Skip to content

The Sea Route between Taiwan and the Philippines in Chinese Texts (c. 1100–1600): New Questions Related to an Old Theme


Pages 47 - 71

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.50.1.0047
1 Alford, Matthew H. (et al.): “Energy Flux and Dissipation in Luzon Strait: Two Tales of Two Ridges”, Journal of Physical Oceanography 41.11 (2011), 2211–2222 [online: http://mixing.coas.oregonstate.edu/papers/alford_etal_2011.pdf].

2 Alves, Jorge M. dos Santos (coord.): Portugal e a China. Conferências nos encontros de história luso-chinesa. Lisbon: Fundação Oriente, 2001.

3 An Jing 安京 (ed.). Hailu jiaoshi 海錄校釋. Beijing: Shangwu, 2002.

4 Bade, David: Of Palm Wine, Women and War: The Mongolian Naval Expedition to Java in the 13th Century. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013 [earlier version: Ulan Bataar, 2002].

5 Batchelor, Robert K.: “The Selden Map Rediscovered: A Chinese Map of East Asian Shipping Routes, c. 1619”, Imago Mundi 65.1 (2013), 37–63 [cited Batchelor 2013(1)].

6 Batchelor, Robert K.: London. The Selden Map and the Making of a Global City, 1549–1689. Chicago: University. of Chicago, 2013 [cited Batchelor 2013(2)].

7 Bielenstein, Hans: Diplomacy and Trade in the Chinese World 589–1276. Leiden: Brill, 2005.

8 Bockhold, Wolfgang: Das Hachiman-gudōkun als historische Quelle, insbesondere zu den Invasionen der Mongolen in Japan. PhD diss. München. Augsburg: Blasaditsch, 1982.

9 Borao Mateo, José Eugenio: “The Arrival of the Spanish Galleons in Manila from the Pacific Ocean and their Departure along the Kuroshio Stream”, Dili yanjiu 地理研究 / Journal of Geographical Research 47 (2007), 17–38 [online: http://homepage.ntu.edu.tw/∼borao/2Profesores/Kuroshio.pdf].

10 Borao Mateo, José Eugenio: The Spanish Experience in Taiwan, 1626–1642. The Baroque Ending of a Renaissance Endeavor. Hongkong: Hong Kong University, 2009.

11 Brook, Timothy: Mr. Selden's Map of China: Decoding the Secrets of a Vanished Cartographer. New York: Bloomsbury, 2013.

12 Cao Lin 曹凛: “Daoyi zhilüe yu Wang Dayuan xia Xiyang” 《島夷誌略》與汪大淵下西洋, Zhongguo chuanjian 中國船檢 2011:11, 104–107.

13 Centurioni, Luca R. / Niiler, Pearn P. / Lee, Dong-Kyu [Lee Dong-kyu 이동규]: “Observations of Inflow of Philippine Sea Surface Water into the South China Sea through the Luzon Strait”, Journal of Physical Oceanography 34.1 (2004), 113–121 [online: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520–0485%282004%29034%3C0113%3AOOIOPS%3E2.0.CO%3B2].

14 Ch'en, Ching-ho [Chen Jinghe 陳荊和]: The Chinese Community in the Sixteenth Century Philippines. Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies, 1968.

15 Chen Dasheng 陳達勝 (Tan Ta Sen): “Quanzhou Yisilan jiaopai yu Yuan mo Yisibaxi zhanluan xingzhi shitan” 泉州伊斯蘭教派與元末亦思巴奚戰亂性質試探, Haijiao shi yanjiu 海交史研究 4 (1982), 113–119.

16 Chen Jiarong 陳佳榮 / Xie Fang 謝方 / Lu Junling 陸峻嶺: Gudai Nanhai diming huishi 古代南海地名匯釋. Beijing: Zhonghua, 1986.

17 Chen Jiarong 陳佳榮 / Xie Fang 謝方 / Lu Junling 陸峻嶺: “Zhinan zhengfa wancheng niandai shangxian xinzheng” 《指南正法》完成年代 上限新證, Guojia hanghai 國家航海 7 (2014), 15–19.

