Skip to content

Information Synthesis and Space Creation: The Earliest Chinese Maps of Central Asia and the Silk Road, 1265–1270


Pages 119 - 140

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.49.1-2.0119
1 Akin, Alexander Van Zandt: “Printed Maps in Late Ming Publishing Culture: A Transregional Perspective”. PhD Dissertation: Harvard University, 2009.

2 Beishi 北史, by Li Yanshou 李延壽 (7th cent.). Beijing: Zhonghua, 1974.

3 Cao Wanru 曹婉如 et al. (ed.): Zhongguo gudai ditu ji: Zhanguo–Yuan 中国古代地图集: 战国—元 [An Atlas of Ancient Maps in China: From the Warring States Period to the Yuan Dynasty (476 BCE –1368 CE)]. Beijing: Wenwu, 1990.

4 Da Tang xiyu ji 大唐西域記, by Xuanzang 玄奘 (602–664). See Ji Xianlin 1985.

5 Enoki, Kazuo [榎一雄]: “The Liang chih-kung-t'u 梁職貢圖”, in Studia Asiatica: the Collected Papers in Western Languages of the Late Dr. Kazuo Enoki. Tokyo: Kyuko-Shoin, 1998), 318–383.

6 Fozu tongji 佛祖統紀, by Zhipan 志磐 (13th cent.). Song edition preserved in the Peking National Library, rprt. in Siku quanshu cunmu congshu 四庫全書存目叢書 (Jinan: Qilu shushe, 1995), vol. 254, 1–329. Wide-spread punctuated edition: Taishō Tripitaka [Taishō Shinshū Daizōkyō 大正新修大藏經] (Tōkyō: Taishō issaikyō kankōkai 大正一 切經刊行會, 1926), vol. 49, 129–475 (T2035). For an annotated version, see Shi Daofa 2012.

7 Hanshu 漢書, by Ban Gu 班固 (32–92 CE). Beijing: Zhonghua, 1960. Hargett, James Morris: “Song Dynasty Local Gazetteers and Their Place in the History of Difangzhi Writing”, Harvard Journal of Asiatic Studies 56:2 (1996), 405–442.

8 Harley, John Brian / Woodward, David (eds.): The History of Cartography, vol. 2, bk. 2: Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. Chicago: University of Chicago, 1994.

9 Hou Han shu 後漢書, by Fan Ye 范曄 (398–445). Beijing: Zhonghua, 1965.

10 Hsu Mei-ling [Xu Meiling 徐美玲]: “The Qin Maps: A Clue to Later Chinese Cartographic Development”, Imago Mundi 45 (1993), 90–100.

11 Hsu Mei-ling [Xu Meiling 徐美玲]: “The Han Maps and Early Chinese Cartography,” Annals of the Association of American Geographers 68.1 (1978), 45–60.

12 Ji Xianlin 季羨林 (ed.): Da Tang xiyu ji jiaozhu 大唐西域記校注. 2 vols. Beijing: Zhonghua, 1985.

13 Jan, Yün-hua [Ran Yunhua 冉雲華]: A Chronicle of Buddhism in China, 581–960 A.D.: Translations from Monk Chih-p'an's “Fo-tsu t'ung-chi”. Calcutta: Visva-Bharati, 1966.

14 Leslie, Donald Daniel / and Gardiner, Kenneth Herbert James: “Chinese Knowledge of Western Asia During the Han”, T'oung Pao 68: 4–5 (1982), 254–308.

15 Miya Noriko 宮紀子: Chizu ha kataru: Mongoru teikoku ga unda sekaizu 地図は語る: モン ゴル帝国が生んだ世界図 [The Map Speaks Out: The World Map That the Mongol Empire Created]. Tokyo: Nihon keizai shimbun, 2007.

16 Muroga, Nobuo [室賀信夫]/ Unno, Kazutaka [海野一隆]: “The Buddhist World Map in Japan and Its Contact with European Maps”, Imago Mundi 16 (1962), 49–69.

