Skip to content

A Study on the Court Cartographers of the Ming Empire


Pages 187 - 228

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.49.1-2.0187
1 Ahmad, Sayyid Maqbul: “Cartography of al-Sharīf al-Idrīsī”, in: Harley / Woodward 1992, 156–174.

2 Aoyama Sadao 青山定雄 (1903–1983): “Gendai no chizu ni tsuite” 元代の地図につい て, Tōhō gakuhō 東方学報 / The Toho Gakuho: Journal of Oriental Studies 8 (1938), 1–49.

3 Cao Wanru 曹婉如, et al. (eds.): Zhongguo gudai dituji, Mingdai 中国古代地图集—明代 [English parallel title: An Atlas of Ancient Maps in China: The Ming Dynasty (1368–1644)]. Beijing: Wenwu, 1995.

4 Chen, Dezhi 陈得芝: “‘Hunyi Jiangli Lidai Guodu Zhitu’ Xiyu Diming Kaoshi” 《混一疆 理历代国都之图》西域地名释读, in: Liu Yingsheng 2010, 1–7.

5 Chen Lusheng [Chen Lusheng] 陈履生: “Jigong yu jishi: Mingren ‘Kang Wo tujuan’ yanjiu” 纪功与记事—明人《抗倭图卷》研究 [English parallel title: “Record of Merits and History: A Study of the Ming Dynasty Painting Resisting Japanese Pirates”], Zhongguo guojia lishi bowuguan guankan 2012:2, 8–33.

6 Chen Jiarong 陈佳荣/ Xie Fang 謝方 (eds.): Gudai Nanhai diming huishi 古代南海地名 汇释. Beijing: Zhonghua, 1986.

7 Chen Jiarong 陈佳荣/ Xie Fang 謝方 (eds.): “Qingjun Yuan tu jilu Quanzhou dui Yisilan diqu de jiaotong” 清浚元图记录泉 州对伊斯兰地区的交通 [English subtitle: “Cartographic Records on Communication between Quanzhou and the Islamic World by Qing Jun of the Yuan Dynasty”], Haijiao shi yanjiu 海交史研究 2009:1, 27–33 [cited as Chen Jiarong 2009a].

8 Chen Jiarong 陈佳荣/ Xie Fang 謝方 (eds.): “Xiancun zui xiangjin, zhunque de Yuanchao jiangli zongtu: Qingjun ‘Guanglun jiangli tu’ luexi” 现存最详尽﹑准确的元朝疆里总图—清浚《广轮疆里图》略析 [English subtitle: “Brief Introduction to Guanglun Jiangli Tu,the Most Comprehensive and Accurate Mongol Atlas of China to Date”], Haijiao shi yanjiu 2009:2, 1–30 [cited as Chen Jiarong 2009b].

9 Chuncao zhai ji 春草齋集, by Wu Sidao 烏斯道 (1314–c. 1390). Ed. Siku quanshu, jibu 集部, bieji lei 別集類, Ming 明 [rprt. vol. 1232].

10 Da-Tang Xiyu ji 大唐西域記, by Xuanzang 玄奘 (c. 596–664). See Ji Xianlin 1985.

11 Dongli wenji xubian 東里文集續編, by Yang Shiqi 楊士奇 (1365–1444). Siku quanshu, jibu, bieji lei, Ming [rprt. vol. 1238].

12 Eryuan ji 二園集, by Xu Lun 許論 (1487–1559) [online: www.wdl.org/zh/item/296/#].

13 Fu Yanghua 付阳华, “Zhongguo hua ‘Yuanming yizhi’ ticai de jianci fengman” 中国画 “渊明逸致” 题材的渐次丰满 [English parallel title: The Gradual Perfection of “Yuan Ming Yi Zhi” in Chinese Paintings], Wenyi yanjiu 文艺研究 2006:9, 131–139, 168.

14 Fujii Jōji 藤井讓治 / Sugiyama Masa'aki / Kinda Akihiro 金田章裕 (eds.): Daichi no shōzō: ezu, chizu ga kataru sekai 大地の肖像—絵図・地図が語る世界. Kyōto: Kyōto daigaku 京都大学, 2007.

