Weiter zum Inhalt

History of Aristocratic Families in Tang China, Part 1: The Struggle to Adapt

Pak-sheung Ng


Seiten 211 - 260

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.54.2.0211
In Tang China, aristocratic families went to great lengths in order to preserve prestige and prosperity in spite of challenges and restrictions imposed upon them. This article attempts to study the ways in which this privileged class incessantly responded to the dynasty's political and social changes, demonstrated through two outstanding endeavors: adjusting traditional burial practices and conceding to assuming roles in the bureaucracy. By comparison, this article also studies ways in which humble families acted in these two aspects. The prevailing pattern of migration, namely, the “center-orientedness” (qianxi zhongyanghua 遷徙中央化), was not unique to aristocratic families; humble families were also eager to catch up with the trend. This article argues that while gradually losing physical connection and sentimental affinity for one's native place, a substantial number of aristocratic families originating in North China had actually lived in the South before ultimately serving in the bureaucracy; this historical inclination manifested itself in a deviation between families' burial locations and living areas. The choice of burial sites not only embodied the popularity of a “center-oriented” migration pattern, but also strengthened the trend of relinquishing one's sentimental attachment to the native place. This article also discusses the interactions between aristocratic families and upstarts; aristocratic families' differing approaches signified how they assessed their own situations, and in what ways connections with upstarts could aid in perpetuating their societal privilege and prestige.

1 Allen, Sarah M. Shifting Stories: History, Gossip, and Lore in Narraties from Tang Dynasty China. Cambridge: Harvard University Asia Center, 2014.

2 Araki Toshikazu 荒木敏一. Sōdai kakyo seido kenkyū 宋代科舉制度研究. Kyōto: Kyōto daigaku bungakubunai tōyōshi kenkyūkai, 1969.

3 Bai Juyi ji 白居易集, by Bai Juyi 白居易. Beijing: Zhonghua, 1979.

4 Beili zhi 北里志, by Sun Qi 孫棨. Edn. Shuohai.

5 Beimeng suoyan 北夢瑣言, by Sun Guangxian 孫光憲. Shanghai: Shanghai guji, 1981.

6 Bossler, Beverly J. Powerful Relations: Kinship, Status, and the State in Sung China (960–1279). Cambridge, MA: Harvard University, 1998.

7 Cao Duanbo 曹端波. “Tangdai fumin jieceng de jueqi yu xiangcun kongzhi de bianqian” 唐 代富民階層的崛起與鄉村控制的變遷, Guangxi shehui kexue 廣西社會科學 8 (2005), 92–94.

8 Cao Duanbo 曹端波. “Tangdai shehui jieceng jiegou biange: you guijian dao pinfu” 唐代社會階層結構變革—由貴賤到貧富, Wuling xuekan 武陵學刊 33.3 (2008), 72–76.

9 Cen Zhongmian 岑仲勉. Tangshi yuchen 唐史餘瀋. Shanghai: Shanghai guji, 1960.

10 Chaffee, John W. The Thorny Gates of Learning in Sung China: A Social History of Examinations. Albany: State University of New York, 1995.

11 Chen Fei 陳飛. “Tangdai mingjing shice xingshi tizhi kaolun” 唐代明經試策形式體制考論, Renwen zazhi 人文雜誌 6 (2006), 115–124.

12 Chen Jinfeng 陳金鳳 / Wu Qingzhong 吳慶忠. “Tangdai shangren rushi xilun” 唐代商人入 仕析論, Jiangxi shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 江西師範大學學報 (哲學 社會科學版) 2 (2008), 77–81.

13 Chen Mingguang 陳明光 / Jin Xiaolong 靳小龍. “Lun Tangdai Guangzhou de haiwai jiaoyi shibo zhidu yu caizheng” 論唐代廣州的海外交易市舶制度與財政, Zhongguo jingji shi yanjiu 中國經濟史研究 1 (2005), 107–115.

14 Chen Shuang 陳爽. Shijia dazu yu beichao zhengzhi 世家大族與北朝政治. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1998.

15 Chen Shuang 陳爽. “Jin ershi nian Zhongguo dalu diqu Liuchao shizu yanjiu gaiguan” 近二十年中國大 陸地區六朝士族研究概觀, Chūgoku shigaku 中國史學 11 (2001), 15–26.

16 Chen Yinke 陳寅恪. Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿. Shanghai: Shanghai guji, 1982.

17 Chen Zhaoxuan 陳肇萱. “Zhonggu Guanzhong shizu de fazhan yu shengming lichen-yi Weishi Yungongfang jiazu weili” 中古關中世族的發展與生命歷程—以韋氏鄖公房家族為例. Master thesis Xinzhu: Guoli qinghua daxue, 2011.

18 Cheng Qianfan 程千帆. Tangdai jinshi xingjuan yu wenxue gushi kaocha 唐代進士行卷與文學古詩考察. Beijing: Shangwu, 2014.

19 Cheng Xilin 程喜霖. “Tangdai guosuo yu huhan shangren maoyi” 唐代過所與胡漢商人貿易, Xiyu yanjiu 西域研究 1 (1995), 97–103.

20 Chennault, Cynthia L. “Lofty Gates or Solitary Impoverishment? Xie Family Members of the Southern Dynasties”, T’oung Pao, 85 (1999), 249–327.

