Skip to content

Selected Problems Concerning the “Zheng He Map”: Questions without Answers

Roderich Ptak


Pages 179 - 214

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.53.2.0179
1 Allen, Stephen. The Chagos Islanders and International Law. Oxford, Portland: Hart, 2014.

2 Batchelor, Robert K. “The Selden Map Rediscovered: A Chinese Map of East Asian Shipping Routes, c. 1619“, Imago Mundi 65.1 (2013), 37-63. [Batchelor 2013a]

3 Batchelor, Robert K. London. The Selden Map and the Making of a Global City, 1549-1689. Chicago: University of Chicago, 2013. [Batchelor 2013b]

4 Beaujard, Philippe. Les Mondes de l'Océan Indien, 2 vols. Paris: Armand Colin, 2012.

5 Bei Wuquan 貝武權. “‘Zheng He hanghai tu’ zhi Shuangyu gang yu xiwen ‘Liampó‘ kaoshu” 《鄭和航海圖》之雙嶼港與西文 “Liampó” 考述, Zheng He yanjiu dongtai 鄭和研究動態 36 (2017.2), 19-26.

6 Biedermann, Zoltán. Soqotra: Geschichte einer christlichen Insel im Indischen Ozean vom Altertum bis zur frühen Neuzeit. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

7 Blanchon, Flora (dir.). Asie, VI-VII: Aller et venir: Faits et perspectives. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002.

8 Borschberg Peter. “The Singapore Straits in the Latter Middle Ages and Early Modern Period (c. 13th to 17th Centuries): Facts, Fancy and Historiographical Challenges”, Journal of Asian History 46.2 (2012), 193-224.

9 Campbell, Gwyn (ed.). Early Exchange between Africa and the Wider Indian Ocean World. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016.

10 Chen Dasheng 陳達生. Zheng He yu Maliujia 鄭和與馬六甲 Singapore: Zheng He wenhuaguan, Guoji Zheng He xuehui, 2014.

11 Chen Dazhen 陳大震 et al. “Dade Nanhai zhi” dadian ji ben 《大德南海志》大典輯本 ed. by Qiu Xuanyu 邱炫煜. Taibei: Lan Tai, 1994.

12 Chen Jiarong 陳佳榮, Xie Fang 謝方 and Lu Junling 陸峻嶺. Gudai Nanhai diming huishi 古代南海地名彙釋. Beijing: Zhonghua, 1986.

13 Chen Jiarong 陳佳榮, Xie Fang 謝方 and Lu Junling 陸峻嶺. Zhonggzuo lidai hailu zhenjing 中國歷代海路針經 2 vols. Guangzhou: Guangdong jike, 2016.

14 Chen Zhongping 陳忠平. “Zou xiang quanqiuxing wangluo geming: Zheng He xia Xiyang ji Zhongguo yu Yinduyang shijie de chaogong - maoyi guanxi” 走向全球性網絡革命: 鄭和下西洋及中國與印度洋世界的朝貢—貿易關係, in: same (ed.). Zou xiang duo-yuan wenhua de quanqiushi: Zheng He xia Xiyang (1405-1433) ji Zhongguo yu Yinduyang shijie de guanxi 走向多元文化的全球史: 鄭和下西洋 (1405–1433) 及中國與印度洋世界的闗傒 (Beijing: Sanlian, 2017), 22-73.

15 Chung Chee Kit. “Longyamen is Singapore - The Final Proof?”, Asian Culture 27 (2003), 17-23.

16 Church, Sally K. “Zheng He: An Investigation into the Plausibility of 450-ft Treasureships”, Monumenta Serica 53 (2005), 1-43.

17 Dabringhaus, Sabine, and Roderich Ptak (eds.). China and Her Neighbours: Borders, Visions of the Other, Foreign Policy, 10th to 19th Century. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.

18 Didier, Michel. “Zheng He, des récits, un compas et des cartes”, in: Blanchon 2002, 45-96.

19 Evers, Sandra, and Marry Kooy. Eviction from the Chagos Islands: Displacement and Struggle for Identity against two World Powers. Leiden: Brill, 2011.