18 Dabringhaus, Sabine / Ptak, Roderich (eds.): China and Her Neighbours: Borders, Visions of the Other, Foreign Policy, 10 to 19th Century. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.

19 Daoyi zhilüe 島夷誌略, by Wang Dayuan 汪大淵. Ed. [jiaoshi 校釋] Su Jiqing 1981.

20 Dongxiyang kao 東西洋考, by Zhang Xie 張燮. Ed. [dianjiao 點校] Xie Fang 1981.

21 Fang, Guohong [Fang Guohong 方國洪] (et al.): “A Survey of Studies on the South China Sea Upper Ocean Circulation”, Acta Oceanographica Taiwanica 37.1 (1998), 1–16.

22 Gil, Juan: Los Chinos en Manila, siglos XVI y XVII. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau, 2011.

23 Guo Yusheng 郭育生/ Liu Yijie 劉義傑: “Dongxiyang hanghai tu chengtu shijian chutan” 《東西洋航海圖》成圖時間初探, Haijiao shi yanjiu 60 (2011), 67–81.

24 Haiguo wenjian lu 海國聞見錄, by Chen Lunqiong 陳倫炯. Yihai zhuchen 藝海珠塵 ed. [rpt. Baibu congshu jicheng. Taibei: Yiwen, 1966].

25 Hailu 海錄, by Xie Qinggao 謝清高 (narrator), Yang Bingnan 楊炳南 (script). Ed. [jiaoshi 校釋] An Jing 2002.

26 Haiyou ji 海逰記. Rpt. Guben xiaoshuo jicheng 古本小說集成, di'erpi 第二批. Shanghai: Shanghai guji, 1990.

27 Han Zhenhua 韓振華 (ed.): Zhufan zhi zhubu 諸蕃志注補. Han Zhenhua xuanji 韓振華選集, 2. Centre of Asian Studies Occasional Papers and Monographs, 134, 2. Hongkong: Centre of Asian Studies, 2000.

28 Hartwell, Robert: Tribute Missions to China, 960–1126. Philadelphia: no publisher, 1983.

29 Hidalgo, Cesar A.: The Making of the Ivatans: The Cultural History of Batanes. Manila: Cognita, 1996.

30 Hirth, Friedrich / Rockhill, William Woodville (trs.): Chau Ju-kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Entitled Chu-fan-chï. St. Petersburg: Imperial Academy of Science, 1911 [rpt. Taibei: Chengwen, 1970].

31 Hsin, Yi-Chia [Xin Yijia 辛宜佳] / Wu, Chau-Ron [Wu Chaorong/Zhaorong 吳朝榮] / Chao, Shenn-Yu [Zhao Shenyu 趙慎餘]: “An Updated Examination of the Luzon Strait Transport”, Journal of Geophysical Research 117, C03022, doi:10.1029/2011JC007714 (2012), 18 pages [online: http://phyoce.geos.ntnu.edu.tw/pdf/JGR_An updated examiexamination of the Luzon Strait transport.pdf].

32 Hu Baozhu 胡寳柱 / Xiao Wenshuai 肖文帥 / Ptak, Roderich: “Mingchao Nan'ao de haishang huodong (yue Yongle zhi Longqing). Fu: Zaoqi Puwen ziliao zhong de Nan'ao dao” 明朝南澳的海上活動 (約永樂至隆慶). 附: 早期葡文資料中的南澳島, Haijiao shi yanjiu (2014.1), 73–94.

33 Hu, Jianyu [Hu Jianyu 胡建宇] (et al.): “A Review on the Currents in the South China Sea: Seasonal Circulation, South China Sea Warm Currents and Kuroshio Intrusion”, Journal of Oceanography 56 (2000), 607–624.

34 Huang Chongyan 黄重言: “Dongxiyang kao zhong de Zhong-Fei hanglu kao” 東西洋考中的中菲航路考, Xueshu yanjiu 學術研究 4 (1978), 98–103.

35 Iaccarino, Ubaldo: Comercio y diplomacia entre Japón y Filipinas en la era Keichō (1596–1615). PhD diss., Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2013. http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/130789/tui.pdf?sequence=1 (last accessed 2 Jan. 2016).

