Skip to content

The Tianshan Mountain Range: The Pivotal Line of Converging Asian Civilizations


Pages 5 - 18

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.49.1-2.0005
1 Braudel, Fernand (1902–1985): Méditerranée et le monde méditerranéen a l'époque de Philippe II. Paris: Colin, 1949. [English translation:] The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, tr. by Sian Reynolds. 2 vols. New York: Harper and Row, 1966.

2 Chen Haitao 陈海涛: “Tangdai zhiqian minjian Zhong-Ya Suteren de renhua” 唐代之前 民间中亚粟特人的人华 [English parallel title: “The Sogdians of Central Asia Came into China before the Tang Dynasty”], Shixue yuekan 史学月刊 2002.4, 120–122 [rprt. in Lai zi wenming shizi lukou de minzu: Tangdai ru Hua Suteren yanjiu 来自文 明十字路口的民族: 唐代入华粟特人研究, by Chen Haitao and Liu Huiqin 刘惠琴 (Beijing: Shangwu, 2006), 55–65.]

3 Da-Tang xiyu ji 大唐西域記, by Xuanzang 玄奘 (602–664). For an annotated edition, see: Ji Xianlin 1985.

4 Delahaye, Hubert / Drege, Jean-Pierre / Dai, Wenbao: La Grand Muraille. Paris: Armand Corran, 1982.

5 Harmatta, Janos (ed.): History of Civilizations of Central Asia, vol. 2; The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. Paris: UNESCO, 1994. [Used Chinese translation]: Zhong-Ya wenming shi, di'er juan: Dingju wenming yu youmu wenming de fazhan: gongyuan qian 700 nian zhi gong yuan 250 nian 中亚文明 史, 第二卷: 定居文明与游牧文明的发展: 公元前 700 年至公元 250 年, ed. by Yanuoshi Ha'ermata 亚诺什·哈尔马塔, tr. by Xu Wenkan 徐文勘 and Rui Chuanming 芮 传明. Beijing: Zhongguo duiwai fanyi, 2002.

6 Henning, Walter Bruno: “The Date of the Sogdian Ancient Letters”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 12:3–4 (1948), 601–615.

7 Hu Ruji 胡汝骥 (ed.): Zhongguo Tianshan ziran dili 中国天山自然地理 [English subtitle: Physical Geography of the Tianshan Mountains in China]. Beijing: Zhongguo huanjing kexue, 2004.

8 Ji Xianlin 季羡林 (1911–2009): Da-Tang xiyu ji jiaozhu 大唐西域記校注 [annotated edition of Xuanzang's Da-Tang xiyu ji]. Beijing: Zhonghua, 2000.

9 Lattimore, Owen (1900–1989): Inner Asian Frontiers of China. New York: American Geographical Society, 1940. [Used Chinese translation:] Zhongguo de Yazhou neilu bianjiang 中国的亚洲内陆边疆, by Latiemo'er 拉铁摩尔, tr. by Tang Xiaofeng 唐晓 峰. Nanjing: Jiangsu renmin, 2010.

10 Lai Xuezhai 来学斋 / Xue Ruize 薛瑞泽 (eds.): Luoyang: sichou zhi lu de qidian 洛阳: 丝 绸之路的起点. Zhengzhou: Zhongzhou guji, 1992.

11 Lin Meicun 林梅村: “Han Tang sichou zhi lu de Luoyang” 汉唐丝绸之路上的洛阳 [English subtitle: “Luoyang on the Silk Road in Han Tang”], in: Lai Xuezhai / Xue Ruize 1992, 464–480.

12 Litvinsky, Boris Anatolevič (ed.): History of Civilizations of Central Asia, vol. 3: The Crossroads of Civilizations, A.D. 250 to 750. Paris: UNESCO, 1996. [Used Chinese translation:] Zhong-Ya wenming shi, disan juan: wenming de jiaohui: gongyuan 250 nian zhi 750 nian 中亚文明史, 第三卷: 文明的交会: 公元 250 年至 750 年, ed. By B. A. Litewensiji 李特文斯基, tr. by Ma Xiaohe 马小鹤. Beijing: Zhongguo duiwai fanyi, 2003.

