt. Xuxiu siku quanshu, vol. 862.

91 Zenrin kokuhωki 善隣国宝記, by Zuikei Shūhω 瑞渓周鳳. Tωkyω: Shūeisha, 2008.

92 Zhang Cunwu 張存武: “‘Qingdai Han Zhong chaogong guanxi zongkao’ pingjie” 《清代韓 中朝貢關係綜考》評介, Si yu yan 思與言 5:6 (1968), 48–49.

93 Zhang Cunwu 張存武: “Minguo yilai de Zhong Han guanxi shi yanjiu” 民國以來的中韓關係史研究, in: Minguo yilai guoshi yanjiu de huigu yu zhanwang yantaohui lunwenji 民國以來國史研究 的回顧與展望研討會論文集, 915–930, ed. by Guoli Taiwan daxue lishixue xi 國立臺 灣大學歷史學系. Taibei: Guoli Taiwan daxue, 1992.

94 Zhang, Feng 張鋒: “Rethinking the ‘Tribute System’: Broadening the Conceptual Horizon of Historical East Asian Politics”, Chinese Journal of International Politics 2 (2009), 545–574.

95 Zhang Shengzhen 張聲振 / Guo Hongmao 郭洪茂: Zhong-Ri guanxi shi 中日關係史. Beijing: Shehui kexue wenxian, 2006.

96 Zoku Honchω tsugan 續本朝通鑒, by Hayashi Jo 林恕. Tωkyω: Kokusho Kankωkai, 1919.

Share


Export Citation