15 Gu Guolan 顾国兰: “Qianxi Dai Jin ‘Linggu chunyun tu’” 浅析戴进《灵谷春云图》, Guohua jia 国画家 2005:2, 66–67.

16 Guochao diangu 國朝典故, comp. by Deng Shilong 鄧士龍 (16th–17th cent.), ed. by Xu Daling 許大齡 and Wang Tianyou 王天有. Beijing: Beijing daxue, 1993.

17 Hanmo lin ji 翰墨林記, by Yang Shiqi 楊士奇 (1365–1444). See Dongli wenji xubian 4/18b–20b.

18 Harley, John Brian / Woodward, David (eds.): The History of Cartography, Vol. 2, Bk. 1: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies; Bk. 2. Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. Chicago: University of Chicago, 1992 [Bk. 1], 1994 [Bk. 2].

19 Hitti, Philip Khuri (1886–1978): History of the Arabs. London, Macmillan, 1936. [used Chinese translation: Alabo Tongshi 阿拉伯通史, trans. By Ma Jian 马坚. 2 vols. Beijing: Shangwu, 1979 [rprt. 1990].

20 Hu Tingwu 胡廷武 / Xia Daizhong 夏代忠 (eds.): Zheng He shishi 郑和史诗. Kunming: Yunnan Renmin, 2005.

21 Huashi huiyao 畫史會要, by Zhu Mouyin 朱謀垔 (17th cent.). Siku quanshu, zibu [rprt. Zhonguo lidai shuhua yishu lunzhu congbian, vol. 1, 557–740].

22 Huaxue jicheng 画学集成, ed. by Wang Bomin 王伯敏/ Ren Daobin 任道斌. 2 vols. Shijiazhuang: Hebei meishu, 2002.

23 Ji Xianlin 季羡林 (ed.): Da-Tang Xiyu ji jiaozhu 大唐西域記校注. Beijing: Zhonghua, 1985.

24 Jiangcun xiaoxia lu 江村銷夏錄, by Gao Shiqi 高士奇 (1645–1704). Taibei: Hanhua, 1971.

25 Jiansheng yewen 剪勝野聞, by Xu Zhenqing 徐禎卿 (1479–1511), ed. by Zhao Zifu 趙子 富, in Guochao diangu 3/39–66.

26 Jin Jianrong 金建荣: “Xie Shichen huihua kaoshu” 谢时臣书画考述 [English subtitle: “Elaboration of XIE Shi-chen Drawing”], Yishu baijia 艺术百家 2008:5, 114–110.

27 Kinjirō Harada 原田種宜 (ed.): Nihon genzai shina meiga mokuroku 日本現在支那名画 目錄. Tōkyō: Ootsuka Kōgeisha 大冢巧藝社, 1938.

28 Li Hongwei 李宏为: “Chenji shu bainian yiming chuan tianxia: ‘Da-Ming hunyi tu’ yinqi shiren guanzhu” 沉寂数百年一鸣传天下—《大明混一图》引起世人关注, Lishi Dang'an 历史档案 2004:1, 133–136.

29 Li Yu'an 李玉安 / Huang Zhengyu 黃正雨 (eds.): Zhongguo cangshujia tongdian 中国藏 书家通典. Beijing: Zhongguo guoji wenhua, 2005.

30 Liechao shiji xiaozhuan 列朝詩集小傳, by Qian Qianyi 錢謙益 (1582–1664). Shanghai: Shanghai guji, 1983.

31 Lin Meicun 林梅村: Menggu shanshui ditu: zai Riben xin faxian de yifu shiliu shiji Sichou zhi lu ditu 蒙古山水地圖: 在日本新发现的一幅十六世纪丝绸之路地图, [English subtitle: Si Chou Zhi Lu di tu Mongolian landscape map, a 16th century Silk Road map recently discovered in Japan]. Beijing: Wenwu, 2012.

