Skip to content

Zheng He xia Xiyang yanjiu lungao 鄭和下西洋研宄論稿. By Zhang Jian 張箭. Ser. Gudai lishe wenhua yanjiu jikan 古代歷史文化研宄輯刊, jiu bian 九編, vols. 15–16. Xinbei shi: Hua Mulan wenhua chubanshe, 2013; (6) + 6 + 2 + 184 pages (= vol. 1). (4) + 2 + 167 pages (= vol. 2). ISBN 978-986-322-198-8 (= vol. 1); 978-986-322-197-5 (= vol. 2)


Pages 121 - 124

DOI https://doi.org/10.13173/jasiahist.48.1.0121
Share


Export Citation