20 Fan Wentao 範文濤. Zheng He hanghai tu kao 鄭和航海圖考. Chongqing: Shangwu, 1943.

21 Ferrand, Gabriel. Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extrême-Orient, du VIIIe au XVIII siècles, 2 vols. Paris: E. Leroux, 1913-1914.

22 Gabriel, Theodore P. C. Lakshadweep: History, Religion and Society. New Delhi: Indramohan Sharma, 1989.

23 Granados, Ulises. “The South China Sea and Its Coral Islands during the Ming and Qing Dynasties: Levels of Geographical Knowledge and Political Control”, East Asian History 32–33 (2006/2007), 109-128. Also on www.eastasianhistory.org/sites/default/files/article-content/32-33/EAH32-33_05.pdf (accessed 5 October 2017).

24 Guangdong sheng haiyu diming zhi 廣東省海域地名志, ed. by Guangdong sheng diming weiyuanhui bangongshi 廣東省地名委員會辦公室. Guangzhou: Guangdong sheng ditu, 1989.

25 Guangdong sheng jingu diming cidian 廣東省今古地名詞典, ed. by Guangdong sheng jingu diming cidian bianzuan weiyuanhui 廣東省今古地名詞典編纂委員會. Shanghai: Shanghai cishu, 1991.

26 Guillot, Claude (ed.). Histoire de Barus: Le Site de Lobu Tua, 2 vols. Paris: Association Archipel, 1998-2003.

27 Guillot, Claude, and Ludvik Kalus (eds.). Les monuments funéraires et l'histoire du sultanat de Pasai à Sumatra (XIIIe - XVIe siècles). Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 2008.

28 Guo Shengbo 郭聲波 et al. “Ming Qing Xiangshan xian shu Zhujiangkou nanbu zhudao mingcheng de yanbian” 明清香山縣屬珠江口南部諸島名稱的演變, Wenhua zazhi 72 (2009), 153-170.

29 Guo Shengbo 郭聲波 et al. “Cong Ming Qing Laowanshan diming qianxi kan Aomen haifang yinsu” 從明清老萬山地名遷徙看澳門海防因素, Wenhua zazhi 文化雜誌 76 (2010), 91-100.

30 Han Zhenhua 韓振華 Nanhai zhudao shidi lunzheng 南海諸島史地論證, i. e. vol. 4 of Han Zhenhua xuanji 韓振華選集. Hong Kong: Xianggang daxue Yazhou yanjiu zhongxin, 2003.

31 Heng, Derek. “State Formation and the Evolution of Naval Strategies in the Melaka Straits, c. 500-1500 CE”, Journal of Southeast Asian Studies 44.3 (2013), 380-399.

32 Hu Bo 胡波. “Xiangshan wenhua yu haiyang wenming” 香山文化與海洋文明, in: Lin Youneng 2009, 19-46.

33 Huang Xingzeng 黄省曾 (author). Xiyang chaogong dianlu 西洋朝貢典錄, edited by Xie Fang 謝方. Beijing: Zhonghua, 2000.

34 Huang Zuo 黄佐. Jiajing Guangdong tongzhi 嘉靖廣東通志, 4 vols. Hong Kong: Dadong, 1977.

35 Jeffrey, Laura. Chagos Islanders in Mauritius and the UK: Forced Displacement and Onward Migration. Manchester: Manchester University, 2013.

36 Jiao Tianlong 焦天龍, et al. (eds.). New Research into the Maritime Trades, Seafaring and Underwater Archaeology … / Mingdai haiyang maoyi, hanghai jishu he shuixia kaogu … 明代海洋貿易、航海術和水下考古 … (= vol. 1) and Mapping Ming China's Maritime World … / Zhenlu lanlou 針路藍縷 … (= vol. 2), both in one set. Hong Kong: Hong Kong Maritime Museum and Chung Hwa, 2015.

37 Jiao Tianlong and Bei Wuquan 貝武權, et al. (eds.). Shuangyu gang shiliao xuanbian 雙嶼港史料選編 4 vols. Beijing: Haiyang, 2018.