21 Ci Liushi jiuwen 次柳氏舊聞, by Li Deyu 李德裕. Shanghai: Shanghai guji, 1985.

22 Clark, Hugh R. “Why does the Tang-Song interregnum matter? A focus on the economies of the South”, Journal of Song-Yuan Studies 46 (2016), 1–28.

23 Clark, Hugh R. “Why does the Tang-Song interregnum matter? Part two: The social and cultural initiatives of the South”, Journal of Song-Yuan Studies 47 (2017–2018), 1–31.

24 Cui Yanhua 崔彥華. “Dong Wei Bei Qi ‘Ye-Jinyang’ liangdu tizhi xingcheng yuanyin shitan” 東魏北齊「鄴晉陽」兩都體制形成原因試探, Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 62 (2009), 97–112.

25 Cui Xiaoli 崔曉莉. “Cong Tangdai wenxian kan Tangdai shangren de shangye daodeguan” 從唐代文獻看唐代商人的商業道德觀, Lanzhou jiaoyu xueyuan xuebao 蘭州教育學院學報 3 (2017), 3–4.

26 Da Tang chuanzai 大唐傳載, by Anonymous. Edn. Wenyuange siku quanshu, vol. 1035.

27 Da Tang xinyu 大唐新語, by Liu Su 劉肅. Beijing: Zhonghua, 1984.

28 Danjiang daxue zhongwenxi 淡江大學中文系 (eds.). Wan Tang de shehui yu wenhua 晚唐的社會與文化. Taipei: Taiwan xuesheng, 1990.

29 Dien, Albert E. (eds.). State and Society in Early Medieval China. Stanford: Stanford University, 1990.

30 Dong Guodong 凍國棟. Tangdai de shangpin jingji yu jingying guanli 唐代的商品經濟與經營管理. Wuchang: Wuhan daxue, 1990.

31 Dong Guodong 凍國棟. “Du Yao Chong Yiling Lun Tangdai de Caichan Yufen yu Jiazu Xingtai” 讀姚崇《遺令》論唐代的 “財產預分” 與家族形態, in: Zhu Lei 1997, 498–511.

32 Dong Min 董敏. “Tangdai hanshi yanjiu” 唐代寒士研究. Master thesis Shanghai: Shanghai shifan daxue, 2007.

33 Dongguan zouji 東觀奏記, by Pei Tingyu 裴庭裕. Beijing: Zhonghua, 1994.

34 Dudbridge, Glen. The Tale of Li Wa: Study and Critical Edition of a Chinese Story from the Tenth Century. London: Ithaca, 1983.

35 Dudbridge, Glen. Religious Experience and Lay Society in T’ang China: A Reading of Tai Fu’s Kuangyi Chi. Cambridge: Cambridge University, 1995.

36 Eberhard, Wolfram. Conquerors and Rulers: Social Forces in Medieval China. Leiden: Brill, 1965.

37 Ebrey, Patricia Buckley. The Aristocratic Families of Early Imperial China: A Case Study of the Po-ling Ts’ui Family. New York: Cambridge University, 1978.

39 Fan Zhaofei 范兆飛. “Zhonggu junwang de chengli yu bengkui: yi Taiyuan Wangshi de puxi suzao wei zhongxin” 中古郡望的成立與崩潰—以太原王氏的譜系塑造為中心, Shamen daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 廈門大學學報 (哲學社會科學版) 2013.5, 28–38.

40 Fanchuan wenji 樊川文集, by Du Mu 杜牧. Shanghai: Shanghai guji, 1978.

41 Feng Erkang 馮爾康 et al. (eds.). Yangzhou yanjiu: Jiangdou Chen Yiqun xiansheng bailing mingdan jinian lunwenji 揚州研究—江都陳軼群先生百齡冥誕紀念論文集. Taipei: Lianjing, 1996.

42 Fuqua, Douglas Sherwin. “The Japanese Missions to Tang China and Maritime Exchange in East Asia, 7th–9th centuries”. Ph.D. dissertation, University of Hawai‘i, 2004.

43 Gan Huaizhen 甘懷真. “Zhongguo zhonggu shizu yu guojia de guanxi” 中國中古士族與國家的關係, Xin shixue 新史學 2.3 (1991), 99–116.

44 Gan Huaizhen 甘懷真. “Tangdai guanren de huanyou shenghuo: yi jingji shenghuo wei zhongxin” 唐代官人的宦遊生活—以經濟生活為中心, in: Tangdai wenhua yantaohui 1995, 39–60.

45 Gao Wenhong 高文鴻. “Lun Tangdai shangren de shehui diwei” 論唐代商人的社會地位, Yangshan xuekan (shehui kexue ban) 陽山學刊 (社會科學版) 1 (1997), 48–53.

46 Gao Mingshi 高明士. Sui Tang gongju zhidu 隋唐貢舉制度. Taipei: Wenjin, 1999.

47 Grafflin, Dennis. “The Great Family in Medieval South China”, Harvard Journal of Asiastic Studies 41.1 (1981), 65–74.

48 Gu Xiangming 顧向明. “3–9 shiji chongzhong jiuwang de jiazhiguan ji qi dui shehui fengsu de yingxiang-jianlun junwang neihan ji gongyong de yanbian 3–9” 世紀崇重舊望的價 值觀及其對社會風俗的影響—兼論郡望内涵及功用的演變, Henan Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 河南師範大學學報 (哲學社會科學版) 36.3 (2009), 218–221.