36 Iaccarino, Ubaldo: “Merchants, Missionaries and Marauders: Trade and Traffic between Kyushū (Japan) and Luzon (Philippines) in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries”, Crossroads. Studies on the History of Exchange Relations in the East Asian World 10 (2014), 155–196.

37 Jiao Tianlong 焦天龍 et al. (eds.): New Research into the Maritime Trades, Seafaring and Underwater Archaeology … / Mingdao haiyang maoyi, hanghai shu he shuixia kaogu … 明代海洋貿易、航海術和水下考古 … (vol. 1), and Mapping Ming China's Maritime World … / Zhenlu lanlü 針路藍縷 … (vol. 2). Hong Kong: Hong Kong Maritime Museum and Chung Hwa Book Company, 2015.

38 Jiménez, Isaac Donoso: El Islam en Filipinas (siglos X-XIX). PhD diss. Universidad de Alicante, 2011.

39 Kammerer, Albert: La découverte de la Chine par les Portugais au XVIème siècle et la cartographie des portulans, Supplement to T'oung Pao 39. Leiden: Brill, 1944.

40 Kurz, Johannes L.: “Pre-modern Chinese Sources in the National History of Brunei: The Case of Poli”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 169.2–3 (2013), 213–243.

41 Kurz, Johannes L.: “Boni in Chinese Sources from the Tenth to the Eighteenth Century”, International Journal of Asia Pacific Studies, 10.1 (January 2014): 2–32 [online: http://www.ubd.edu.bn/academic/faculty/fass/staff/docs/JK/boni.pdf].

42 Laufer, Berthold: “The Relations of the Chinese to the Philippine Islands”, Smithsonian Miscellaneous Studies 50 (IV.2) 1907 (1908), 248–284;

43 Liao Dake 廖大珂: “Daoyi zhi fei Wang Dayuan zhuan Daoyi zhilüe bian” 《島夷志》非汪 大淵撰《島夷誌略》辨, Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2001.4, 135–142.

44 Liao Dake 廖大珂: “16–19 shiji chu Xifang wenxian zhong de Nan'ao” 16–19 世紀初西方文獻中的 南澳, Guojia hanghai 國家航海 6 (2014), 44–74.

45 Lingwai daida 嶺外代答, by Zhou Qufei 周去非. Ed. [jiaozhu 校注] Yang Wuquan 1999.

46 Liu Yijie 劉義傑: “Shunfeng xiangsong yanjiu bashi nian” 《順風相送》研究八十年, in Jiao Tianlong 2015, I, 118–140 [cited Liu Yijie 2015(1)].

47 Liu Yijie 劉義傑: “Shanxing shuishi tushuo” 山形水勢圖說, Guojia hanghai 10 (2015), 88–111 [cited Liu Yijie 2015(2)].

48 Liu, Yingsheng [Liu Yingsheng 劉迎勝]: “The Taiwan Strait between the Twelfth and Sixteenth Centuries and the Maritime Route to Luzon”, Journal of Asian History 46.2 (2012), 167–180.

49 Liu Yonglian 劉永連: “Cong haiyang yishi kan Zhongguo haijiang wenti: yi Guangdong difang liliang dui Dongsha qundao de renzhi yu guanli wei li” 從海洋意識看中國海疆問 题 —以廣東地方力量對東沙群島的認知與管理為例, Guojia hanghai 10 (2015), 112–129.

50 Lourenço, Miguel Rodrigues: “De São Lázaro às Filipinas: imagens de um arquipélago na cartografia náutica ibérica do século XVI”, in: Oliveira / Mendoza Vargas 2010, 387–422.

51 Lourenço, Miguel Rodrigues: “Selected Passageways: The Philippine Islands' Straits in Sixteenth Century Portuguese Cartography”, Orientierungen: Zeitschrift zur Kultur Asiens 25 (2013), 28–63.

52 Maejima, Shinji 前嶋信次: “The Muslims in Ch'üan-chou 泉州 at the End of the Yüan Dynasty”, part 1, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 31 (1973), 27–51.