38 Jin Guoping 金國平 and Wu Zhiliang 吳志良. Dongxi wang yang 東西望洋. Macau: Aomen chengren jiaoyu xuehui, 2002.

39 Jin Guoping 金國平 and Wu Zhiliang 吳志良. “‘Zheng He hanghai tu’ er ‘guanchang’ kao” 《鄭和航海圖》二 “官廠”考, Zheng He yanjiu yu huodong jianxun 鄭和研究與活勭簡訊 20 (2004.12), 21-24.

40 Li Xinfeng 李新烽. Zheng He yu Feizhou 鄭和与非洲. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 2012.

41 Li Xinfeng 鄭和与非洲. Feizhou ta xun Zheng He lu 非洲踏尋鄭和路. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 2013.

42 Li Xinfeng 鄭和与非洲. and Zheng Yijun 鄭一鈞. Zheng He yuanhang Feizhou yu 21 shiji haishang sichou zhi lu 鄭和遠航非洲与 21 世紀海上絲綢之路. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 2018.

43 Liang Erping 梁二平. Haiyang ditu: Zhongguo gudai haiyang ditu juyao 海洋地圖—中國古代海洋地圖舉要. Hong Kong: Sanlian, 2015.

44 Liao Dake 廖大珂. “Lüe lun Zhongguo ren dui Aozhou de zaoqi renshi” 略論中國人對澳洲的早期認識, Xiamen daxue xuebao 厦門大學學報 138 (1999), 81-86.

45 Liew, Foon-ming. The Treatises on Military Affairs of the Ming Dynastic History (1368-1644): An Annotated Translation of the Treatises on Military Affairs Chapter 89 and Chapters 90. 2 Vols. Hamburg; Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, 1998.

46 Lin Meicun 林梅村. Menggu shanshui ditu 蒙古山水地圖. Beijing: Wenwu, 2011.

47 Lin Meicun 林梅村. “A Study of the Court Cartographers of the Ming Empire”, Journal of Asian History 49.1-2 (2015), 187-228.

48 Lin Meicun 林梅村. “‘Zheng He hanghai tu’ zhitushi kaolüe” 《鄭和航海圖》制圖師考略, Zheng He yanjiu dongtai 39 (2019.1), 17-23. Also in the author's Guan canghai: Da hanghai shidai zhu wenming de chongtu yu jiaoliu 觀滄海—大航海時代諸文明的衝突與交流 (Shanghai: Shanghai guji, 2018), 63-72.

49 Lin Woling 林我鈴. Longya men xin kao: Zhongguo gudai Nanhai liang zhuyao hangdao yaochong de lishi dili yanjiu 龍牙門新考—中國古代南海兩主要航道要衝的歷史地理研究. Singapore: Xinjapo Nanyang xuehui, 1999.

50 Lin Youneng 林有能 et al. (eds.). Xiangshan wenhua yu haiyang wenming: Di liu ci haiyang wenhua yantaohui wenji 香山文化與海洋文明—第六次海洋文化研討會文集 Guangzhou: Guangdong renmin, 2009.

51 Liu Yijie 劉義傑. “‘Shunfeng xiangsong’ yanjiu bashi nian” 《順風相送》研究八十年, in: Jiao Tianlong 2015, I, 118-140.

52 Liu Yijie 劉義傑. “‘Shunfeng xiangsong’ yanjiu” 《順風相送》研究八十年. Dalian: Dalian haishi daxue, 2017.

53 Liu Ying 柳瀛, Chen Zhongping 陳忠平 and Gregory Blue. Zheng He's Maritime Voyages (1405-1433) and China's Relation with the Indian Ocean World. Leiden: Brill, 2014.

54 Liu Yingsheng 劉迎胜. “Kaifang de hanghai kexue zhishi tixi - Zheng He xia Xiyang yu Zhongwai haishang jiaotong” 開放的航海科學知識體係—鄭和下西洋與中外海上交通, in: Chen Zhongping 2017, 76-118.

55 Lobo, Jessica. “The Chagos Marine Protected Area: A Whole Kettle of Fish”, Queen Mary Human Rights Review 3.1 (2016), 10-32.

56 Long Hui 龍輝. Chiwan Mazu wenhua gailan 赤灣媽祖文化概覽. Shanghai: Shanghai guji, 2007.

57 Lourenço, Miguel Rodrigues. “Selected Passageways: The Philippine Islands' Straits in 16th Century Portuguese Cartography”, Orientierungen 25 (2013), 28-63.