49 Guo Feng 郭鋒. “Jin Tang shizu de junwang yu shizu dengji de panding biaozhun: yi Wujun Qinghe Fanyang Dunhuang Zhangshi junwang zhi xingcheng weili” 晉唐士族的郡望與士族等級的判定標準—以吳郡清河范陽敦煌張氏郡望之形成為例, Tang yanjiu 唐研究 2 (1996), 245–264.

50 Guo Feng 郭鋒. Tangdai shizu ge’an yanjiu: yi Wujun, Qinghe, Fanyang, Dunhuang Zhangshi wei zhongxin 唐代士族個案研究—以吳郡、清河、范陽、敦煌張氏為中心. Xiamen: Xiamen daxue, 1999.

51 Guo Feng 郭鋒. “Junwang xiang xingwang zhuanhua yu shizu zhengzhi shehui yundong de zhongjie: yi Qinghe Zhangshi chengwei tongxing gongwang weili” 郡望向姓望轉化與士族政治社 會運動的終結—以清河張氏成為同姓共望為例, Zhongguo shehui lishi pinglun 中國社會 歷史評論 3 (2001), 74–87.

52 Guoxue wenxianguan 國學文獻館. Di liu jie Yazhou zupu xueshu yantaohui huiyi jilu 第六屆 亞洲族譜學術研討會會議紀錄. Taipei: Lianhebao wenhua jijinhui guoxue wenxianguan, 1993.

53 Ha Wonsoo 河元洙. “Tangdai mingjingke yu jinshike de weixiang: zhidushang he shehui renshi zhijian de guaili” 唐代明經科與進士科的位相—制度上和社會認識之間的乖離, Hunan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 湖南大學學報 (社會科學版) 21.4 (2007), 36–45.

54 Hamaguchi Shigekuni 浜口重国. Shin Kan Zui Tō shi no kenkyū 秦漢隋唐史の硏究. Tokyo: Tokyo Daigaku, 1966.

55 Han Sheng 韓昇. “Nanbeichao Sui Tang shizu xiang chengshi de qianxi yu shehui bianqian” 南北朝隋唐士族向城市的遷徙與社會變遷, Lishi Yanjiu 歷史研究 2003.4, 49–67.

56 He Qimin 何啟民. Zhonggu Mendi Lunji 中古門第論集. Taipei: Taiwan xuesheng, 1978.

57 Hino Kaisaburo 日野開三郎. Todai hanchin no shihai taisei 唐代藩鎮の支配体制. Tōkyō: Sanʾichi, 1980.

58 Hino Kaisaburo 日野開三郎. Tōdai shōgyō-shi gaisetsu 唐代商業史概説, in his Tōyō shigaku kenkyū 東洋史学研究 (Tōkyō: Sanʾichi, 1995), 225–237.

59 Hu Axiang 胡阿祥. “Zhonggu shiqi junwang junxing dili fenbu kaolun” 中古時期郡望郡姓 地理分佈考論, Lishi dili 歷史地理 11 (1993), 111–140.

60 Hu Shuyun 胡舒云. Jiupin guanrenfa kaolun 九品官人法考論. Beijing: Shehui kexue wenxian, 2003.

61 Hu Yunwei 胡雲薇. “Qianli huanyou cheng dishi, meinian fengjing shi taxiang—shilun Tangdai de huanyou yu jiating” 千里宦遊成底事,每年風景是他鄉—試論唐代的宦遊與家庭, Taida lishi xuebao 臺大歷史學報 41 (2008), 65–107.

62 Ikeda On 池田溫. “Tōdai no gunbō hyō: 9, 10 seiki no Tonkō shahon o chūshin toshite (jō)” 唐代の郡望表—9.10 世紀の敦煌写本を中心として(上), Tōyō gakuhō 東洋學報 42.3 (1959), 57–95.

63 Ikeda On 池田溫. “Tōdai no gunbō hyō: 9, 10 seiki no Tonkō shahon o chūshin toshite (ka)” 唐代の郡望表—9.10 世紀の敦煌写本を中心として(下), Tōyō gakuhō 42.4 (1960), 40–58.

64 Jiang Chengshan 姜成山. “Tangdai Sichou zhi lu beihangxian kao: yi Han Chaocai chushi Zhongguo dongbei yu Chaoxian bandao lucheng wei zhongxin” 唐代絲綢之路北航綫考—以韓朝彩出使中國東北與朝鮮半島路程為为中心, Dongjiang xuekan 東疆學刊 34.2 (2017), 100–108.

65 Jin Xiangfan 金相範. “Tangdai houqi Yangzhou de fazhan he waiguoren shehui” 唐代後期揚州的發展和外國人社會, Taiwan shida lishi xuebao 臺灣師大歷史學報 44 (2010), 37–66.

66 Jinhuazi 金華子, by Liu Chongyuan 劉崇遠. Shanghai: Zhonghua, 1958.

67 Jinshu 晉書, by Fang Xuanling 房玄齡. Beijing: Zhonghua, 1974.

68 Jiu Tangshu 舊唐書, by Liu Xu 劉昫. Beijing: Zhonghua, 1975.

69 Johnson, David G. The Medieval Chinese Oligarchy. Boulder: Westview, 1977.

70 Kawakatsu Yoshio 川勝義雄. Rikuchō kizokusei shakai no kenkyū 六朝貴族制社会の研究. Tōkyō: Iwanami, 1982

71 Kawakatsu Yoshio 川勝義雄 and Tonami Mamoru (eds.). Chūgoku kizokusei shakai no kenkyū 中国貴族制社会の研究. Kyōto: Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo, 1987.