32 Liu Jiu'an 劉九庵 (ed.): Song Yuan Ming Qing shuhuajia chuanshi zuopin nianbiao 宋元明 清書畫家傳世作品年表. Shanghai: Shanghai shuhua, 1997.

33 Liu Xinguang 刘新光/ Li Xiaocong 李孝聪: “Zhuangyuan Luo Hongxian yu Guangyu tu” 状元罗洪先与《广舆图》, Wenshi zhishi 文史知识 2002: 3, 26–34.

34 Liu Yingsheng 刘迎胜: “Tang Yuan shidai de Zhongguo Yilang yuwen yu Bosiwen jiaoyu” 唐元时代中国的伊朗语文与波斯语文教育, Xinjiang daxue xuebao 新疆大学学报, 1991: 1, 18–23.

35 Liu Yingsheng 刘迎胜 (ed.): “Da-Ming hunyi tu” yu “Hunyi jiangli tu” yanjiu: zhonggu shidai houqi Dongya de huanyu tu yu shijie dili zhishi 《大明混一图》与《混一疆理图》研究—中古时代 后期东亚的寰宇图与世界地理知识. Nanjing: Fenghuang, 2010.

36 Lu Jiugao 陆九皋, “Xie Tingxun ‘Xingyuan yaji tujuan’” 谢廷循杏园雅集图卷, Wenwu 1963/4, 24.

37 Ma, Jianchun 马建春. “Yuandai Dongchuan Huihui Dilixue Kaoshu” 元代东传回回地理 学考述 [English parallel title: “Expression on the Eastern-spread Geography of the Huihui in Yuan Dynasty”], Huizu yanjiu, no. 01 (2002): 14–18.

38 MacKenzie, David Neil (ed.): A Concise Pahlavi Dictionary. London: Oxford University, 1971.

39 Mills, John Vivian Gottlieb (1887–1987; tr. and ed.): Ying-Yai Sheng lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores (1433), [by] Ma Huan. Cambridge: Hakluyt Society, 1970 [rprt. Bangkok: White Lotus, 1997].

40 Ming hua lu 明畫錄, by Xu Qin 徐沁, ed. by Yin Xiaofeng 印曉峰. Shanghai: Huadong shifan daxue 華東師範大學, 2009.

41 Ming shi 明史, ed. by Zhang Tingyu 張廷玉 (1672–1755) et al. Beijing: Zhonghua, 1974.

42 Ming shilu 明實錄. Reprint with textcritical notes (jiaokan ji 校勘記): Taibei: Zhongyang yanjiuyuan, Lishi yuyan yanjiusuo 中央硏究院歷史語言硏究所 [Academia Sinica, Institute of History and Philosophy], 1962–1968.

43 Ming shu 明書, by Fu Weilin 傅維鱗 (1608–1667). Chengtang 誠堂 ed. 1695 [rprt. Siku quanshu cunmu congshu, “Shi” 史 38–40 (“Bieshi lei” 別史類)].

44 Mishu jian zhi 秘書監志, by Wang Shidian 王士點 (?–c. 1359), ed. by Shang Qiweng 商 企翁 and Gao Rongsheng 高榮盛. Hangzhou: Zhejiang guji, 1992.

45 Miya Noriko 宮紀子: “‘Kon'itsu kyōri rekidai kokuto no zu’ he no michi” 「混一疆理歴 代国都之図」への道, in: Mongoru jidai no shuppan bunka モンゴル時代の出版文 化 [The publishing culture of the Mongol period], by Miya Noriko (Nagoya: Nagoya daigaku, 2006), 487–651.

46 Mote, Frederick Wade (1922–2005) / Twitchett, Denis Crispin (1925–2006) (eds.): The Cambridge History of China, Vol. 7: The Ming Dynasty (1368–1644), Part 1. Cambridge: Cambridge University, 1988 [used Chinese edition: Mou Fuli 牟复礼/ Cui Ruide 崔瑞德 (eds.) / Zhang Shusheng (tr.): Jianqiao Zhongguo Mingdai shi (shang juan) 劍橋中國明代史 (上卷). Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1992].

