Skip to content

Reality or Tale? Marco Polo's Description of Khotan


Pages 161 - 174

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.49.1-2.0161
1 Bailey, Harold Walter: “The Stael-Holstein Miscellany”, Asia Major (N. S.) 2:1 (1951), 1–45.

2 Bailey, Harold Walter (ed.): Saka Documents. London: Lund Humphries, 1960–1973. Vol. 1: Text volume (1968); Vol. 2: Plates [Portfolio 1: Plates 1–24 (1960), 2: 25–48 (1961), 3: 49–72 (1964), 4: 73–96 (1967) ed. by H. W. Bailey; Portfolio 5: 97–126 (1973), 6: 127–156 (1973) ed. by Ronald Eric Emmerick].

3 Bailey, Harold Walter: Khotanese Texts, vol. 4: Saka Texts from Khotan in the Hedin Collection. Cambridge: Cambridge University, 1961.

4 Bailey, Harold Walter: “Śrī Viśą Śūra and Ta-uang”, Asia Major (N. S.) 11:1 (1964), 1–26.

5 Bailey, Harold Walter: “Altun Khan”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 30:1 (1967), 95–104.

6 Chavannes, Edouard: Les documents chinois decouverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan oriental. Oxford: Imprimerie de l'Universite, 1913.

7 Chongxiu Zhenghe jingshi zhenglei beiyong bencao 重修政和經史證類備用本草, by Tang Shenwei 唐慎微. Sibu congkan 四部叢刊 ed.

8 Dang Baohai 党宝海: “Yuandai Huozhou zhi zhan niandai bianzheng” 元朝火州之战年 代辨正 [Chin. subtitle: “A Study on the Date of the Qoco War in Yuan Times”] Ouya xuekan 歐亞學刊 / Eurasian Studies (Beijing: Zhonghua), 3 (2002), 217–229.

9 Dotson, Brandon / Iwao, Kazushi [岩尾一史] / Takeuchi, Tsuguhito (eds.): Scribes, Texts, and Rituals in Early Tibet and Dunhuang: Papers based on Conference Panel “Old Tibetan Studies III” at the 12th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Vancouver, August 2010. Wiesbaden: Reichert, 2013.

10 Emmerick, Ronald Eric: Tibetan Texts Concerning Khotan. London: Oxford University, 1967.

11 Guixin zashi 癸辛雜識, by Zhou Mi 周密 (1232–1298). Beijing: Zhonghua, 1988.

12 Hamilton, James: “Autour du manuscrit Stael-Holstein”, T'oung Pao 46:1 (1958), 115–153.

13 Hamilton, James: “Le Pays des Tchong-yun, Cungul, ou Cumuda au Xe siecle”, Journal Asiatique 265 (1977), 351–379.

14 Hansen, Valerie: “The Tribute Trade with Khotan in Light of Materials Found at the Dunhuang Library Cave”, Bulletin of the Asia Institute (N. S.) 19 (Iranian and Zoroastrian Studies in Honor of Prods Oktor Skjaervo), 2005 (2009), 37–46.

15 Kyo-U Library (ed.): Tonko hikyu eihensatsu: Kyo-U shoku zo 敦煌秘笈影片冊: 杏雨書屋蔵, vol. 9. Osaka: Takeda kagaku shinko zaidan 武田科学振興財団, 2013.

16 Liangshu 梁書, by Yao Silian 姚思廉 (557–637). Beijing: Zhonghua, 1973.

17 Liu, Yingsheng: “Mughultai Ba'atur and the Yuan Troops in the Area of Khotan”, in: Ye Yiliang 1993, 71–77.

18 Liu Yingsheng 劉迎勝: Chahetai Hanguo shi yanjiu 察合台汗國史研究. Shanghai: Shanghai guji, 2006.

19 Moule, Arthur Christopher / Pelliot, Paul (trs.): Marco Polo: The Description of the World. 2 vols. London: Routledge, 1938.

20 Pelliot, Paul: Notes on Marco Polo. 3 vols. Paris: Maisonneuve, 1959 [I: “Abacan”–“Culficar”], 1963 [II: “Dagroian”–“Zafu”], 1973 [III: Index].

21 Rong Xinjiang 荣新江/ Zhu Lishuang 朱丽双: “Cong jingong dao siyi: 10–11 shiji Yutian yu de dongjian Dunhuang yu Zhongyuan” 从进贡到私易 — 10–11 世纪于阗玉的东渐 敦煌与中原 [English subtitle: “From Tribute to Trade: Eastward Dessemination of the Jades of Khotan into Dunhuang and the Central Plains in the 10th and 11th Centuries”], Dunhuang yanjiu 敦煌研究 / Dunhuang Research 2014:3, 191–193.

22 Schafer, Edward Hetzel: The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T'ang Exotics. Berkeley: University of California, 1963.

23 Shiji 史記, by Sima Qian 司馬遷 (ca. 145–86 BCE). Beijing: Zhonghua, 1959.

24 Skjarvo, Prods Oktor / Sims-Williams, Ursula: Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in the British Library: A Complete Catalogue with Texts and Translations. London: British Library, 2002.