72 Kuwabara Jitsuzō 桑原騭藏. Tang Song maoyigang yanjiu 唐宋貿易港研究, translated by Yang Lian 楊鍊. Taiyuan: Shanxi renmin, 2015.

73 Lee, Thomas H.C. [Li Hongqi 李弘祺]. Government Education and Examinations in Sung China. Hong Kong: Chinese University, 1985.

74 Lee, Thomas H.C. [Li Hongqi 李弘祺]. Education in Traditional China: A History. Leiden: Brill, 2000.

75 Lewis, Mark Edward. China’s Cosmopolitan Empire: the Tang dynasty. Cambridge, MA: Belknap, 2009.

76 Li Hao 李浩. “Cong beizhi kan Tangdai Hedong Peishi de qianxi liudong” 從碑誌看唐代河東裴氏的遷徙流動, Wenxian 文獻 2003.4, 92–108.

77 Li Jiazhe 李佳哲. “Qinghe Cuishi zai Tangdai de fazhan zhuangkuang fenxi” 清河崔氏在唐代的發展狀况分析, Tangshan xueyuan xuebao 唐山學院學報 28.1 (2015), 62–65.

78 Li Jinxiu 李錦繡. “Yafanboshi yuehuoyan yu Tangdai de haiwai maoyi guanli” 押蕃舶使閲貨宴與唐代的海外貿易管理, Sui Tang Liao Song Jin Yuan shi luncong 隋唐遼宋金元史論叢 2016.1, 126–137.

79 Li Sui 理綏. “Shilun Tangdai shangren shehui diwei de bianhua ji qi xiandu” 試論唐代商人社會地位的變化及其限度, Zhongguo shehui jingjishi yanjiu 中國社會經濟史研究 1988.4, 32–36.

80 Li Xiashu wenji 李遐叔文集, by Li Hua 李華. Edn. Wenyuange siku quanshu, vol. 1072.

81 Li Zhonghua 李中華. “Tangdai wenxuezhong de shanggu xingxiang” 唐代文學中的商賈形象, Hunan shangxueyuan xuebao 湖南商學院學報 2005.5, 102–105.

82 Lin Wenxun 林文勛. Zhongguo gudai fumin jieceng yanjiu 中國古代富民階層研究. Kunming: Yunnan daxue, 2008.

83 Liu Yufeng 劉玉峰. “Shilun Tangdai haiwai maoyi de guanli” 試論唐代海外貿易的管理, Shandong daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 2000.6, 52–56.

84 Lü Zhuomin 呂卓民. Chang’an Wei Du jiazu 長安韋杜家族. Xian: Xian, 2005.

85 Luo, Manling. Literati Storytelling in Late Medieval China. Seattle: University of Washington, 2015.

86 Mao Hanguang 毛漢光. Liang Jin Nanbeichao shizu zhengzhi zhi yanjiu 兩晉南北朝士族政治之研究. Taipei: Taiwan shangwu, 1966.

87 Mao Hanguang 毛漢光. Zhongguo zhonggu shehuishi lun 中國中古社會史論. Taipei: Lianjing, 1988.

88 Mao Hanguang. “Wan Tang wuxing zhufang zhi hunyin guanxi” 晚唐五姓著房之婚姻關係, Guoli Taiwan daxue lishi xuexi xuebao 國立臺灣大學歷史學系學報 15 (1990), 135–157 [Mao Hanguang 1990a].

89 Mao Hanguang. “Weibo erbainian shilun” 魏博二百年史論, in: Zhongguo zhonggu zhengzhishi lun 中國中古政治史論 (Taipei: Lianjing, 1990), 391–445 [Mao Hanguang 1990b].

90 Mao Zhaoxi 毛昭晰. “Kentō-shi jidai ni okeru Gotō rettō to Meishū no kankei” 遣唐使時代における五島列島と明州の関係. Ajia yūgaku アジア遊学 4 (1999) 10–17.

91 Mei Yufeng 梅玉鳳, “Tangdai Lulong junzhen yanjiu” 唐代盧龍軍鎮研究. Master thesis Heilongjiang daxue, 2013.

92 Miyakawa Hisayuki 宮川尚志. Rikuchō shi kenkyū: seiji, shakai hen 六朝史研究—政治・社会篇. Tōkyō: Nihon gakujutsu shinkōkai, 1956.

93 Miyazaki Ichisada 宮崎市定. Kyūhin kanjinhō no kenkyū: kakyo zenshi 九品官人法の硏究—科擧前史. Kyōto: Tōyōshi Kenkyūkai, 1956.

94 Moore, Oliver J. Rituals of Recruitment in Tang China: Reading an Annual Programme in the Collected Statements by Wang Dingbao (870–940). Leiden: Brill, 2004.

95 Mori Katsumi 森克己. “Nittō bōeki no keitai: Nissō bōeki no kiso mondai” 日唐貿易の形態—日宋貿易の基礎問題, Shigaku zasshi 史學雑誌 1935.6, 1–57.

96 Nagashima Takeshi 長島健. “Kentō-shi-sen no Tō ni okeru setsuganchi‧shuppanchi to Dosho no kichō nenji” 遣唐使船の唐における接岸地・出帆地と道昭の帰朝年次. Kaiji-shi kenkyū 海事史研究 20 (1973): 1–11.