47 Mu Yiqin 穆益勤: Mingdai yuanti zhepai shiliao 明代院體浙派史料. Shanghai: Shanghai renmin meishu, 1985.

48 Nanshu zhi 南樞志, ed. by Fan Jingwen 范景文 (1587–1644) and Zhang Keshi 張可仕 (17th cent.). Late Ming ed. [rprt. Zhongguo fangzhi congshu. Taibei: Chengwen, 1983].

49 Nian'an wenji 念菴文集, by Luo Hongxian 羅洪先 (1504–1564). Ed. Siku quanshu, jibu, bieji lei, Ming [rprt: vol. 1275].

50 Pan Qun 潘群/ Luo Zongzhen 罗宗真/ Kong Lingren 孔令仁 (eds.): Zheng He yanjiu lunwenji 郑和研究论文集. Dalian: Dalian Haiyun xueyuan 大连海运学院, 1993.

51 Peiwen zhai shuhua pu 佩文齋書畫譜, by Sun Yueban's 孫岳頒 (1639–1708). Ed. Siku quanshu, zibu [rprt. vol. 819–823].

52 al-Qazwīnī, Zakarīyā Ibn-Muḥammad / Giese, Alma (tr.): Die Wunder des Himmels und der Erde. Stuttgart: Thienemann, Edition Erdmann, 1986.

53 Qianqing tang shumu 千頃堂書目, by Huang Yuji 黄虞稷 (1629–1691), ed. by Qu Fengqi 瞿鳳起 and Pan Jingzheng 潘景鄭, with an Index by Gao Zhenchuan 高震川 and Han Zhengang 韩桭剛. Shanghai: Shanghai guji, 2001.

54 Qixiu leigao 七修類稿, by Lang Ying 郎瑛 (1487–c. 1566). Shanghai: Shanghai shudian, 2001 [rprt. 2009].

55 Sezgin, Fuat: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland. 4 vols. Frankfurt a.M: Institut fur Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat, 2000–2007.

56 Shaanxi tongzhi 陝西通志, by Zhao Tingrui 趙廷瑞 (1492–1551), Ma Li 馬理 (1474–1555), and Lu Ran 呂柟 (1479–1542). Jiajing edition (1542) [repr. Huadong shifan daxue tushuguan cang xijian fangzhi congkan 華東師範大學圖書館藏希見方志. Beijing: Beijing tushuguan 北京圖書館, 2005.].

57 Shan Guoqiang 单国强: Dai Jin 戴进. Changchun: Jilin meishu, 1996.

58 Shao Yan 邵彥, “Mingdai Yongle Xuande gongting huihua yishu” 明代永乐宣德宫廷绘 画艺术, Wenwu tiandi 文物天地 2010:10, 14–29.

59 [Shigu tang] Shuhua huikao [式古堂]書畫彙考, by Bian Yongyu 卞永譽 (1645–1712). Ed. Siku quanshu, zibu [rprt. vol. 827–829].

60 Shuhua tiba ji 書畫題跋記, by Yu Fengqing's 郁逢慶. First published 1634. Ed. Siku quanshu, zibu, yishu lei 藝術類 [rprt. vol. 816].

61 Shuidong riji 水東日記, by Ye Sheng 葉盛 (1420–1474), ed. by Wei Zhongping 魏中平. Beijing: Zhonghua, 1980.

62 Shuyu zhouzi lu 殊域周咨錄, by Yan Congjian 嚴從簡 (16th cent.), ed. by Yu Sili 余思黎. Beijing: Zhonghua, 1993.

63 Siku quanshu 四庫全書. Ed. Yingyin Wenyuange Siku quanshu 影印文淵閣四庫全書. Taipei: Taiwan shangwu, 1983–1986.

64 Siku quanshu cunmu congshu 四庫全書存目叢書. Jinan: Qilu Shushe, 1996. Siyou zhai congshuo 四友齋叢說, by He Liangjun 何良俊 (1506–1573). Wanli ed. (1579) [rprt. Siku quanshu cunmu congshu, zibu 103 (zajia lei)].