58 Lu Yanzhao 魯延召. Ming Qing Lingdingyang quyu haifang dili yanjiu 明清伶仃洋區域海防地理研究. Beijing: Renmin ribao, 2014.

59 Ma Huan 馬歡. Ming chaoben “Yingya shenglan” jiaozhu 明鈔本《瀛涯勝覽》校注 ed. by Wan Ming 萬明. Guangzhou: Guangdong renmin, 2018. An older version with the same title: Beijing: Haiyang, 2005.

60 Maloney, Clarence. People of the Maldive Islands. Bombay etc.: Orient Longman, 1980.

61 Manguin, Pierre-Yves. Les Portugais sur les côtes du Việt-nam et du Campā. Étude sur les routes maritimes et les relations commerciales, d'après les sources portugaises (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles). Paris: École française d'Extrême-Orient, 1972.

62 Manguin, Pierre-Yves. “Les techniques de construction navale aux Maldives originaires d'Asie du Sud-Est”, Techniques & cultures 35-36 (2000), 21-47.

63 Manguin, Pierre-Yves. “The Maldives Connection: Pre-modern Malay World Shipping across the Indian Ocean”, in: Radimilahy and Rajaonarimanana 2011, 261-284.

64 Manguin, Pierre-Yves. “Austronesian Shipping in the Indian Ocean: From Outrigger Boats to Trading Ships”, in: Campbell 2016, 51-76.

65 Matos, Luís Jorge Rodrigues Semedo de. Roteiros e rotas portuguesas do Oriente nos séculos XVI e XVII. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau and Fundação Jorge Álvares, 2018 (originally Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2015; doctoral dissertation on http://repositorio.ul.pt/handle/10451/23631, last accessed December 2018).

66 Miksic, John N. Singapore and the Silk Road of the Sea, 1300-1800. Singapore: NUS Press and National Museum of Singapore, 2013.

67 Mills, J. V. G. “Malaya in the Wu-pei-chih Charts”, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 15.3 (1937), 1-48.

68 Mills, J. V. G. Ying-yai sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores [1433]. Cambridge: At the University Press, 1970.

69 Mills, J. V. G. “Arab and Chinese Navigators in Malaysian Waters in about A.D. 1500“, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 47.2 (1974), 1-82.

70 Mills, J. V. G. “Chinese Navigators in Insulinde, about A.D. 1500“, Archipel 18 (1979), 69-93.

71 Nanhai zhudao diming ziliao huibian 南海諸島地名資料匯編, ed. by Guangdong sheng diming weiyuanhui 廣東省地名委員會. Guangzhou: Guangdong sheng ditu, 1987.

72 Papelitzky, Elke. Historical Geographical Texts of the Late Ming (1368-1644) and China's Maritime History. Salzburg: Universität Salzburg, 2017 (unpublished doctoral dissertation).

73 Pires, Tomé. Suma Oriental, ed. by Rui M. Loureiro. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau and other institutions, 2017.

74 Ptak, Roderich. “Some References to Timor in Old Chinese Records”, Ming Studies 17 (1983), 37-48.

75 Ptak, Roderich. “China, Portugal und der Malediven-Handel vom frühen 15. bis zum frühen 16. Jahrhundert: Einige Bemerkungen zur Wirtschaftsgeschichte Südasiens”, in: same (ed.). Portuguese Asia: Aspects in History and Economic History (Sixteenth and Seventeenth Centuries) (Stuttgart: Franz Steiner, 1987), 111–141. [Ptak 1987a]

76 Ptak, Roderich. “The Maldive and Laccadive Islands in Ming Records”, Journal of the American Oriental Society 107.4 (1987b), 675-694. [Ptak 1987b]

77 Ptak, Roderich. “Images of Maritime Asia in Two Yuan Texts: Daoyi zhilue and Yiyu zhi”, Journal of Sung-Yuan Studies 25 (1995), 47-75.

78 Ptak, Roderich. “Die Paracel- und Spratly-Inseln in Sung-, Yüan- und frühen Ming-Texten: ein maritimes Grenzgebiet?”, in: Dabringhaus and Ptak 1997, 159-181.