25 Stein, Marc Aurel: “Hsuan-tsang's Notice of P'i-mo and Marco Polo's Pein”, T'oung Pao (2nd Series) 7:4 (1906), 469–480

26 Stein, Marc Aurel: Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1907.

27 Sun Xiushen 孫修身 (ed.): Dunhuang shiku quanji 敦煌石窟全集, vol. 12: Fojiao dongchuan guji hujuan 佛教東傳故事畫卷. Shanghai: Shanghai renmin, 2000.

28 Takeuchi, Tsuguhito [武内紹人]: “Tshar, srang, and tshan: Administrative Units in Tibetan-ruled Khotan”, Journal of Inner Asian Art and Archaeology 3 (2008 [publ. 2009]), 145–148.

29 Thomas, Frederick William: Tibetan Literary Texts and Documents Concerning Chinese Turkestan. 4 vols. London: Royal Asiatic Society, 1935 [I: Literary texts], 1951 [II: Documents], 1955 [III: Addenda and corrigenda, with Tibetan vocabulary, concordance of document numbers and plates], 1963 [IV: Indices, ed. by Edward Conze].

30 Tiewei shan cong tan 鐵圍山叢談, by Cai Tao 蔡絛 (late 11th, early 12th cent.). Beijing: Zhonghua, 1983.

31 Wallis Budge, Ernest Alfred Thompson: The Monks of Kublai Khan, Emperor of China: or, The history of the Life and Travels of Rabban Ṣawma, Envoy and Plenipotentiary of the Mongol Khans to the Kings of Europe, and Markos who as Mar Yahbh-Allaha III became Patriarch of the Nestorian Church in Asia. London: Religious Tract Society, 1928 [online: http://www.aina.org/books/mokk/mokk.htm].

32 Wen Xin 文欣: “Yutian guo ‘liucheng’ (kṣa au) xinkao” 于闐國“六城” (kṣa au) 新考 [English subtitle: “On the Khotanese Toponym kṣa au (Six Towns)”], Xinyu wenshi 西域文 史 3 (2008), 109–126.

33 Xin Wudai shi 新五代史, by Ouyang Xiu 歐陽修 (1007–1072). Beijing: Zhonghua, 1974.

34 Ye Yiliang 葉奕良 (ed.): Yilang xue zai Zhongguo lunwen ji 伊朗學在中國論文集 / Collection of Papers on Iranian Studies in China, Beijing: Beijing daxue, 1993 [rprt. 2009].

35 Yin Qing 殷晴: “Tang Song zhi ji xiyu nandao de fuxing: Yutian yushi maoyi de rechao” 唐 宋之際西域南道的復興—于闐玉石貿易的熱潮 [English subtitle: “Revival of the Southern Route of the Silk Road in the Western Regions in the Tang and Song Dynasties”], Xiyu yanjiu 西域研究 2006:1, 38–50.

36 Youhuan jiwen 游宦紀聞, by Zhang Shinan 張世南 (13th cent.). Beijing: Zhonghua, 1997.

37 Yuanshi 元史, ed. by Song Lian 宋濂, Beijing: Zhonghua, 1976.

38 Zhu, Lishuang: “A Preliminary Survey of Administrative Divisions in Tibetan-Ruled Khotan”, in Dotson / Iwao / Takeuchi 2013, 43–52.

39 Zhu Lishuang 朱麗雙: “Tangdai Yutian de Jimi zhou yu dili quhua yanjiu” 唐代于闐的羁縻 州與地理區劃研究, Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2012:2, 71–90].

40 Zhang Guangda 張廣達 / Rong Xinjiang 榮新江: “Dunhuang ruixiangji ruixiangtu jiqi fanying de Yutian” 敦煌瑞像記、瑞像圖及其反映的于闐 [English subtitle: “The ‘Records of Famous Images’, the Paintings of Famous Images from Dunhuang and Khotan as Reflected in Them”], first published in Dunhuang Tulufan wenxian yanjiu wenji 敦煌吐鲁番文獻究論集 3 (Beijing: Beijing daxue, 1986), 69–147 [The page numbers in the footnotes refer to the re-edition in the authors' collection Yutian shi congkao, 166–223].

41 Zhang Guangda 張廣達 / Rong Xinjiang 榮新江: “Shi shiji Yutian guo de Tianshou nianhao ji qi xiangguan wenti” 十世紀于闐 國的天壽年號及其相關問題 [English subtitle: “On the Year-name Tianshou of Khotan Kingdom in the 10th Century and Some Related Problems”], originally published in Ou-Ya xuekan 歐亞學刊 1 (1999), 181–192. [The page numbers in the footnotes refer to the re-edition in the authors' collection Yutian shi congkao.]

42 Zhang Guangda 張廣達 / Rong Xinjiang 榮新江: Yutian shi congkao 于闐史叢考 (zengding ben 增訂本). Beijing: Zhongguo renmin daxue, 2008 [1st ed. Shanghai: Shanghai shudian, 1993].

Share


Export Citation