13 Mackinder, Halford John (1861–1947): “The Geographical Pivot of History”, The Geographical Journal 23:4 (1904), 421–437. [Chinese translation:] “Lishi de dili shuniu” 历史的地理枢纽, by Ha Maijinde 哈・麦金德, in Lishi de dili shuniu 历史的地理枢 纽, with an introduction by Edmund William Gilbert (E. W. Ji'erbote E. W. 吉爾伯特, 1900–1973), tr. by Lin Erwei 林尔蔚 and Chen Jiang 陈江 (Beijing: Shangwu, 1985), 44–63.

14 Matsuda Hisao 松田寿男 (1903–1982): Kodai Tenzan no rekishi-chirigakuteki kenkyū 古 代天山の歴史地理學的研究. Tōkyō: Waseda daigaku, 1970. [Used Chinese translation:] Gudai Tianshan lishi dili xue yanjiu 古代天山历史地理学研究, tr. and ed. By Chen Junmou 陈俊谋. Beijing: Zhongyang minzu xueyuan, 1987.

15 Pelliot, Paul (1878–1945): “La theorie des quatre Fils du Ciel”, T'oung Pao 22:2 (1923), 97–125. [Used Chinese translation:] “Si tianzi shuo” 四天子說, by Bo Xihe 伯希和, in: Xiyu nanhai shidi kaozheng yicong sanbian 西域南海史地考證譯叢三編, tr. and ed. by Feng Chengjun 馮承鈞 (Shanghai: Shangwu, 1936), 84–103.

16 Rong Xinjiang 荣新江: Zhonggu Zhongguo yu wailai wenming 中古中国与外来文明 [English subtitle: Medieval China and Foreign Civilizations]. Beijing: Sanlian, 2001.

17 Rong Xinjiang 荣新江: Hua Rong jiaohui: Dunhuang minzu yu zhongxi jiaotong 华戎交汇: 敦煌民族与中 西交通. Lanzhou: Gansu jiaoyu, 2008.

18 Shchukina, Nina Mihajlovna (1913–2004): Kak sozdavalas' karta Central'noj Azii: raboty russkih issledovatelej XIX i nachala XX v. Moskva: Gosudarstvennoe izd-vo geograficheskoj literatury, 1955. [Used Chinese translation:] Zhongyang Yaxiya ditu shi zenyang chansheng de 中央亚细亚地图是怎样产生的, by N. M. Xiujinna / H. M. 休金 娜, tr. by Ji Zenglu 姬增禄 and Yan Juling 闫菊玲. Urumqi: Xinjiang renmin, 2012.

19 Sun Hongbo 孙洪波 / Wang Ranghui 王让会 / Zhang Huizhi 张慧芝 / Huang Junfang 黄俊芳 / Zhenyong Zhao 赵振勇: “Xinjiang shandi-luzhou-huangmo xitong ji qi qihou tezheng” 新疆山地-绿洲-荒漠系统及其气候特征 [English subtitle: “ Mountain-Oasis-Desert System and Characteristics of Climate in Xinjiang”], Ganhan qu dili 干旱区地理 28:2 (2005), 199–204.

20 Tarn, William Woodthorpe (1869–1957): The Greeks in Bactria and India, Cambridge: Cambridge University, 1951.

21 Wang Ranghui 王让会 / Zhang Huizhi 张慧芝/ Huang Qing 黄青: “Quanqiu bianhua beijing xia ganhan qu shandi-luzhou-huangmo xitong ouhe guanxi de tezheng ji guilu” 全球变化背景下干旱区山地-绿洲-荒漠系统耦合关系的特征及规律, Kexue tongbao 科学通报 51:S1 (2006), 61–65.

22 Zhang Guangda 张广达: “Gudai Ou-Ya de neilu jiaotong” 古代欧亚的内陆交通, in his Wenben, tuxiang yu wenhua jiaoliu 文本、图像与文化交流 (Guilin: Guangxi shifan daxue, 2008), 117–130.

Share


Export Citation