53 Manguin, Pierre-Yves: Les Portugais sur les côtes du Việet-nam et du Campā. Étude sur les routes maritimes et les relations commerciales, d'après les sources portugaises (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles). Paris: École française d'Extrême-Orient, 1972.

54 Mills, John Vivian Gottlieb (tr., ed.): Ying-yai sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores [1433]. Cambridge: Hakluyt Society, 1970.

55 Mills, John Vivian Gottlieb (tr., ed.): “Chinese Navigators in Insulinde, about A.D. 1500”, Archipel 18 (1979), 69–93.

56 Min shu 閩書, by He Qiaoyuan 何喬遠, ed. [jiaodian 校點] Zheng Xuemeng 1994.

57 Mulder, W. Z.: “The Philippine Islands in the Chinese World Map of 1674”, Oriens Extremus 25.2 (1978), 219–238;

58 Nanhai zhi 南海志, by Chen Dazhen 陳大震. Ed.: (Yuan Dade) Nanhai zhi canben (元大德) 南海志殘本, ed. by Guangzhou shi difangzhi bianzuan weiyuanhui 廣州市地方志編纂 委員會. Guangzhou shizhi congshu 廣州史志叢書. Guangzhou: Guangdong renmin, 1986.

59 Netolitzky, Almut: Das Ling-wai tai-ta von Chou Ch'ü-fei: Eine Landeskunde Südchinas aus dem 12. Jahrhundert. Wiesbaden: Franz Steiner, 1977.

60 Oliveira, Francisco Roque de: A construção do conhecimento europeu sobre a China, c. 1500– c. 1630: impressos e manuscritos que revelaram o mundo chinês à Europa culta. PhD diss. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003

61 Oliveira, Francisco Roque de [Paula Nogueira Roque de] / Mendoza Vargas, Héctor (eds.): Mapas de metade do mundo: a cartografía e a construção territorial dos espaços americanos, séculos XVI a XIX. Mexico City and Lisbon: Centro de Estudos Geográficos, 2010.

62 Ollé, Manel: “The Straits of the Philippine Islands in Spanish Sources (Sixteenth and Early Seventeenth Centuries)”, Journal of Asian History 46.2 (2012), 181–192.

63 Penghu zhilüe 澎湖志略, by Zhou Yuren 周于仁 and Hu Ge 胡格. Ed. [dianjiao 點校] Zhang Guangqian 2006.

64 Ptak, Roderich: “Images of Maritime Asia in Two Yuan Texts: Daoyi zhilue and Yiyu zhi”, Journal of Sung-Yuan Studies 25 (1995), 47–75.

65 Ptak, Roderich: “Glosses on Wang Dayuan's Daoyi zhilüe (1349/50)”, in: Salmon 1996, 127–145.

66 Ptak, Roderich: “Die Paracel- und Spratly-Inseln in Sung-, Yüan- und frühen Ming-Texten: Ein maritimes Grenzgebiet?”, in: Dabringhaus / Ptak 1997, 159–181.

67 Ptak, Roderich: “Südostasiens Meere nach chinesischen Quellen (Song und Yuan)”, Archipel 56 (1998; =L'horizon nousantarien, Mélanges en hommage à Denys Lombard, vol. 1), 5–30,

68 Ptak, Roderich: “The Eastern Rim of Southeast Asia in Late Medieval and Early Modern Chinese Sources”, Nanyang xuebao 南洋學報 (Journal of the South Seas Society) 55 (2000), 22–47.

69 Ptak, Roderich: “Jottings on Chinese Sailing Routes to Southeast Asia, Especially on the Eastern Route in Ming Times”, in: Alves 2001, 107–131.

70 Ptak, Roderich: Fujian - Penghu - Taiwan: Frühe Kontakte, nach Texten zusammengefaßt (ca. 200–1450 n. Chr. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015.

71 Ptak, Roderich: “Der Penghu-Archipel und Yuan-China: militärische und wirtschaftliche Überlegungen” (article to appear in 2016) [cited Ptak 2016(1)].