97 Nakamura Keiji 中村圭爾. Rikuchō kizokusei kenkyū 六朝貴族制研究. Tōkyō: Kazama, 1987 [Nakamura Keiji 1987a].

98 Nakamura Keiji 中村圭爾. “Shoki Kyūhin Kansei ni okeru Jinji ni tsuite” 初期九品官制における人事につぃて, in: Kawakatsu and Tonami 1987, 73–115 [Nakamura Keiji 1987b].

99 Nanbu xinshu 南部新書, by Qian Yi 錢易. Edn. in Quan Song biji, vol.1, pt. 4.

100 Ng Pak-sheung 伍伯常. “Tang Dezong de jianfan zhengce: lun zhong Tang yilai zhiyu panfan zhanlue geju de xingcheng” 唐德宗的建藩政策—論中唐以來制禦叛藩戰略格局的形成, Dongwu lishi xuebao 6 (2000), 1–33.

101 Ng Pak-sheung 伍伯常.“Qinggui shenzhou yu suoye weiguan—lun Tangdai jiazu de qianxi yu shihuan” 「情貴神州」與「所業惟官」—論唐代家族的遷徙與仕宦, Dongwu lishi xuebao 東吳歷史學報 20 (2008), 1–74.

102 Ning Xinzhi 寧新志. “Tangdai shiboshi shezhi diqu kaobian” 唐代市舶使設置地區考辨, Haijiaoshi yanjiu 海交史研究 30 (1996.6), 74–79.

103 Ochi Shigeaki 越智重明. Gi Shin Nanchō no kizokusei 魏晋南朝の貴族制. Tōkyō: Kenbun, 1982.

104 Otagi Hajime 愛宕元. “Tōdai Hanyou Noshi kenkyuu-Konin kankei tai o chuushin ni” 唐代范陽盧氏研究—婚姻關係態を中心に, in: Kawakatsu and Tonami 1987, 151–241.

105 Pu Zhenshi 朴真奭. “Gongyuan bajiu shiji Zhong Chao liangguo de maoyi renmin wanglai he wenhua jiaoliu” 公元八、九世紀中朝兩國的貿易、人民往來和文化交流, Yanbian daxue xuebao (shehui kexue ban) 延邊大學學報 (社會科學版) 1978.4, 51–58.

106 Qi Zhongming 綦中明. “Tangdai dazu lianhun tanwei” 唐代大族聯婚探微. Xueshu jiaoliu 學術交流 9 (2011), 187–189.

107 Quan Song biji 全宋筆記. Zhengzhou: Daxiang, 2003.

108 Ren Wei 任瑋. “Guankui Nanchao yu Beichao dui ‘junwang’ de butong taidu” 管窺南朝與北 朝對「郡望」的不同態度, Haerbin xueyuan xuebao 哈爾濱學院學報 32.1 (2011), 119–122.

109 Schottenhammer, Angela (ed.). The Emporium of the World: Maritime Quanzhou, 1000–1400. Leiden: Brill, 2001.

110 Schottenhammer, Angela (ed.). “The ‘China Seas’ in World History: A General Outline of the Role of Chinese and East Asian Maritime Space from its Origins to c. 1800”, Journal of Marine and Island Cultures 1.2 (2012): 63–86.

111 Shi Nianhai 史念海. “Tangdai Yangzhou he Zhangjiang xiayou de jingji diqu” 唐代揚州和長江下游的經濟地區, in his Tangdai lishi dili yanjiu 唐代歷史地理研究 (Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1998), 235–249.

112 Shields, Anna M. “The ‘Supplementary’ Historian? Li Zhao’s Guo shi bu as Mid-Tang Political and Social Critique”, T’oung Pao 103.4–5 (2017), 407–447.

113 Shupu 鼠璞, by Dai zhi 戴埴. Edn. Baichuan xuehai.

114 Shyr Wan-Shou 石萬壽. “Tangdai de menyin chushen zhidu” 唐代的門蔭出身制度, Chenggong daxue lishi xuebao 成功大學歷史學報 1 (1974), 189–211.

115 Skaff, Jonathan Karam. “Book review on The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy”, Journal of Chinese Studies 61 (2015), 365–369.

116 Song Dexi 宋德熹. “Tangdai houbanqi menfa yu guanhuan zhi Guanxi” 唐代後半期門閥與官宦之關係, in: Danjiang daxue zhongwenxi 1990, 113–161.

117 Song Dexi 宋德熹. “Zhonggu mendi guannian tanwei” 中古門第觀念探微, Xingda lishi xuebao 興大歷史學報 5 (1995), 12–26.

118 Song Dexi 宋德熹. “Anshi zhiluan qianhou Tangdai mendi jiazu shili de tuiyi” 安史之亂前後唐代門第家族勢力的推移, Xingda lishi xuebao 興大歷史學報 8 (1998), 59–94.

119 Song Dexi 宋德熹.“Tangdai qianqi mendi shizu de junwang yu weimao wenti” 唐代前期門第世族的郡望與偽冒問題, Xingda renwen xuebao 興大人文學報 33 (2003), 663–679.

