Skip to content

Ancestral Sites and Lineages of the Later Tang (923–936) and the Later Jin (936–947) Dynasties According to the Song Sources


Pages 1 - 25

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.51.1.0001
1 Aigle, Denise /Charleux, Isabelle / Goossaert, Vincent / Hamayon, Roberte (eds.): Miscellanea Asiatica: Mélanges en l'honneur de Françoise Aubin. Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica, 2010.

2 Atwood, Christopher P: “The Notion of Tribe in Medieval China. Ouyang Xiu and the Shatuo Dynastic Myth”, in: Aigle et al. 2010, 593–621.

3 Beimeng suoyan 北夢瑣言, by Sun Guangxian ‘·ŒõŒ› (900–968). Tang Song shiliao biji congkan. Beijing: Zhonghua, 2002.

4 Bol, Peter K: This Culture of Ours: Intellectual Transitions in T'ang and Sung China. Stanford: Stanford University, 1992.

5 Brashier, Kenneth E: Ancestral Memory in Early China. Cambridge: Harvard University, 2011.

6 Cefu yuangui 冊府元龜, by Wang Qinruo 王欽若 (962–1025). Beijing: Zhonghua, 1986.

7 Chaffee, John W: Branches of Heaven: A History of the Imperial Clan of Sung China. Cambridge: Harvard University Asia Center, 1999.

8 Chen Shanjun 陳尚君 (ed.). Jiu Wudai shi xinji huizheng 舊五代史新輯會證. Shanghai: Fudan daxue, 2005.

9 Davis, Richard L: From Warhorses to Ploughshares: The Later Tang Reign of Emperor Mingzong. Hong Kong: Hong Kong University, 2014.

10 Du Xingzhi 都兴智 and Tian Likun 田立坤: “Hou Jin Shi Chonggui Shi Yanxu muzhiming kao” 后晋石重贵石延煦墓志铭考, Wenwu 2004:11, 87–95.

11 Fan Wenli 樊文礼: Li Keyong pingzhuan 李克用评传. Jinan: Shandong daxue, 2005.

12 Giles, Lionel: “Dated Chinese Manuscripts in the Stein Collection”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 11:1 (1940), 317–344.

13 Hou Han shu 後漢書, by Fan Ye 范曄 (398–445). Beijing: Zhonghua, 1965.

14 Jinshu 晉書, by Fang Xuanling 房玄齡 (578–648) et al. Beijing: Zhonghua, 1975.

15 Jiu Tang shu 舊唐書, by Liu Xu 劉煦 (887–946). Beijing: Zhonghua, 1975.

16 Jiu Wudai shi 舊五代史, by Xue Juzheng 薛居正 (912–981). Beijing: Zhonghua, 1976.

17 Jiu Wudai shi xinji huizheng. See Chen Shangjun 2005.

18 Johnson, David: “The Last Years of a Great Clan: The Li Family of Chao Jun in Late Tang and Early Sung”, Harvard Journal of Asian Studies 37:1 (1977), 377–403.

19 Junzhai dushu zhi jiaozheng 郡齋讀書志, by Chao Gongwu 晁公武 (1105–1180). See Sun Meng 1990.

20 Kurz, Johannes: “On the Southern Tang Imperial Genealogy”, Journal of the American Oriental Society 133:4 (2014), 601–621.

21 Liji zhengyi 禮記正義, by Kong Yingda 孔穎達 (574–648). Shisan jing zhushu (biaodian ben) 十三經注疏 (標點本), ed. by Li Xueqin 李學勤, vol. 6. Beijing: Beijing daxue, 1999.

22 Mansvelt Beck, Burchard Jan: The Treatises of Later Han: Their Author, Sources, Contents and Place in Chinese Historiography. Leiden: Brill, 1990.

23 Nienhauser, William H. (ed.): The Grand Scribe's Records, Vol. 8: The Memoirs of Han China, Pt. 1. Bloominghton: Indiana University, 2008.

24 Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目提要, ed. by Ji Yun 紀昀 (1724–1805). Shanghai: Shangwu, 1931.

25 Sun Meng 孫猛 (ed.). Junzhai dushu zhi jiaozheng 郡齋讀書志校證. Shanghai: Shanghai guji, 1990.

26 Sung, Chia-fu. “An Ambivalent Historian: Ouyang Xiu and His New Histories”, T'oung Pao 102:4–5 (2016), 358–406.

27 Tackett, Nicolas: The Destruction of Medieval Aristocracy. Cambridge: Harvard University, 2014.

28 Tang huiyao 唐會要, by Wang Pu 王溥 (922–982). Lidai huiyao congshu. Shanghai: Shanghai guji, 1991.

29 Wang, Gungwu: “The Chiu Wu-tai shih and History-writing during the Five Dynasties”, Asia Major 6.1 (1957), 1–13.

30 Wudai huiyao 五代會要, by Wang Pu. Lidai huiyao congshu. Shanghai: Shanghai guji, 1978 [rpt. 2006].

31 Xie Baocheng 谢保成: “Bei Song zhongqi de Tang shi yanjiu yu Xin Tang shu chongxiu zhong de jige wenti” 北宋中期的唐史研究与新唐书重修中的几个问题 Zhongguo shixue yanjiu 中国史学研究 4 (1997), 106–117.

32 Xin Wudai shi 新五代史, by Ouyang Xiu 歐陽修 (1007–1072). Beijing: Zhonghua, [1974] 2011.

33 Yang Lien-sheng: “A ‘Posthumous Letter’ from the Chin Emperor to the Khitan Emperor in 942”, in: Excursions in Sinology (Cambridge: Harvard University, 1969), 418–420.

34 Yuhai 玉海, by Wang Yinglin 王應麟 (1223–1296). Taipei: Taiwan huawen, 1964.

35 Zhu Yi 朱溢: “Tang zhi Bei Song shiqi de Huangdi qijiao” 唐至北宋時期的皇帝親郊, Guoli Zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報 34 (2010), 1–55.

36 Zhu Yi 朱溢: “Tang zhi Bei Song shiqi Tai Miao jisi zhong sijia yinsu de cheng zhang” 唐至北宋時期太廟祭祀中私家因素的成長, Taida lishi xuebao 台大歷史學報 46 (2012), 36–84.

37 Zhu Yi 朱溢: “Tang Song shiqi Tai miao miaoshu de bianqian” 唐宋時期太庙庙数的变迁, Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛 2012:2, 124–160 [Zhu Yi 2012 (2)].

38 Zizhi tongjian 資治通鑑, by Sima Guang 司馬光 (1019–1086). Beijing: Zhonghua, 1956 [rpt. 2010].

39 Zhou Agen 周阿根: Wudai muzhi huikao 五代墓誌彙考. Anhui: Huangshan shushe, 2012.

Share


Export Citation