72 Ptak, Roderich: “Die Penghu-Inseln während der Song-Epoche: Notizen zum Song zhi-Fragment im Min shu und zu anderen Quellen” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 166.1 (2016), 195–218 [cited Ptak 2016(2)].

73 Qian Jiang 錢江: “Yi fu xin faxian de Mingchao zhongye caihui hanghai tu” 一幅新發現的 明朝中葉彩繪航海圖, Haijiao shi yanjiu 59 (2011), 1–7.

74 Rockhill, William Woodville: “Notes on the Relations and Trade of China with the Eastern Archipelago and the Coasts of the Indian Ocean during the Fourteenth Century”, T'oung Pao 15 (1914), 419–447 (= part 1); 16 (1915), 61–159, 236–271, 374–392, 435–467, 604–626 (= part 2).

75 Salmon, Claudine (ed.): Récits de voyages des Asiatiques: Genres, mentalités, conception de l'espace. Actes du colloque EFEO-EHESS de décembre 1994. Paris: École française d'Extrême-Orient, 1996.

76 Schottenhammer, Angela / Ptak, Roderich (eds.): The Perception of Maritime Space in Traditional Chinese Sources. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

77 Scott, William Henry: Filipinos in China before 1500. Manila: De La Salle University, 1989.

78 Shunfeng xiangsong 順風相送. Ed. [jiaozhu 校注] Xiang Da 1961.

79 Su Jiqing 蘇繼廎 (ed.): Daoyi zhilüe jiaoshi 島夷誌略校釋. Zhongwai jiaotong shiji congkan 中外交通史籍叢刊. Beijing: Zhonghua, 1981.

80 Tang Jintai 湯錦台: Minnan haishang diguo: Minnan ren yu Nanhai wenming de xingqi 閩南海上帝國—閩南人與南海文明的興起. Taibei: Ruguo, 2013.

81 Thompson, Laurence G: “The Earliest Chinese Eyewitness Accounts of the Formosan Aborigines”, Monumenta Serica 23 (1964), 163–204

82 Torck, Mathieu: “The Unimaginable and Immeasurable? China's Visions of the Pacific: Needham's Views Re-examined”, in: Schottenhammer / Ptak 2006, 141–152

83 van Deijk-von Kispal, Margriet Gabrielle: Die Mongoleninvasionen in Japan: Eine Analyse historischer Berichte. Unpublished MA diss. Ludwig-Maximilians-Universität München, 2006.

84 Wada, Sei [Wada Sei 和田淸]: “The Philippine Islands as Known to the Chinese Before the Ming Period”, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 4 (1929), 121–166.

85 Wu, Ching-hong [Wu Jinghong 呉景宏]: “A Study of References to the Philippines in Chinese Sources from Earliest Times to the Ming Dynasty”, Philippine Social Sciences and Humanities Review 24.1–2 (1959), i–xii, 1–181.

86 Wu Rongqing 吳榕青 / Li Guoping 李國平: “Zaoqi Nan'ao shishi gouji” 早期南澳史事鉤 稽, Guojia hanghai 9 (2014), 93–103.

87 Wu Youxiong 吳幼雄: “Lun Yuan mo Quanzhou Yisibaxi zhanluan” 論元末泉州亦思巴 奚戰亂, in: Zhongguo hanghai xuehui / Quanzhou shi renmin zhengfu 2002, 311–323.

88 Xiang Da 向逹 (ed.): Liang zhong haidao zhenjing[jiaozhu] 兩種海道針經[校注]. Zhongwai jiaotong shiji congkan. Beijing: Zhonghua, 1961 [rpt. 2000].

89 Xie Fang 謝方 (ed.): Dongxiyang kao [dianjiao] 東西洋考[點校]. Zhongwai jiaotong shiji congkan. Beijing: Zhonghua, 1981.

90 Xiong Cheng 熊程 and Xia Ronglin 夏榮林: “Daoyi zhilüe banben shulüe” 《島夷誌略》版 本述略, Mudanjiang shifan xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 牡丹江師範學院 學報 (哲學社會科學版) 2015.1, 76–79.

