Skip to content

Cities and Routes of Ferghana in the “Xiyu tudi renwu lüe” and the “Xiyu tudi renwu tu”


Pages 229 - 251

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.49.1-2.0229
1 Bāburnāma, by Zahīr-ud-Dīn Muḥammad Bābur Mirza (1483–1530). See Thackston 1993; see also Beveridge 1905.

2 Beveridge, Annette Susannah (1842–1929; tr. and ed.): The Bābar-Nāma: Being the Autobiography of the Emperor Bābar, the Founder of the Moghul Dynasty in India; written in Chaghatay Turkish, now reproduced in facsimile from a manuscript belonging to the late Sir Sālār Jang of Hayderābād. Leiden: Brill, 1905 [rprt. E. J. W. Gibb Memorial Series; 1. London: Luzac, 1971].

3 Bretschneider, Emil (1833–1901): “Chinese Intercourse with the Countries of Central and Western Asia during [resp. in] the Fifteenth Century”, [Introduction], The China Review, or Notes and Queries on the Far East 4:5–6, 312–317; Part I: “Accounts of Foreign Countries and especially those of Central and Western Asia, Drawn from the Ming-shi and the Ta Ming yi t'ung chi”, The China Review 4:5–6, 385–394; 5:1–3, 13–40, 109–132, 165–185 (1876); Part II: “A Chinese Itinerary of the Ming Period from the Chinese North-western Frontier to the Mediterranean Sea”, The China Review 5:4, 227–241 (1877).

4 Chaojin tuji 朝覲途記, by 馬德新 (1794–1863). Annotated edition: Ma Anli / Na Guochang 1988.

5 Ma Anli 马安礼 (tr.) / Na Guochang 纳国昌 (ed.): Chaojin tuji [zhushi] 朝觐途记 [注释]. Yinchuan: Ningxia renmin, 1988.

6 Chen Zhongmian 岑仲勉 (1885–1961): Cong Jiayuguan dao Nanjiang xibu zhi mingren jicheng 從嘉峪關到南疆西部之明人紀程. First published in Dongfang zazhi 東方雜 志 44:3, 34–41; 44:4, 43–53 (1948); republished in the collection of the papers of the author, entitled Zhongwai shidi kaozheng 中外史地考證 (Beijing: Zhonghua, 1962), 639–676.

7 Chengfu tonghui 程賦統會, by Liu Sishu 劉斯樞. Yiren tang 依仁堂 Kangxi ed. in the Qinghua daxue tushuguan 清華大學圖書館, Beijing [online: ctext.org/library.pl?if=gb&res=2910].

8 Da-Ming huidian 大明會典, ed. by Shen Shixing 申時行 (1535–1614) and Zhao Yongxian 趙用賢 (1535–1596). Neifu 內府 ed. Wanli 15th year (1587) [rprt. Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書, shibu 史部, zhengshu lei 政書類, vol. 789–792].

9 Dong Jianqiao 董健桥 (ed.): Shaanxi tongzhi [jiaozhu] 陕西通志[校注]. Xi'an: Sanqin, 2006

10 Elias, Ney (ed.) / Ross, E. Denison (tr.): A History of the Moghuls of Central Asia, being the Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlāt: London: Sampson Low, 1895 [rprt. London: Curzon, 1972].

11 Gao Qi'an 高啟安/ Tai Huili 邰惠莉 (eds.): Suzhen Hua-Yi zhi jiaozhu 肃镇华夷志校注. Lanzhou: Gansu renmin, 2006.

12 Huangyu Xiyu tuzhi 皇輿西域圖志, ed. by Chu Tingzhang 褚廷璋 (1728–1797), Fucha Fuheng 富察·傅恒 (?–1770), et al. Siku quanshu, shibu, dili lei [rprt. Yingyin Wenyuange Siku quanshu, vol. 500].

13 Kauz, Ralph/ Liu, Yingsheng: “Armenia in Chinese Sources”, Iran and the Caucasus 12:2 (2008), 175–190.

14 Le Strange, Guy (1854–1933) (tr. and ed.): The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur [= translation of Ṇuzhat al-Qulūb, by Ḥamd Allāh Mustawfī al-Qazwīnī, c. 1281–1339]. Cambridge Geographical Series. Cambridge: Cambridge University, 1905 [rprt. 1930].