79 Ptak, Roderich. “Possible Chinese References to the Barus Area (Tang to Ming)”, in: Guillot 1998-2003, I, 119-147.

80 Ptak, Roderich. Fujian - Penghu - Taiwan: Frühe Kontakte, nach Texten zusammengefasst (ca. 200-1450 n. Chr.). Wiesbaden: Harrassowitz, 2015. [Ptak 2015a]

81 Ptak, Roderich. “Der Penghu-Archipel und Yuan-China: Militärische und wirtschaftliche Überlegungen”, Saeculum 65.2 (2015), 271-290. [Ptak 2015b]

82 Ptak, Roderich. “Sailing Routes as Mental Constructs: Preliminary Notes on their Semantic Dimensions and Assumed Functions”, Journal of Asian History 52.2 (2018), 235-258.

83 Ptak, Roderich. “China und Asiens maritime Achse im Mittelalter: Konzepte, Wahrnehmungen, offene Fragen”, occasional paper for the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, in the series Das mittelalterliche Jahrtausend, vol. 5 (Berlin: Walter de Gruyter, 2019). [Ptak 2019a]

84 Ptak, Roderich. “References to the Coral Islands in Huang Zhong's Hai yü 海語” , Ming Qing yanjiu 23.1 (2019), 39-72. [Ptak 2019b]

85 Ptak, Roderich. “Reconsidering the Sumatran Locations in the Dade Nanhai zhi (1304)”, to appear in a collective volume with articles on Kota Cina, c. 2020.

86 Ptak, Roderich. “The Mazu Inscription of Chiwan (1464) and the Early Ming Voyages”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 167.1 (2017), 191-214.

87 Qian Jiang 錢江. “Yi fu xin faxian de Mingchao zhongye caihui hanghai tu” 一幅新發現的明朝中葉彩繪航海圖, Haijiaoshi yanjiu 海交史研究 59 (2011), 1-7.

88 Qian Jiang 錢江. “Ma'erdaifu qundao yu Yindu yang de haibei maoyi” 馬爾代夫群島與印度洋的海貝貿易, Haijiaoshi yanjiu 71 (2017), 26-46.

89 Radimilahy, Chantal, and Narivelo Rajaonarimanana (eds.). Civilisations des mondes insulaires (Madagascar, îles du canal de Mozambique, Mascareignes, Polynésie, Guyanes). Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Allibert. Paris: Éditions Karthala, 2011.

90 Sand, Peter H. Atoll Diego Garcia: Naturschutz zwischen Menschenrecht und Machtpolitik. Munich: Herbert Utz, 2011.

91 Shen Fuwei 沈福偉. Zhongguo yu Feizhou: Zhong Fei guanxi erqian nian 中國與非洲 —中非闗係二千年. Beijing: Zhonghua, 1990.

92 Shen Fuwei 沈福偉. “Shisi zhi shiwu shiji Zhongguo fanchuan de Feizhou hangcheng” 十四至十五世紀中國帆船的非洲航程, Lishi yanjiu 歷史研究 2005.6, 119-134.

93 Shen Fuwei 沈福偉. Sichou zhi lu yu Feizhou wenhua jiaoliu yanjiu 絲綢之路中國與非洲文化交流研究. Urumchi: Xinjiang renmin, 2011.

94 Shi Ping 沈福偉 (ed.). Haixia liang'an Zheng He yanjiu wenji 海峽兩岸鄭和研究文集. Beijing: Haiyang, 2015.

95 Shi Ping 沈福偉 (ed.). “Zheng He fangwen Manlajia cishu kaozheng ji pingjia: lishi yu huanjing fenxi de ge'an” 鄭和訪問滿剌加次數考證及評價—歷史與環境分析的個案, in: Cheng Zhongping 2017, 267-289.

96 Shi Ping 沈福偉 (ed.). “‘Zheng He hanghai tu’ shang ‘guanchang’ kaobian: yi Manlajia wei li” 《鄭和航海圖》上 „官廠“ 考辨—以滿剌加為例, Zheng He yanjiu dongtai 39 (2019.1), 13-16.