17 Needham, Joseph: Science and Civilisation in China, vol. 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge: Cambridge University, 1959.

18 Park, Hyunhee [박현희, 朴賢熙]: “A Buddhist Woodblock-Printed Map and Geographic Knowledge in 13th Century China,” Crossroads: Studies on the History of Exchange Relations in the East Asian World 1–2 (2010), 55–78. Park, Hyunhee [박현희, 朴賢熙]: Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia. New York: Cambridge University, 2012.

19 Sen, Tansen [Shen Dansen 沈丹森]: Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600–1400. Honolulu: University of Hawai'i, 2003.

20 Sheng Bo 盛博 (ed.): Song Yuan gu ditu jicheng 宋元古地图集成 [Collection of the Ancient Maps of the Song-Yuan Periods]. 2 vols. Beijing: Xingqiu ditu, 2008.

21 Shi Daofa 释道法 (ed.): Fozu tongji jiaozhu 佛祖統紀校注. 3 vols. Shanghai: Shanghai guji, 2012.

22 Steinhardt, Nancy: “Chinese Cartography and Calligraphy”, Oriental Art 43:1 (1997), 10–20. Suishu 隋書, by Wei Zheng 魏徵 (580–643). Beijing: Zhonghua, 1975.

23 Tan Qixiang 譚其驤 / Cao Wanru (eds.): Songben Lidai dili zhizhang tu 宋本歷代地理指 掌圖. Shanghai: Shanghai guji, 1959 [rprt. 1989].

24 Unno Kazutaka 海野一隆: Tōyō Chirigaku shi kenkyū: tairiku hen 東洋地理学史研究: 大 陸篇. Osaka: Seibundō, 2004.

25 Wang Yong 王庸: Zhongguo ditu shigang 中國地圖史綱. Beijing: Sanlian, 1958. Xin Tangshu 新唐書, by Ouyang Xiu 歐陽修 (1007–1072) and Song Qi 宋祁 (998–1061). Beijing: Zhonghua, 1975.

26 Yang Bowen 楊博文 (ed.): Zhufan zhi jiaoshi 諸蕃志校釋. Beijing: Zhonghua, 1996.

27 Yee, Cordell D. K. [Yu Dingguo 余定国]: “Cartography in China”, in Harley / Woodward 1994, 35–231 [esp. 96–127: “Taking the World's Measure: Chinese Maps between Observation and Text”; 238–231: “Concluding Remarks: Foundations for a Future History of Chinese Mapping”].

28 Yu Taishan 余太山: “Pei Ju Xiyu tuji suo jian Dunjuang zhi xihai de ‘sandao’” 裴矩《西域图 记》所见敦煌至西海的“三道” [“Three Routes from Dunhuang to the Western Sea Seen in Pei Ju's Xiyu tuji”], Xiyu yanjiu 西域研究 (Studies of the Western Regions) 60 (2005), 16–24.

29 Yuanfeng jiuyu zhi 元豊九域志, by Wang Cun 王存 (fl. 1060–1085). 2 vols. Beijing: Zhonghua, 1984.

30 Zhang Gong 張弓: “Zhipan Fozu tongji de xuexhu tese” 志磐《佛祖統紀》的學術特色 [“Academic Characteristics of Zhipan's Fozu tongji”], Xuanzang foxue yanjiu 玄奘佛學 研究 1 (2004), 1–20 [online: ird.hcu.edu.tw/ezcatfiles/c016/img/img/947/1–1.pdf].

31 Zheng Xihuang 郑锡煌: “Guanyu Fozu tongji zhong sanfu ditu zouyi” 关于《佛祖统纪》 中三幅地图刍议 [“The Three Maps in Fo zu tong ji”], in Cao Wanru 1990, 81–84, 112.

32 Zhufan zhi 諸蕃志, by Zhao Rugua 趙汝适 (1170–1228). See Yang Bowen 1996.

Share


Export Citation