65 Song Houmei 宋后楣, “Yuan mo Min Zhe huafeng yu Ming chu Zhe pai zhi xingcheng (2) Zhe pai zhi xingcheng: Xie Huan yu Dai Jin” 元末閩浙畫風與明初浙派之形成 (二)浙派之形成—謝環與戴進 [English subtitle: “From The Min-Che Tradition to the Che School (Part II): Precursors of the Che School: Hsieh Huan and Tai Chin”], Gugong xueshu jikan 故宮學術季刊 7:1 (1989), 127–131.

66 Song Lian quanji 宋濂全集, by Song Lian (1310–1381), ed. by Luo Yuexia 羅月霞. Hangzhou: Zhejiang guji, 1999.

67 Stiffe, Arthur William (1831–1912): “The Island of Hormuz (Ormuz)”, The Geographical Magazine (London) 1 (1874), 12–17.

68 Sugiyama Masaaki 杉山正明: “Tōzai no sekai zu ga kataru jinrui saisho no daichi” 東西の 世界図が語る人類最初の大地, in Fujii et al. 2007, 54–83.

69 Sun Guoqing 孙果清: “Hunyi Jiangli Lidai Guodu Zhi Tu” 混一疆理历代国都之图, Ditu 地图 2005: 4, 89–90.

70 Suzuki Kei 鈴木敬: Mindai kaiga shi kenkyū, Seppa 明代絵画史研究・浙派. Tōkyō: Mokujisha 木耳社, 1968.

71 Tang Jingchuan xiansheng wenji [Chongkan jiaozheng …] 重刊校正唐荊川先生文集, by Tang Shunzhi 唐順之 (1507–1560). [rprt.] Beijing: Guojia tushuguan, 2012.

72 Tingfanlou xu ke shuhua ji 聽颿樓續刻書畫記, by Pan Zhengwei 潘正煒 (1791–1850). Meishu congshu 美術叢書 (四集第七輯, 477–666). Taibei: Yiwen, 1947 [rprt. Hangzhou: Zhejiang renmin meishu, 2013].

73 Wei Zengze 韦曾泽 / Liu Guishan 刘桂山 (eds.): “Huai'an xian Mingdai Wang Zhen fufu hezang mu qingli jianbao” 淮安县明代王镇夫妇合葬墓清理简报, Wenwu 1987:3, 1–15.

74 Weishui xuan riji 味水軒日記, by Li Rihua 李日華 (1565–1636). Shanghai: Shanghai yuandong, 1996.

75 Wang Hongkai 王宏凯: “Liu Daxia fenhui Zheng He chushi shuicheng zhiyi” 刘大夏焚 毁郑和出使水程质疑 [Query on Liu Daxia's hiding and burning of the nautical charts of Zheng He's Missions], Zheng He yanjiu 郑和研究 6 (1988), 49–53 [re-issued in: Pan Qun et al. 1993; Zheng Hesheng 2005, vol. 2].

76 Wang Qianjin 汪前进 / Hu Qisong 胡启松 / Liu Ruofang 刘若芳: “Juanben caihui Da-Ming hunyi tu yanjiu” 绢本彩绘《大明混一图》研究, in Cao Wanru 1995, 51–55.

77 Wubei zhi 武備志, by Mao Yuanyi 茅元儀 (1594–1640). Ming ed. dated 1621 [rprt. Gugong zhenben congkan 故宮珍本叢刊, ed. by Gugong bowuyuan 故宮博物院. Haikou: Hainan, 2001].

78 Wusheng shi shi 無聲詩史 ‧ Yunshi zhai bitan 韻石齋筆談, by Jiang Shaoshu 姜紹書 (?–c. 1680). Shanghai: Huadong shifan daxue, 2009.