97 Sonnendecker, Klaus. Huang Xingzeng. Verzeichnis der Akteneinträge zu Audienzen und Tributen vom Westlichen Meer (Xiyang chaogong dianlu). Berlin: Freie Universität Berlin, 2005 (doctoral dissertation; refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/11278/0_Sonnendecker-gesamt.pdf?sequence=1; last accessed 9 March 2019).

98 Tan Guanglian 譚廣濂 (K. L. Tam, Tam Kwong-lim). Zhongwai gu ditu zhong de Donghai he Nanhai 中外古地圖中的東海和南海. Hong Kong: Heping 2017.

99 Thomaz, Luís Filipe F. R. “O malogrado estabelecimento oficial dos Portugueses em Sunda e a islamização da Java”, in: same (ed.). Aquém e além da Taprobana. Estudos luso-orientais à memória de Jean Aubin e Denys Lombard (Lisbon: Centro de História de Além-Mar, 2002), 381-607.

100 Tibbetts, G. R. A Study of the Arabic Texts Containing Material on South-East Asia. Leiden and London: Brill and The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1979.

101 Tibbetts, G. R. Arab Navigation in the Indian Ocean before the Coming of the Portuguese… London: The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1981.

102 T'ien Ju-k'ang. “The First Printed Chinese Rutter: Duhai Fangcheng 渡海方程”, T'oung Pao 68.1-3 (1982), 76-90.

103 Vine, David. Island of Shame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia. Princeton: Princeton University Press, 2011.

104 Vogel, Hans Ulrich. Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, Salts and Revenues. Leiden etc.: Brill, 2013.

105 Wade, Geoff. “Melaka in Ming Dynasty Texts”, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 70.1 (1997), 31-69.

106 Wang Dayuan 汪大淵. Daoyi zhilüe jiaoshi 島夷誌略校釋, ed. by Su Jiqing 蘇繼廎. Beijing: Zhonghua, 1981.

107 West, Eric (Ailike Website 埃里克·威斯特). “Yindu yang Dige Jiaxiya dao xin faxian de maoyi taoci” 印度洋迪戈·加西亞島新發現的貿易陶瓷, Dongnan kaogu yanjiu 東南考古研究 4 (Xiamen: Xiamen daxue, 2010), 430-436.

108 Wheatley, Paul. The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500. Kuala Lumpur: University of Malaya, 1961.

109 Xiang Da 向達 (ed.). Zheng He hanghai tu 鄭和航海圖. Beijing: Zhonghua, 2000a (bound together in one volume with Xiang Da 2000b). [Xiang Da 2000a].

110 Xiang Da 向達 (ed.). Liang zhong haidao zhenjing 兩種海道針經. Beijing: Zhonghua, 2000b (bound together in one volume with Xiang Da 2000a). [Xiang Da 2000b].

111 Xinbian Zheng He hanghai tu ji 新編鄭和航海圖集, ed. by Haijun haiyang cehui yanjiusuo, Dalian Haiyun xueyuan hanghaishi yanjiushi 海軍海洋測繪研究所、大 連海運學院航海史研究室. Beijing: Renmin jiaotong, 1988.

112 Xu Shengyi 徐胜一, Hong Zhiwen 洪致文 and Bai Weiquan 白偉權. “Yi hailang moni fengchang jiedu ‘Zheng He hanghai tu‘” 以海浪模擬風塲解讀《鄭和航海圖》, in: Shi Ping 2015, 153-176.

113 Xu Yuhu 徐玉虎. Mingdai Zheng He hanghai tu zhi yanjiu 明代郑和航海图之研究 Taibei: Taiwan xuesheng, 1976.

114 Xu Yuhu 徐玉虎. “Ming Zheng He hanghai tu zhong zhenlu zhi kaoshi” 明鄭和航海圖中針路之考釋, Renwen xuebao 人文學報 12 (1973), 391-450 (=part 1), and 45 (1975), 231-278 (=part 2).

115 Yang, Bin. Between Winds and Clouds: The Making of Yunnan (Second Century BCE to Twentieth Century CE). New York: Columbia University, 2009.

