Weiter zum Inhalt

How to Enter a Palace Legally: Information Gained from Newly Excavated Han Documents

Zhang Zhaoyang, Yan Lin


Seiten 1 - 19

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.53.1.0001
1 Barbieri-Low, Anthony, and Yates, Robin. Law, State, and Society in Early Imperial China: A Study With Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb No. 247. Leiden: Brill, 2015.

2 Bielenstein, Hans. The Bureaucracy of Han Times. Cambridge: University of Cambridge, 1980.

3 Cheng Shude 程樹德. Jiuchao lükao 九朝律考. Shanghai: Shangwu, 1927 [rpt. 1963].

4 Fang Shiming 方詩銘 and Fang Xiaofen 方小芬. Zhongguo shi liri he zhongxi liri duizhao biao 中國史曆日和中西曆日對照表. Shanghai: Shanghai renmin, 2007.

5 Guodian Chumu zhushu 郭店楚墓竹书, ed. by Wuhan daxue jianbo yanjiu zhongxin 武汉大学简帛研究中心 and Jingmen shi bowubuan 荆门市博物馆. Chudi chutu zhanguo jiance hejie 楚地出土战国简册合集, 1. Beijing: Wenwu, 2011.

6 Handai jiandu caoshu bian 漢代簡牘草書編, edited by Lu Xixing 陸錫興. Shanghai: Shanghai shuhua, 1989.

7 Hanshu 漢書, by Ban Gu 班固. Beijing: Zhonghua, 1962.

8 Hanshu buzhu 漢書補注, ed. by Wang Xianqian 王先謙. Beijing: Zhonghua, 1983.

9 Hou Han shu 後漢書, by Fan Ye 范曄. Beijing: Zhonghua, 1965.

10 Hua Yougen 華友根. “Zhang Tang de fazhi huodong jiqi yingxiang” 張湯的法制活動及其影響, Xueshu yuekan 學術月刊 272 (1992.1), 62–68.

11 Hulsewé, A.F.P. Remnants of Han Law: Introductory Studies and an Annotated Translation of Chapters 22 and 23 of the History of the Former Han Dynasty. Leiden: Brill, 1955.

12 Jia Yi ji jiaozhu 賈誼集校注, ed. by Wu Yun 吳雲 and Li Chuntai 李春台. Tianjin: Tianjin guji, 2010.

13 Jinshu 晉書, by Fang Xuanling 房玄齡. Beijing: Zhonghua, 2010.

14 Juyan xinjian 居延新簡, ed. by Gansu sheng wenwu kaogu yanjiusuo 甘肅省文物考古研究所. Beijing: Wenwu, 1990.

15 Loewe, Michael. “The Former Han Dynasty”, in: Twitchett and Loewe 1986, 103–222.

16 Liji jijie 禮記集解, comm. by Sun Xidan 孫希旦. Shisanjing Qingren zhushu 十三經清人註疏. Beijing: Zhonghua, 1989.

17 Shen Jiaben 沈家本. Lidai xingfa kao 歷代刑法考. Beijing: Zhonghua, 1985.

18 Shiji 史記, by Sima Qian 司馬遷. Beijing: Zhonghua, 2014.

19 Taiping yulan 太平御覽, by Li Fang 李昉. Beijing: Zhonghua, 1960.

20 Twitchett, Denis, and Loewe, Michael (eds.). Cambridge History of China, Vol. 1: The Ch'in and Han Empires, 221 BC-AD 220. Cambridge: Cambridge University, 1986.

21 Yan Lin 閆璘 and Xu Hongmei 許紅梅. “Yangzhou Xi-Han mu chutu wenxian suojian Xi-Han Guanglingguo zhiguan juli” 揚州西漢墓出土文獻所見西漢廣陵國職官舉例, Tangdu xuekan 唐都學刊 33 (2017.5), 38–44.

22 Yan Lin 閆璘 and Xu Hongmei 許紅梅. “Yangzhou xin chutu Han Guanglingwang mudu xiangkao yu zai yanjiu” 揚州新出土漢廣陵王木牘詳考與再研究, Jianbo Yanjiu 簡帛研究 2018:2 [to be printed].

23 Yang Zhenhong 楊振紅 “Cong Ernianlüling de xingzhi kan handai de fadian de bianzuan xiuding yu lüling guanxi” 從二年律令的性質看漢代法典的編纂修訂與律令關係, Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 122 (2005.4), 27–57.

24 Zhang Zhaoyang 張朝陽 and Yan Lin 閆璘. “Qin Han shidai de gou: yi Yangzhou xin chutu xungouan wei zhongxin” 秦漢時代的狗—以揚州新出土尋狗案為中心, Shilin 史林 172 (2018.2), 47–53.

25 Zhou Zhenhe 周振鶴. Xi-Han zhengqu dili 西漢政區地理. Beijing: Renmin, 1987.

26 Zhouli zhengyi 周禮正義, ed. by Sun Yirang 孫詒讓. Beijing: Zhonghua, 2013.

Empfehlen


Export Citation