15 Li Zhiqing 李之勤: “‘Xiyu tudi renwu lue’ de zuizao, zuihao banben” 《西域土地人物 略》的最早、最好版本 [On the Earliest and the Best Edition of the “Summary of the Land and People of the Western Regions”], Zhongguo bianjiang shidi yanjiu 中国边疆 史地研究 2004:1, 118–127.

16 Lin Meicun 林梅村: “Menggu shanshui ditu: zai Riben xinfaxian de yifu zhongshiji ‘Sichou zhi lu ditu”’ 蒙古山水地图—在日本新发现的一幅中世纪“丝绸之路地图” [Engl. Subtitle: “A Map of the mountains and rivers of Mongolia: a medieval Silk Roads map found in Japan”], in: Songmo zhi jian: kaogu xin faxian suojian Zhong-wai wenhua jiaoliu 松漠之间—考古新发现所见中外文化交流 (Beijing: Sanlian, 2007), 305–308.

17 Lin Meicun 林梅村: Menggu shanshui ditu: zai Riben xin faxian de yifu shiliu shiji Sichou zhi lu ditu 蒙 古山水地圖: 在日本新发现的一幅十六世纪丝绸之路地图, [Engl. subtitle: Si Chou Zhi Lu di tu, Mongolian Landscape Map: A 16th Century Silk Road Map Recently Discovered in Japan]. Beijing: Wenwu, 2012.

18 Liu Yingsheng 刘迎胜: Chahetai Hanguo shi yanjiu 察合台汗国史研究. Shanghai: Shanghai guji, 2006.

19 Liu Yingsheng 刘迎胜: “Huihui guan za zi” yu “Huihui guan yi yu” yan jiu《回回馆杂字》与《回回馆 译语》研究 [Engl. subtitle: Studies on the Sino-Persian Glossaries entitled “Huihuiguan zazi” and “Huihuiguan yiyu”]. Beijing: Zhongguo renmin daxue, 2008.

20 Ming Taizong shilu 明太宗實錄, ed. by Yang Shiqi 楊士奇 (1366–1444) et al. [rprt. Ming shilu 明實錄, vol. 9–14. Taibei: Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo 中央研究 院歷史語言研究所, 1964].

21 Mingshi 明史, ed. by Zhang Tingyu 張廷玉 (1672–1755) et al. Beijing: Zhonghua, 1974.

22 Pan Zhiping 潘志平: Zhong-Ya Haohan guo yu Qingdai Xinjiang 中亚浩罕国与清代新疆. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1991.

23 Pan Zhiping 潘志平: Haohan guo yu Xiyu zhengzhi 浩罕国与西域政治 [Engl. subtitle: The State of Kokand and Politics in Western Region]. Urumuqi: Xinjiang renmin, 2006.

24 Pingding Zhun'ge'er fanglue 平定準噶爾方略, by Fucha Fuheng 富察·傅恒 (?–1770). Siku quanshu, shibu, jishi benmo lei 紀事本末類 [rprt. Yingyin Wenyuange Siku quanshu, vol. 357–359].

25 Qinbian jilue 秦邊紀略, complied by Liang Fen 梁份 (1641–1729). Annotated edition: Zhao Shisheng 1987.

26 Qing Gaozong shilu 清高宗實錄, by Zhangjia Qinggui 章佳·慶桂 (1737–1816). Manuscript copy [抄本].

27 Qingshi gao 清史稿, by Zhao Erxun 趙爾巽 (1844–1927). Beijing: Zhonghua, 1977.

28 Shaanxi tongzhi 陝西通志, by Zhao Tingrui 趙廷瑞 (1492–1551), Ma Li 馬理 (1474–1555), and Lu Ran 呂柟 (1479–1542). Annotated edition: See Dong Jianqiao 2006.

29 Shen Yuping 沈玉萍 “Youguan ‘Xiyu tudi renwu lue’ zuozhe de kaocha” 有关《西域土地 人物略》作者的考察 [English parallel title: “An Investigation into the Author of Xi Yu Tu Di Ren Wu Lue”], Xibei minzu yanjiu 西北民族研究 2009.4, 129–140.