116 Yang, Bin. Cowrie Shells and Cowrie Money: A Global History. Abingdon, Oxon, etc.: Routledge, 2019.

117 Zhang Jian 張箭. Zheng He xia Xiyang yanjiu lungao 鄭和下西洋研究論稿, 2 vols. Xinbei: Huamulan, 2013.

118 Zhang Rong 張榮 and Liu Yijie 劉義傑. “‘Shunfeng xiangsong’ jiaokan ji biancheng niandai xiaokao” 《順風相送》校勘及編成年代小考, Guojia hanghai 國家航海 3 (2012), 78-96.

119 Zheng Yongchang 鄭永常. “Zheng He xia Xiyang de ‘waifu’: Manlajia” 鄭和下西洋的 “外府”—滿剌加, Zheng He yanjiu yu huodong jianxun 21 (2005.3), 16-21.

120 ZHHHT, see Xinbian Zheng He hanghai tu ji 新編鄭和航海圖集

121 Zhongguo guji zhong youguan Feilübin ziliao huibian 中國古籍中有闗菲律賓資料彙編. Zhongshan daxue Dongnanya lishi yanjiusuo 中山大學東南亞歷史研究所. Beijing: Zhonghua, 1980.

122 Zhou Qufei 周去非. Lingwai dai da jiaozhu 嶺外代答校注, ed. by Yang Wuquan 楊武泉. Beijing: Zhonghua, 1999.

123 Zhou Weimin 周偉民 and Tang Lingling 唐玲玲 (eds.). Nanhai tianshu: Hainan yumin “geng lu bu” wenhua quan shi 南海天書—海南漁民《更路簿》文化詮釋. Beijing: Kunlun, 2015.

124 Zhou Weimin 周偉民 and Tang Lingling 唐玲玲 (eds.). Hainan tongshi: Mingdai juan 海南通史—明代卷. Beijing: Renmin, 2017.

125 Zhou Xin 周鑫. “Yu ye, hanglu yu jiangyu: 14-15 shiji Zhongguo chuantong Dongsha dao zhishi tixi de chuchuang” 漁業、航路與疆域—14-15 世紀中國傳統東沙島知識體係的初創, Xueshu yanjiu 學術研究 12 (2015), 116-126.

126 Zhou Yunzhong 周運中. “Lun ‘Wubei zhi’ he ‘Nanshu zhi’ zhong de ‘Zheng He hanghai tu‘” 論《武備志》和《南樞志》中的《鄭和航海圖》, Zhongguo lishi dili luncong 中國歷史地理論叢 2007.2, 145-152.

127 Zhou Yunzhong 周運中. “‘Zheng He hanghai tu’ Min Yue bufen xin kao” 《鄭和航海圖》閩粤部分新考, Wenhua zazhi 文化雜誌 75 (2010), 97-108.

128 Zhou Yunzhong 周運中. Zheng He xia Xiyang xin kao 鄭和下西洋新考. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 2013.

129 Zhou Yunzhong 周運中. “‘Zheng He hanghai tu’ de huizhi guocheng” 《鄭和航海圖》的繪制過程, in: Shi Ping 2015, 177-185.

130 Zhou Yunzhong 周運中. “Luo Maodeng ‘Xiyang ji’ Ruanshui yang, Xitie ling yu Nanhai zhudao” 羅懋登《西洋記》水洋、吸鐵嶺與南海諸島, Zheng He yanjiu dongtai 36 (2017.2), 16-18.

131 Zhou Yusen 周鈺森. Zheng He hanglu kao 鄭和航路考. Taibei: Zhongguo hanghai jishu yanjiuhui, 1959.

132 Zhu Jianqiu 朱鑒秋. (ed.). Bainian Zheng He yanjiu ziliao suoyin (1904-2003) 百年鄭和研究資料索引 (1904-2003). Shanghai: Shanghai shudian, 2005.

133 Zhu Jianqiu 朱鑒秋. (ed.). “Yanjiu ‘Zheng He hanghai tu’ de huigu” 研究《鄭和航海圖》的回顧, Zheng He yanjiu 鄭和研究 77 (2010.1), 20-23.

134 Zhu Jianqiu 朱鑒秋. (ed.). Zhongwai jiaotong gu ditu ji 中外交通古地圖集. Shanghai: Zhongxi, 2017.

Share


Export Citation