120 Song Junfeng 宋軍風. “Tangdai shangren juxuan quanli kaolue” 唐代商人舉選權利考略, Yunnan shehui kexue 雲南社會科學 2006.5, 101–105.

121 Song Junfeng 宋軍風. “Tangdai shangren rushi tujing kaoxi” 唐代商人入仕途徑考析, Tangdu xuekan 唐都學刊 2010.2, 12–17.

122 Sun Guodong 孫國棟. Tang Song shi luncong 唐宋史論叢. Hong Kong: Shangwu, 2000.

123 Sui Tang jiahua 隋唐嘉話, by Liu Su 劉餗. Beijing: Zhonghua, 1979.

124 Tackett, Nicolas. “Great Clansmen, Bureaucrats, and Local Magnates: The Structure and Circulation of the Elite in Late-Tang China”, Asia Major 3rd ser. 21.2 (2008), 101–152.

125 Tackett, Nicolas. The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2014.

126 Taiping guangji 太平廣記, by Li Fang 李昉. Beijing: Zhonghua, 1986.

127 Takeda Ryūji 竹田龍兒. “Monbatsu toshite no Kōnō Yōshi nitsuite no ichi kōsatsu” 門閥としての弘農楊氏についての一考察, Shigaku 史學 31.1–4 (1958), 613–643.

128 Takeda Ryūji 竹田龍兒: “Tō dai shijin no gunbō ni tsuite” 唐代士人の郡望について, Shigaku 24.4 (1951), 466–493.

129 Tang Changru 唐長孺. Wei Jin Nanbeichao shi luncong 魏晉南北朝史論叢. Beijing: Sanlian shudian, 1955.

130 Tang guo shi bu 唐國史補, by Li Zhao 李肇. Shanghai: Shanghai guji, 1979.

131 Tang queshi 唐闕史, Gao Yanxiu 高彦休. Edn. Congshu jicheng chubian. Vol. 2839.

132 Tang yulin 唐語林, by Wang Dang 王讜. Jiaozheng 校證 edn. Beijing: Zhonghua, 1987.

133 Tang zhiyan 唐摭言, by Wang Dingbao 王定保. Shanghai: Shanghai guji, 1978.

134 Tangdai muzhi huibian 唐代墓志匯編, edited by Zhou Shaoliang 周紹良 and Zhao Chao 趙超. Shanghai: Shanghai guji, 1992.

135 Tangdai wenhua yantaohui 唐代文化研討會 (eds.): Di’erjie Tangdai wenhua yantaohui lunwenji 第二屆唐代文化研討會論文集. Taipei: Taiwan xuesheng, 1995.

136 Tao Xinhua 陶新華. Bei Wei Xiaowendi yihou Beichao guanliao guanli zhidu yanjiu 北魏孝文帝以后北朝官僚管理制度研究. Chengdu: Ba Shu, 2004.

137 Tian Yuqing 田餘慶. Dong Jin menfa zhengzhi 東晉門閥政治. Beijing: Beijing daxue, 1989.

138 Tonami Mamoru 礪波護. Tō no gyōsei kikō to kanryō 唐の行政機構と官僚. Tōkyō: Chūō Kōronsha, 1998.

139 Tongdian 通典, by Du You 杜佑. Beijing: Zhonghua, 1984.

140 Twitchett, Denis. “Merchant, Trade, and Government in Late Tang”, Asia Major, n.s. 14.1 (1968), 63–95.

141 Wang Jilin 王吉林. “Wan Tang Luoyang de fensi shengya” 晚唐洛陽的分司生涯, in: Danjiang daxue zhongwenxi 1990, 239–249.

142 Wang Jing 王晶. “Lun junwang ji qi yanbian: yi Dunhuang, Wuwei de Suoshi, Yinshi weili” 論郡望及其演變—以敦煌、武威的索氏、陰氏為例, Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報 44 (2015), 1–42.

143 Wang Lingshan 王靈善. “Lun Tangdai shangren de zhengzhi diwei” 論唐代商人的政治地位, Shanxi daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 山西大學學報 (哲學社會科學版) 1992.4, 27–30.

144 Wang Liping 王力平. Zhonggu Dushi jiazu de bianqian 中古杜氏家族的變遷. Beijing: Shangwu, 2006.

145 Wang Rong 王蓉. “Cong Tangshi kan Tangdai keju zai xuanguan zhidu zhong de diwei yu zuoyong” 從唐詩看唐代科舉在選官制度中的地位與作用, Anhui nongye daxue xuebao (Shehui kexue ban) 安徽農業大學學報 (社會科學版) 13. 4 (2004), 71–73.

146 Wang Shounan 王壽南. Tangdai fanzhen yu zhongyang guanxi zhi yanjiu 唐代藩鎮與中央關係之研究. Taipei: Jiaxin shuini gongsi wenhua jijinhui, 1969.

147 Wang Shuhua 王淑華. “Tangdai shangren xiaoshuo yanjiu: yi Taiping guangji suojian weizhu” 唐代商人小說研究—以太平廣記所見為主. Master thesis Zhongguo wenhua daxue, 2010.

148 Wang Wei 王偉. “Tangdai Jingzhao Weishi jiazu shizu quannei hunyin yanjiu” 唐代京兆韋氏家族士族圈内婚姻研究. Lanzhou xuekan 蘭州學刊 6 (2016), 57–63.

149 Wang Yitong 王伊同. Wuchao mendi 五朝門第. Hong Kong: Chinese University, 1978.

150 Wang Yongping 王永平. Qian Luo Yuan Wei huangzu yu shizu shehui wenhua shilun 遷洛元魏皇族與士族社會文化史論. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 2017.