30 Shen Yuping 沈玉萍: “Youguan Zhongguo Huihuiren chaojin shi de jige wenti yanjiu” 有关中国回回 人朝觐史的几个问题研究 [Engl. subtitle: “A Study of Several Topics on the History of Pilgrimage of the Hui-Chinese Muslims”]. Ph.D. Dissertation, Nanjing daxue, 2010.

31 Siku quanshu 四庫全書. Ed. Wenyuange Siku quanshu 文淵閣四庫全書 [rprt. Taipei: Taiwan shangwu, 1983–1986].

32 Siku quanshu zongmu 四庫全書總目, ed. by Ji Yun 紀昀 (1724–1805) and Yong Rong 永 瑢 (1744–1790). Ed. Siku quanshu.

33 Suzhen Hua-Yi zhi 肅鎮華夷志, by Li Yingkui 李應魁. Annotated edition: Gao Qi'an / Tai Huili 2006.

34 Tarikh-i-Rashidi, by Mirza Muḥammad Ḥaidar, Dughlāt (1499/1500–1551). See Elias / Ross 1895. Chin. translation: Wang Zhilai 2013.

35 Thackston, Wheeler M. (tr. and ed.): Bāburnāma: Chaghatay Turkish Text with Abdul-Rahim Khankhanan's Persian Translation; Turkish Transcription, Persian Edition and English Translation. 3 vols. [1: Ferghana and Transoxiana; 2: Kabul; 3: Hindustan]. Turkic Sources; 16. Cambridge, MA: Harvard University, Department of Near Eastern languages and Civilizations, 1993.

36 Thackston, Wheeler M. (tr.): Rashiduddin Fazlullah's Jami'u't-tawarikh: Compendium of Chronicles. A History of Mongols. 3 vols. Central Asian Sources; 4. Cambridge, MA: Harvard University, 1998–1999.

37 Tianxia junguo libing shu 天下郡國利病書, by Gu Yanwu 顧炎武 (1613–1682). Manuscript copy [rprt. Sibu congkan. Shanghai: Shangwu, 1936].

38 Wang Zhilai 王治来 (tr.): Laishide shi 赖世德史, by Mi'erzan Haida'er 米儿咱·海答儿. Shanghai: Shanghai guji, 2013.

39 Xiang Da 向達 (1900–1966) / Chen Dezhi 陳得芝 / Zhang Guangda 張廣達 (eds.): Xiyou lu [jiaozhu] 西遊錄[校注]. Beijing: Zhonghua, 1981.

40 Xinmao shixing ji 辛卯侍行記, by Tao Baolian 陶葆廉 (1862–1938). Ed. Yangshu shanfang 養樹山房, 1897 [online: ctext.org/library.pl?if=gb&res=2337].

41 Xiyou lu 西遊錄, by Yelu Chucai 耶律楚材 (1190–1244). Modern edition: Xiang Da et al. 1981.

42 Xiyu xingcheng ji 西域行程記 / Xiyu fanguo zhi 西域番國志, by Chen Cheng 陳誠 (1365–1457) and Li Xian 李暹. Annotated edition, see Zhou Liankuan 1991.

43 Yuanshi 元史, ed. by Song Lian 宋濂 (1310–1381). Beijing: Zhonghua, 1976.

44 Zhao Shisheng 赵世盛 / Wang Zizhen 王子貞 / Chen Xiyi 陳希夷 (eds.): Qinbian jilue [jiaozhu] 秦边纪略 [校注]. Xibei shidi ziliao congshu 西北史地资料丛书. Xining: Qinghai renmin, 1987.

45 Zhao Yongfu 赵永复: “Mingdai ‘Xiyu tudi renwu lue’ bufen Zhong-Ya, Xi-Ya diming kaoshi” 明代《西域土地人物略》部分中亚、西亚地名考释, in Lishi dili 历史地理 21 (2006), 355–365.

46 Zhou Liankuan 周連寬 (ed.): Xiyu xingcheng ji [jiaozhu] 西域行程記[校注] / Xiyu fanguo zhi [jiaozhu] 西域番國志[校注]. Beijing: Zhonghua, 1991.

Share


Export Citation