79 Yang Renkai 楊仁愷 (1915–2008): Guobao chenfu lu 國寶沉浮錄. Shanghai, Shanghai renmin meishu, 1991.

80 Yin Jinan 尹吉男: “Guanyu Huai'an Wang Zhen mu chutu shuhua de chubu renshi” 关于 淮安王镇墓出土书画的初步认识, Wenwu 1988:1, 65–72, 92.

81 Yin Jinan 尹吉男: “Mingdai gongting huajia Xie Huan de yeyu shenghuo yu fang Mishi yunshan huihua” 明代宮廷畫家謝環的業餘生活與仿米氏雲山繪畫, Yishu shi yanjiu 藝術史 研究 9 (2007), 101–127.

82 Yingyai shenglan 瀛涯勝覽, by Ma Huan 馬歡, in Guochao diangu, 106/2122–2159.

83 Zhang Changhong 张长虹. “Zhebi yu conglu: Ming-Qing yishu shi yanjiu de ling yi mian; yi Xie Shichen xianxiang wei li” 遮蔽与忽略: 明清艺术史研究的另一面—以谢时臣 现象为例, Wenyi yanjiu 文艺研究 2014:3, 111–121. Zhang, Jianghua 张江华: “Shuidong Riji zhong Yuan seng Qingjun ditu de jizai yu xitong tuli fuhao de shiyong niandai wenti” 《水东日记》中元僧清浚地图的记载与系统图例符号的使用年代问 题, Zhonguo lishi dili luncong 中国历史地理论丛 1992:1, 245–248.

84 Zhang Wen 张文: “Liaojie Feizhou shei zhan xian? – Da-Ming Hunyi Tu zai Nanfei yinqi hongdong” 了解非洲谁占先—《大明混一图》在南非引起轰动, Ditu 2003:3, 7–15.

85 Zheng He hanghai tu 鄭和航海圖 [Zheng He's nautical charts], by Mao Yuanyi 茅元儀 (1594–1640), ed. by Xiang Da 向達 (1900–1966). Beijing: Zhonghua, 1961.

86 Zheng Hesheng 郑鹤声 / Zheng Yijun 郑一钧 (eds.): Zheng He xia Xiyang ziliao huibian 郑和下西洋资料汇编. 4 vols. Jinan: Qilu shushe, 1980 [vol. 1], 1983 [vol. 2–1; 2–2], 1989 [vol. 3].

87 Zheng Hesheng 郑鹤声 / Zheng Yijun 郑一钧 (eds.): Zheng He xia Xiyang ziliao huibian: zengbian ben 郑和下西洋资 料汇编—增编本. 3 vols. Beijing: Haiyang, 2005.

88 Zheng Yijun 郑一钧: “Guanyu Nanjing Jinghaisi Zheng He Xiaxiyang Bei” 关于“南京静 海寺郑和下西洋残碑, in: Hu Tingwu / Xia Daizhong 2005, 106.

89 Zhonguo lidai shuhua yishu lunzhu congbian 中國歷代書畫藝術論著叢編, ed. by Xu Juan 徐娟. 60 vols. Beijing: Zhongguo dabaike quanshu, 1997.

90 Zhonglu huapin 中麓畫品, by Li Kaixian 李開先 (1502–1568), in: Huaxue jicheng, vol. 2, 179–205.

91 Zhou Yunzhong 周运中: “Da-Ming hunyi tu Zhongguo bufen laiyuan shixi” 《大明混一 图》中国部分来源试析, in: Liu Yingsheng 2010, 100–119.

92 Zhou Yunzhong 周运中. “Lun Wubei zhi he Nanshu zhi zhong de ‘Zheng He hanghai tu”’ 论《武备志》 和《南枢志》中的《郑和航海图》 [English parallel title: “Explorations on Contrasts of Zheng He Hang Hai Tu Filed in Wu Bei Zhi and Nan Shu Zhi”], Zhongguo lishi dili luncong 2007:2, 145–152.

93 Zhou Yunzhong 周运中. “Zheng He xia Xiyang Alabo Hai hangxian kao” 郑和下西洋阿拉伯海航线考, Jinan Shixue 暨南史学 7 (2012), 132–146.

94 Zhou Yusen 周鈺森: Zheng He hanglu kao 鄭和航路考. Taibei: Haiyun, 1959.

Share


Export Citation