151 Wang Zhaohui 王兆徽. Liang Han chaju zhidu 兩漢察舉制度. Taipei: Guoli Zhengzhi daxue, 1963.

152 Weng Yuxuan 翁育瑄. “Nana Seiki–Jū Seiki hatsu no Chūgoku niokeru Jōryū Kaisō no Kazoku Keitai: Boshi o Chūshin ni“ 七世紀~十世紀初の中国における上流階層の家族形態—墓誌を中心に, Ochanomizu Shigaku お茶の水史学 44 (2000), 1–49.

153 Wu Zongguo 吳宗國. Tangdai keju zhidu yanjiu 唐代科舉制度硏究. Beijing: Beijing daxue, 2010.

154 Xiao Jianle 蕭建樂. Tangdai chengshi jingji yanjiu 唐代城市經濟研究. Beijing: Renmin, 2009.

155 Xia Yan 夏炎. Zhonggu shijia dazu Qinghe Cuishi yanjiu 中古世家大族清河崔氏研究. Tianjin: Tianjin guji, 2004.

156 Xiao Jinhua 蕭錦華. “Sui-Tang shidai ‘Shandong’ yongyu zhi zhengzhi, shehui, jingji, wenhua hanyi” 隋唐時代「山東」用語之政治、社會、經濟、文化涵義, Zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao 中國文化研究所學報 n.s. 12 (2003), 13–67.

157 Xiao Yan 蕭琰. “Tangdai shiboshi yu Tangdai haiwai maoyi” 唐代市舶使與唐代海外貿易, Qianling wenhua yanjiu 乾陵文化研究 (2017), 108–114.

158 Xie Siwei 謝思煒. Tangdai Xingyang Zhengshi jiazu: shixi yu hunyin guanxi kao 唐代滎陽鄭氏家族—世系與婚姻關係考. Shanghai: Shanghai guji, 2019.

159 Xin Tangshu 新唐書, by Ouyang Xiu 歐陽修and Song Qi 宋祁. Beijing: Zhonghua, 1975.

160 Xu Lejun 徐樂軍. “Tangdai shehui zuqun huafen yu biandong yanjiu” 唐代社會族群劃分與變動研究, Guangzhou daxue xuebao (Shehui kexue ban) 廣州大學學報 (社會科學版) 2013.12, 79–83.

161 Xu Mingde 徐明德. “Tangdai Yangzhou guoji dagang de fanrong yu lishi diwei” 論唐代揚州國際大港的繁榮與歷史地位, in: Feng Erkang 1996, 139–177.

162 Xu Yougen 許友根. “Tangdai jinshike juzi zige yanjiu” 唐代進士科舉子資格研究, Renwen zazhi 人文雜志 2002.3, 118–123.

163 Xue, Pingshuan. “The merchants of Chang’an in the Sui and Tang dynasties”, Frontiers of History in China 1.2 (2006), 254–275.

164 Xue Pingshuan 薛平拴. “Lun Tangdai de hushing” 論唐代的胡商, Tangdu xuekan 唐都學刊 1994.3, 11–16.

165 Xue Pingshuan 薛平拴. “Lun Tangdai shangren jieceng de zhengzhi yishi yu ziwei yishi” 論唐代商人階層的政治識與自衛意識, Tangshi luncong 唐史論叢 2008.1, 157–170.

166 Xue Ruize 薛瑞澤. “Shilun Suidai keju kaoshi” 試論隋代科舉考試, Yuncheng xueyuan xuebao 運城學院學報 24.1 (2006), 39–43.

167 Yan Buke 閻步克. Chaju zhidu bianqian shigao 察舉制度變遷史稿. Shenyang: Liaoning Daxue, 1991.

168 Yanshi jiaxun 顔氏家訓, by Yan Zhitui 顏之推. Jijie 集解 edn. Shanghai: Shanghai guji, 1980.

169 Yan Xiaoxue 閻曉雪, Xue Zhiqing 薛志清, Gou Zhenggang 勾正剛, and Ji Sulan 冀素蘭. “Tangdai Linghu jiazu shanghang liudong zhi yuanyin tanxi” 唐代令狐家族上行流動之原因探析. Hebei beifang xueyuan xuebao (Shehui kexue ban), 河北北方學院學報 (社會科學版) 32.2 (2016), 35–39.

170 Yang Xiangkui 楊向奎. “Tang muzhi tishu junwang de zengduo ji qi yuanyin tanxi” 唐墓誌題書郡望的增多及其原因探析, Xinjiang daxue xuebao (Zhexue renwen shehui kexue ban) 新疆大學學報 (哲學人文社會科學版) 2005.6, 111–115.

171 Yang Xiangkui 楊向奎. Tangdai muzhi yili yanjiu 唐代墓志義例研究. Changsha: Yuelu, 2013.

172 Yang Xiyun 楊西雲. “Tangdai menyinzhi yu kejuzhi de xiaozhang guanxi” 唐代門蔭制與科舉制的消長關係, Nankai xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 南開學報 (哲學社會科學版) 1997.1, 60–65.

173 Yang Yafang 楊雅芳. “Lun Tangdai xiaoshuozhong de shanggu xin xingxiang” 論唐代小說中的商賈新形象, Qiannan minzu shifan xueyuan xuebao 黔南民族師範學院學報 2007.5, 13–16.