91 Xu Xiaowang 徐曉望: “Yuandai Liuqiu ji Taiwan, Penghu xiangguan shishi kao” 元代瑠求 及臺灣、澎湖相關史實考, Fujian shifan daxue xuebao 福建師範大學學報 169 (2011.4), 49–57.

92 Xu Yongzhang 許永璋: “Wang Dayuan shengping kaobian san ti” 汪大淵生平考辨三題, Haijiao shi yanjiu 32 (1997), 98–102.

93 Yang Guozhen 楊國楨: Min zai hai zhong: Zhuixun Fujian haiyang fazhanshi 閩在海中— 追尋福建海洋發展史. Nanchang: Jiangxi gaojiao, 1998.

94 Yang Wuquan 楊武泉 (ed.): Lingwai daida jiaozhu 嶺外代答校注. Zhongwai jiaotong shiji congkan. Beijing: Zhonghua, 1999.

95 Yunzhuang ji 雲莊集, by Liu Yue 劉爚. Siku quanshu ed.

96 Zeng Shaocong 曾少聰: Dongyang hanglu yimin: Ming Qing haiyang yimin Taiwan yu Feilübin de bijiao yanjiu 東洋航路移民—明清海洋移民臺灣與菲律賓的比較研究. Nanchang: Jiangxi gaojiao, 1998.

97 Zhang Guangqian 張光前 (ed.): Penghu zhilüe [dianjiao] 澎湖志略 [dianjiao 點校]. Taiwan shiliao jicheng 臺灣史料集成編, Qingdai Taiwan fangzhi huikan 清代臺灣方志彙刊, 5. Taibei: Yuanliu, 2005.

98 Zhang Rong 張榮 / Liu Yijie 劉義傑: “Shunfeng xiangsong jiaokan ji biancheng niandai xiaokao” 《順風相送》校勘及編成年代小考, Guojia hanghai 3 (2012), 78–96.

99 Zheng, Chantal: Les Austronésiens de Taïwan à travers les sources chinoises. Paris: L'Harmattan, 1995.

100 Zheng Xuemeng 鄭學檬 (preface), with Xiamen daxue, Min shu jiaodianzu 厦門大學, 《閩 書》 校點組 (eds.): Min shu [jiaodian] 閩書[校點]. 5 vols. Fuzhou: Fujian renmin, 1994.

101 Zhongguo hanghai xuehui 中國航海學會 / Quanzhou shi renmin zhengfu 泉州市人民政府 (eds.): Quanzhou gang yu haishang sichou zhi lu 泉州港與海上絲綢之路. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 2002.

102 Zhongshan daxue Dongnanya lishi yanjiusuo 中山大學東南亞歷史研究所 (eds.): Zhongguo guji zhong youguan Feilübin ziliao huibian 中國古籍中有關菲律賓資料彙編, ed. by. Beijing: Zhonghua, 1980.

103 Zhou Xin 周鑫: “Yuye, hanglu yu jiangyu: 14–15 shiji Zhongguo chuantong Dongsha dao zhishi tixi de chuchuang” 漁業、航路與疆域—14–15 世紀中國傳統東沙島知識体系 的初創, Xueshu yanjiu 學術研究 2015:12, 116–126.

104 Zhou Yunzhong 周運中: Zhongguo Nanyang gudai jiaotong shi 中國南洋古代交通史. Xiamen: Xiamen daxue, 2015.

105 Zhu Jianqiu 朱鑒秋: “Zhongguo gu hanghaitu de jiben leixing” 中國古航海圖的基本類型, Guojia hanghai 9 (2014), 166–180.

106 Zhu Jianqiu 朱鑒秋: “Dongxiyang hanghai tu zai Nanhai shidi yanjiu zhong de jiazhi” 《東西洋航海圖》在南海史地研究中的價值, in: Jiao Tianlong 2015, I, 389–402.

107 Zhufan zhi 諸蕃志, by Zhao Rugua (/Rukuo) 趙汝适. Ed.: Han Zhenhua 2000 [zhubu 注補].

Share


Export Citation