174 Yang Yanmin 楊艷敏 and Gu Naiwu 顧乃武. “Lun Tangdai Qinghe Cuishi shihuan de shengshuai” 論唐代清河崔氏世宦的盛衰, Xingtai xueyuan xuebao 邢台學院學報 30.4 (2015), 18–21 [Yang and Gu 2015a].

175 Yang Yanmin 楊艷敏 and Gu Naiwu 顧乃武. “Tangdai Boling Cuishi shihuan de shengshuai” 唐代博陵崔氏世宦盛衰, Hengshui Xueyuan xuebao 衡水學院學報 17.6 (2015), 60–64 [Yang and Gu 2015b].

176 Yano Chikara 矢野主稅. Monbatsu shakai seiritsushi 門閥社会成立史. Tokyo: Kokusho Kankōkai, 1976.

177 Yin hualu 因話錄, by Zhao Lin 趙璘. Shanghai: Shanghai guji, 1979.

178 Yoshioka Makoto 吉岡真. “Zui Tō zenki ni okeru shihai kaisō” 隋唐前期における支配階層, Shigaku kenkyū 史學研究 155 (1981), 22–39.

179 Youxian Guchui 幽閑鼓吹, by Zhang Gu 張固. Edn. Yangshan Gushi wenfang.

180 Yunlu manchao 雲麓漫抄, by Zhao Yanwei 趙彥衛. Edn. in Quan Song biji, vol.6, pt. 4.

181 Yuquanzi 玉泉子, Anonymous. Beijing: Zhonghua, 1958.

182 Zhang Guogang 張國剛. Tangdai fanzhen yanjiu 唐代藩鎮研究. Changsha: Hunan jiaoyu, 1987.

183 Zhang Jianguang 張劍光 and Zou Guowei 鄒國慰. “Tangdai shangren shehui diwei de bianhua ji qi yiyi” 唐代商人社會地位的變化及其意義, Shanghai shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 上海師範大學學報 (哲學社會科學版) 1989.2, 102–109.

184 Zhang Qun 章群. “Junwang yu fenfang” 郡望與分房, in: Guoxue wenxianguan 1993, 1–16.

185 Zhang Rongfang 張榮芳. “Shilun Sui-Tang de Shandong yu Guandong” 試論隋唐的山東與關東, Shihuo yuekan 食貨月刊 13.1–2 (1983), 45–57.

186 Zhang Xiaoxi 張曉曦. “Tangdai Guangzhou fanfang yu difang jingmao guanxi zhi yanjiu” 唐代廣州蕃坊與地方經貿關係之研究. Master thesis Zhongguo minzu daxue, 2005.

187 Zhang Xuhua 張旭華. Jiupin zhongzhengzhi lüelun gao 九品中正制略論稿. Zhengzhou: Zhongzhou guji, 2004.

188 Zhang Yangong ji 張燕公集, by Zhang Yue 張說. Edn. Wenyuange siku quanshu, vol. 1065.

189 Zhang Yannan 張雁南. “Tangdai shangpin jingji yu xiaofei jiegou guanxi tanxi” 唐代商品經濟與消費結構關係探析, Sixiang zhanxian 2007.4, 137–138.

190 Zhang Zexian 張澤咸. Tangdai gongshangye 唐代工商業. Beijing: Zhongguo shehui kexue, 1995.

191 Zhao Chao 趙超. Xin Tangshu zaixiang shixibiao jijiao 新唐書宰相世系表集校. Beijing: Zhonghua, 1998.

192 Zhao Chao 趙超. Gudai muzhi tonglun 古代墓誌通論. Beijing: Zijincheng, 2003.

193 Zhao Xihui 趙喜惠. “Shilun Tangdai de guanyuan jingshang yu shangren rushi” 試論唐代的官員經商與商人入仕. Master thesis Xibei daxue, 2003.

194 Zheng Yaru 鄭雅如. “Zhongyanghua zhihou—Tangdai Fanyang Lushi Dafang Baosuxi de juzhu xingtai yu qianyi” 「中央化」之後—唐代范陽盧氏大房寶素系的居住形態與遷移, Zaoqi Zhongguoshi yanjiu 早期中古史研究 2.2 (2010), 1–65.

195 Zhu Lei 朱雷 (ed.). Tangdai de Lishi yu Shehui: Zhongguo Tangshin Xuehui Diliujie Nianhui ji Guoji Tangshi Xuehui Yanjiuhui Lunwen Xuanji 唐代的歷史與社會—中國唐史學會第六屆年會暨國際唐史學會研究會論文選集. Wuhan: Wuhan daxue, 1997.

196 Zhu Zude 朱祖德. “Shilun Tangdai Yangzhou zai Zhongxi jiaotongshi shang de diwei” 試論唐代揚州在中西交通史上的地位, Xingda lishi xuebao 興大歷史學報, 18 (2007), 193–224.

197 Zhu Zude 朱祖德. “Tangdai Yangzhou de shangye maoyi” 唐代揚州的商業貿易, Shixue huikan 史學彙刊 30 (2012), 57–101.

198 Zhuo Zunhong 卓遵宏. Tangdai Jinshi yu Zhengzhi 唐代進士與政治. Taipei: Guoli bianyi guan, 1987.

199 Zizhi tongjian 通治通鑑, by Sima Guang 司馬光 (1019–1086). Beijing: Zhonghua, 1976.

Empfehlen


Export Citation